Акредитације страних новинара

Акредитације страних новинара

Поступак уписа у Евиденцију представника иностраних медија

Ради лакшег обављања медијске активности на територији Републике Србије, представник иностраног медија (уредник, новинар, фото-репортер, сниматељ и други сарадници) може  да се упише у Евиденцију представника иностраних медија (у даљем тексту: Евиденција представника), која се води код Министарства културе и информсања.

Поступак уписа у Евиденцију представника покреће се путем захтева одговорног лица тог медија, односно захтева руководиоца дописништва, који се  подноси на Обрасцу 1 и уз који се достављају:

 1. пропратно писмо одговорног лица  иностраног медија чији је представник;
 2. 1 фотографија;
 3. фотокопија путне исправе, односно личне карте;
 4. професионална биографија (за представника иностраног медија који борави на територији Републике Србије дуже од 90 дана);
 5. доказ о пријави боравка код надлежног органа у Републици Србији (за стране држављане), на увид.

У року од осам дана од дана пријем потпуне документације, Министарство доноси решење о упису у Евиденцију представника иностраних медија и издаје:

 1. новинарску легитимацију са роком важења до једне године (представнику иностраног медија који борави на територији Републике Србие у периоду дужем од 90 дана), односно
 2. прес картицу,са роком важења до 90 дана (представнику иностраног медија који борави на територији Републике Србије у периоду краћем од 90 дана).

 

Упис у Евиденцију представника може се продужити благовременим подношењем захтева за продужење уписа на Обрасцу 1, одговорног лица иностраног медија, односно руководиоца дописништва, уз који се доставља:

 1. пропратно писмо одговорног лица  иностраног медија, односно руководиоца дописништва

НАПОМЕНА:

Попуњени Образац 1 и Образац 2, као и наведена пропратна писма која се подносе уз обрасце, могу се послати и електронским путем на адресу: ana.vucetic@kultura.gov.rs

Упис у Евиденцију представника иностраних медија и Евиденцију дописништава иностраних медија врши се без наплате накнаде.

За све додатне информације обратити се на телефон: +381 11 3398 548 или e-mail: ana.vucetic@kultura.gov.rs
The process of registration in the register of foreign media representatives

In order to facilitate the work pertaining to journalist profession, foreign media representative (editor, journalist, photo-reporter, cameraman and other collaborators) and foreign correspondence office may register into the Records of representatives of foreign media and foreign media correspondents kept by the Мinistry of Culture and Media, based on which they shall be issued appropriate identifications.

The process of registration runs through the request of the responsible person of media which includes the following:

 1. Filled in Registration Form 1
 2. Letter of credence of the authorized official of the media (editor-in-chief, director..etc.)
 3. 1 photo of the representative;
 4. photocopy of his/her passport or ID card;
 5. professional biography (for foreign media representatives who reside in the territory of the Republic of Serbia longer than 90 days);

 

Upon arrival in Belgrade, foreign media representative shall collect press ID/card from the Ministry of Culture and Media, Vlajkoviceva 3

On that occasion the foreign media representative should present the original letter of credence and  1 recent photoss sized 3cm x 3,5cm.

No accreditation fee is charged.

For any additional information don’t hesitate to call tel: +381 11 3398 548, or e-mail:  ana.vucetic@kultura.gov.rs

NOTES:

If you are planning to do some shooting in Kalemegdan Fortress, which is a public enterprise of its own, it should be specified in the letter so that the Ministry can timely announce it to the Fortress and get the approval ( JP Beogradska tvrdjava [office@jpbt.rs])

If your plan is only to report from the border you need a special kind of accreditation from the border police. You should also specify them the day and the time of your reporting and if you need an interlocutor. That permission/accreditation is valid just for 1 day, so you have to repeat the procedure as many times as days you are planning to be there.

If you want to visit the migrant reception centers that are labour, employment, veterans and social affairs (Adaševci, Bosilegrad, Bujanovac, Dimitrovgrad, Divlјana, Kikinda, Pirot, Preševo, Principovac, Sombor, Subotica, Vranje), you should contact Press Department of that respective Ministry, at press@minrzs.gov.rs , telephone number +381 11 311 7081 http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/3395-uputstvo-za-akreditaciju-accreditation-instruction