Конкурс

Датум објаве: 25.01.2021.  Датум истека рока за пријављивање: 25.02.2021.

Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области позоришне уметности

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр. и 6/20), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) и Решења о расписивању конкурса у 2021. години за суфинансирање пројеката у области позоришне уметности (стваралаштво, продукција и интерпретација), број: 451-04-131/2021-03 од 20. јануара 2021. године а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број: 149/20)                                     

 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

расписује
К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање проjеката из области

ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ (стваралаштво, продукција и интерпретација) у Републици Србиjи у 2021. години

 

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке културним програмима и пројектима у области ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ (стваралаштво, продукција и интерпретација) који доприносе остваривању општег  интереса у области културе дефинисаног чланом 6. Закона о култури.

 

Општи циљ конкурса: унапређен интензиван, континуиран и усклађен развој позоришне уметности (стваралаштво, продукција и интерпретација) у Републици Србији заснован на начелима културног развоја.

 

Специфични циљеви:

 

Унапређени/а:

 • - услови за развој позоришне уметности (стваралаштва, продукције и интерпретације);
 • - доступност садржаја применом нових технологија у раду и стварање услова за слободан проток и размену културних израза и садржаја;
 • - едукација;
 • - међуресорна сарадња и
 • - међународна сарадња.

 

ПРИОРИТЕТИ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА:

 

 • Годишњи програми установа културе, удружења у култури, као и других субјеката у култури који имају делатност у области позоришне уметности са могућношћу финансирања куповине техничке опреме, уређења и опремања простора као и радова мањег обима за потребе реализације програма;

 

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати: 1.000.000,00 динара.

 • Пројекти: а) нова уметничка продукција установа културе, удружења у култури, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури) као и других субјеката у култури (са учешћем примарно домаћих аутора), б) фестивали, манифестације и слични формати који се реализују у земљи и ц) пројекти који подразумевају међународну сарадњу (гостовања, копродукције и тсл.) а посебно оних који се реализују у региону;

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати: 500.000,00 динара.

 • Остали пројекти (конференције, трибине, научноистраживачки/едукативни садржаји и тсл.) установа културе, удружења у култури, појединаца (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури) као и других субјеката у култури.

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту: 300.000,00 динара.      

                 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ  

Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, удружења у култури регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 

Један пројекат може бити пријављен само на једном конкурсу Министарства.

 

Конкурс није намењен појединачним пројектима који су већ финансирани или суфинансирани на претходним конкурсима Министарства културе и информисања (осим  фестивала и манифестација које се традиционално одржавају сваке године), као и пројектима који су већ финансирани буџетским средствима овог Министарства, али су средства ненаменски коришћена или пројекат није реализован.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучују стручне комисије које образује Министарство културе и информисања.

 

Мерила за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета Републике Србије по областима у култури одређена су у члану 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (видети на www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

 

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА  

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној интернет страни  Министарства културе и информисања, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава за конкурс потребно је да садржи следећу документацију: 

 1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет презентације Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs) са Изјавама;
 2. Копија решења о регистрацији код надлежног органа, у једном примерку;
 3. За захтеве који се односе на Годишњи програм установа културе, удружења у култури, као и других субјеката у култури који имају делатност у области позоришне уметности са могућношћу финансирања куповине техничке опреме, уређења и опремања простора као и радова мањег обима за потребе реализације програма, доставити: а) усвојен годишњи програм рада и б) детаљан и документован предрачун који недвосмислено доказује врсту трошкова и намену средстава;
 4. Доказ о партнерству и сарадњи (уговор, споразум, и сл.);
 5. Копију позивног писма за пројекте у области међународне сарадње.
 6. Опционално: документација (каталози, програми и други штампани материјали установа и организација, и/ или аудиовизуелни материјали на CD-у);

 

На званичној интернет страни Министарства www.kultura.gov.rs, може се преузети поред Формулара за учешће на конкурсу са Изјавом и Образац за извештај о реализацији пројекта;

 

ВАЖНE НАПОМЕНE:  

 1. Конкурсне комисије које образује Министарство културе и информисања разматрају пријављене пројекте и одлучују о избору пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те НИЈЕ МОГУЋЕ вршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта/уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава.
 2. Везано за наменско коришћење додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта МОРАЈУ бити:

 

 • - неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);
 • - стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • - евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије.

 

Конкурс je отворен од 25. јануара до 25. фебруара  2021. године.

 

У обзир ће се узимати само  приjаве које су:

 

 • уредно сложене у складу са горе наведеним редоследом, по појединачном примерку, формулари (преузети са званичне интернет презентације Министарства културе и информисања, а у складу са облашћу за коју се конкурише) попуњени прецизно и у складу са захтевима у формулару, са финансијским средствима исказаним искључиво у динарима. Пријаве написане руком и писаћом машином нису допуштене;
 • достављене искључиво поштом, (адреса: Министарство културе и информисања, Влаjковићева 3, Београд, са назнаком „КОНКУРС за финансирање или суфинансирање  пројеката из области ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ  (стваралаштво, продукција и интерпретација) за 2021. годину“), поjединачно за сваки проjекат;

 

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

 

Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.

Неблаговремене и недопуштене пријаве  биће одбачене.

Конкурсни материjал се не враћа.

 

Контакт особа:

Ђурђијана Јовановић:

Тел.: 011/3398-880

Интерн. адреса: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs