Конкурс

Датум објаве: 16.01.2021.  Датум истека рока за пријављивање: 19.02.2021.

Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката у области издавачкe делатности – периодичне публикације из области уметности и културе у 2021. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр. и 6/20), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) и Решења о расписивању Конкурса у области издавачке делатности – периодичне публикације из области културе и уметности у 2021. години, број: 451-04-4/2021 од 12.1.2021. године, а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број 149/20)            

                                          

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

расписуjе 
К О Н К У Р С

за финансирање или суфинансирање проjеката у области издавачкделатности – периодичне публикације из области уметности и културе у 2021. години 

Конкурс се расписује ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури, пројеката изворног народног и аматерског стваралаштва (у даљем тексту: пројекти) у области издавачке делатности – периодичне публикације из области културе и уметности, а  који доприносе остваривању општег  интереса у области културе дефинисаног чланом 6. Закона о култури.

Циљ конкурса jе: унапређење уметности, науке и културе, издавањем периодичних публикација.

Приоритети конкурса су:

  • Пројекти са потврђеном уређивачком концепцијом и угледом у стручној јавности;
  • Пројекти са утврђеном редовном динамиком издавања у складу са бројем издања током године;
  • Пројекти са иновативним приступом у реализацији.

Доњи лимит износа средстава која се додељују по једном пројекту: 

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту износи 150.000,00 динара.

Право учешћа на овом конкурсу имаjу:

Установе, удружења, појединци, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Право учешћа на конкурсу немају:

Лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су ненаменски трошила средства.

Учесник Конкурса може конкурисати са више проjеката, али један исти пројекат не може бити пријављен на више конкурса овог министарства.

Критеријуми за избор пројеката:

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучује стручна комисија.

Критеријуми и мерила за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета Републике Србије су одређени у члану 3. и 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе.

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(а) стручни, односно уметнички капацитети,

(б) неопходни ресурси;

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

Приликом разматрања пројекта у обзир ће се узети и  усклађеност са циљевима и приоритетима стратешких докумената Републике Србије.

Конкурсни рок:

Конкурс је отворен од 18. јануара до 19. фебруара 2021. године.

Начин пријављивања:

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију, сложену наведеним редоследом:

1.               Четири примерка попуњених формулара.

2.               Један примерак последњег броја периодичне публикације, или рукопис за први број ако се подноси пријава за периодичну публикацију која није издавана до сада.

3.               Изјаве број 1. и 2, које се налазе на крају пријавног формулара и то :

·       Изјаву бр. 1, којом подносилац пријаве потврђује да је извршио све обавезе према Министарству културе и информисања са претходних конкурса, гарантује тачност достављених података те се обавезује да ће наменски користити средства и доставити Извештај о реализацији пројекта, као и да ће у штампаним  материјалима и током реализације пројекта јасно назначити подршку Министарства културе и инфрормисања – један примерак;

·       Изјаву бр. 2, којом се подносилац пријаве изјашњава о начину прибављања извода из регистра АПР – један примерак.   

Комплетну документацију послати искључиво поштом, на адресу:

 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Влајковићева 3

11000 Београд

(Конкурс за периодичне публикације)

У случају непотпуне пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

Неблаговремене и недопуштене пријаве  биће одбачене.

Конкурсни материjал се не враћа.

 

Важне напомене:

  1. Конкурсне комисије које образује Министарство културе и информисања разматрају пријављене пројекте и одлучују о избору пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података, а средства се додељују за реализацију конкретног пројекта, тако да није могуће накнадно вршити промену подносиоца пројекта и корисника средстава, као и накнадно предложити било који други пројекат за суфинансирање  као замену за изабрани пројекат.
  2. У вези са наменским коришћењем додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:
  • неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);
  • стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
  • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије.

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној интернет страници  Министарства културе и информисања, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава. На тај начин ће Министарство културе и информисања обавестити јавност и подносиоце пријава о резултатима конкурса.

Додатне информациjе се могу добити путем електронске поште: marko.despotovic@kultura.gov.rs.