О нама

Министарство културе Републике Србије је као орган државне управе образовано и његов делокруг је утврђен чланом 15. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и 76/13).

Министарство обавља послове државне управе који се односе на: развој и унапређење културе и уметничког стваралаштва; праћење и истраживање у области културе; обезбеђивања материјалне основе за делатности културе; развој и унапређење књижевног, преводилачког, музичког и сценског стваралаштва, ликовних и примењених уметности и дизајна, филмског и ставралаштва у области других аудио-визуелних медија; заштиту непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа; библиотечку, издавачку, кинематографску и музичко-сценску делатност; задужбине и фондације; сарадњу у области заштите културне баштине, културног стваралаштва на језику и писму припадника српског народа у региону; стварање услова за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи из надлежности тог министарства, учешће у регионалним пројектима, као и друге послове одређене законом.

Министарство културе се налази на првом и другом спрату зграде некадашње Аграрне банке, улаз из Влајковићеве улице бр. 3. 

Зграда Аграрне банке подигнута је између 1932. и 1934. године као једна од последњих банкарских палата Београда у међуратном периоду, којима је репрезентована политичка и економска снага државе. Пројекат зграде, конципиране као репрезентативни пословни објекат са угаоном, заобљеном фасадом и монументалном улазном партијом, израдили су архитекти Петар и Бранко Крстић. Овим својим делом браћа Крстић дала су значајан допринос формирању архитектонског лика централне зоне Београда.

Назив органа

Министарство културе

Шифра делатности

8411

Матични број

07001525

Порески идентификациони број

102199535

Адреса за пријем поште

Влајковићева бр. 3,  Београд

Адреса за пријем електронских поднесака

kabinet@kultura.gov.rs