Дозволе Министарства за коришћење назива, имена и лика културног добра у комерцијалне сврхе

ДОЗВОЛА ЗА КОРИШЋЕЊЕ НАЗИВА, ИМЕНА И ЛИКА КУЛТУРНОГ ДОБРА У КОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ

Орган задужен за спровођење

Министарство културе и информисања

Опис

На основу  члана 73. Закона о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94 и 52/11-др.закони и 99/11-др.закон)

Министарство културе и информисања  Републике Србије доноси решење за коришћење назива, имена и лика културног добра у комерцијалне сврхе.

 

Процедура за оснивање музеја

 

Подносилац захтева дужан jе да Министарству достави следећу документациjу:

 

1) Захтев за издавање дозволе за коришћење назива, имена и лика културног добра у комерцијалне сврхе. Захтев треба да садржи назив и адресу подносиоца,  за коју сврху се користи културно добро наведено у захтеву,  термин или период у којем би се користило културно добро. Захтев мора бити зведен, потписан и оверен од стране подносиоца захтева.

 

2) Ако је у питању коришћење лика културног добра на предметима, визуелни/графички приказ изгледа предмета, као и саме апликације са ликом културног добра, име и презиме уметника/дизајнера који су ангажовани на пројекту.

 

3) Прецизне податке о предметима на којима би се користио лик културног добра. Из података се мора јасно видети који су предмети у питању и која је њихова функција/намена.

 

 

Министарство културе и информисања, Влајковићева 3, Београд

Група за заштиту покретних  културних добара и нематеријалног културног наслеђа

 

Контакт особа: мр Сања Груjичић-Цупаћ, саветник за музејско наслеђе

Телефон: 011/3398-025

Електронска адреса:  sanja.grujicic@kultura.gov.rs

Правни основ

  • Закон о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94 и 52/11-др.закони и 99/11-др.закон) члан 71. и 96 ;
  • Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС” бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) чл.  чл. 16, 136. став 1. и члана 141; 
  • Закон о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-др.закон и 47/18) члан 23; 
  • Закона о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/2015 - др. закон и 62/17) чл.18.