Конкурс

Датум објаве: 25.01.2021.  Датум истека рока за пријављивање: 24.02.2021.

Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката у области музике

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр. и 6/20), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) и Решења о расписивању Конкурса у области музике (стваралаштво, продукција, интерпретација)  у 2021. години, број: 451-04-7/2021-03 од 13.01.2021. године, а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број 149/20)            

 

                                               

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

расписуjе 
К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање проjеката
у области музике (стваралаштво, продукција, интерпретација)  који ће бити реализовани од 1. априла до 31. децембра 2021. године

Конкурс се расписује ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури, пројеката изворног народног и аматерског стваралаштва (у даљем тексту: пројекти) у области музике (стваралаштво, продукција, интерпретација), а  који доприносе остваривању општег  интереса у области културе дефинисаног чланом 6. Закона о култури.

Циљ конкурса jе: Унапређење музичког живота и развој публике у Републици финансирањем пројеката у области музике

Приоритети конкурса су:

 • Музички фестивали и манифестације у оквиру програма извођачких уметности у циљу популаризације уметничке музике и едукације нове младе публике;

 

 • Концертне серије ансамбала и солиста, као и самосталне продукције локалних организатора, у оквиру програма извођачких уметности;

 

 • Мајсторски семинари, радионице и такмичења у области музике, који представљају извођачку и едукативну платформу за младе музичке уметнике, односно, један од облика њихове даље афирмације;

 

 • Пројекти изворног народног и аматерског стваралаштва;

 

 • Појединачни пројекти, попут обележавања значајних прослава, додела награда у области музике, као и подстицање квалитетних програма и иницијатива у мањим културним срединама, а који имају обезбеђену подршку локалне заједнице.

 

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту износи:

 

 • Музички фестивали и манифестације – 1.000.000,00 динара
 • Концертне серије - 900.000,00 динара
 • Мајсторски семинари, радионице и такмичења - 250.000,00 динара
 • Пројекти изворног народног и аматерског стваралаштва - 250.000,00 динара
 • Појединачни пројекти – 300.000,00 динара.

 

Напомена: за конкурсну пријаву у оквиру концертних серија, неопходна су најмање три концерта.

Суфинансирање појединачног концерта није предмет конкурса, осим у склопу појединачних пројеката, којима се обележавају јубилеји.

 

Право учешћа на овом конкурсу имаjу:

Установе, удружења, појединци, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Право учешћа на конкурсу немају:

Лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су ненаменски трошила средства.

Учесник Конкурса може конкурисати са више проjеката, али један исти пројекат не може бити пријављен на више конкурса овог министарства.

Критеријуми за избор пројеката:

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучује стручна комисија.

Критеријуми и мерила за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета Републике Србије су одређени у члану 3. и 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе.

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)   квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)   капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(а)  стручни, односно уметнички капацитети,

(б)  неопходни ресурси;

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

 

Приликом разматрања пројекта у обзир ће се узети и усклађеност са циљевима и приоритетима стратешких докумената Републике Србије.

Неће се узимати у обзир пројекти са израженим комерцијалним потенцијалом, пројекти превасходно туристичког карактера, естрадне манифестације, пројекти који укључују промоцију јела или пића и остали пројекти у којима музички сегмент програмски и концепцијски није третиран као основа пројекта.

 

Конкурсни рок:

 Конкурс је отворен од  25. јануара до 24. фебруара 2021. године.

 

Начин пријављивања:

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију, сложену наведеним редоследом:

 

 1. Уредно попуњен конкурсни Формулар за 2021. годину у четири примерака
 2. Изјаве број 1. и 2, које се налазе на крају пријавног формулара и то :
 3. Изјаву број 1, којом подносилац пријаве потврђује да је извршио све обавезе према Министарству културе и информисања са претходних конкурса, гарантује тачност достављених података те се обавезује да ће наменски користити средства и доставити Извештај о реализацији пројекта, као и да ће у штампаним материјалима и током реализације пројекта јасно назначити подршку Министарства културе и информисања;
 4. Изјаву број 2, којом се подносилац пријаве изјашњава о начину прибављања извода из регистра АПР.
 5. Правна лица чији је оснивач Република Србија, орган аутономне покрајине или орган локалне самоуправе, треба да доставе копије решења о упису у судски регистар, односно, код надлежног органа.

 

 По потреби доставити:

 

 1. Додатну аудио и визуелну документацију о претходним пројектима (ако постоји, као и за пројекат којим се конкурише);
 2. Доказ о партнерству и сарадњи (уговор, споразум, и сл.);
 3. Позивно писмо за пројекте у области међународне сарадње.

 

У обзир ће се узимати само  приjаве које су:

 

 • Уредно сложене у складу са горе наведеним редоследом, по појединачном примерку, формулари за 2021. годину (преузети са званичне интернет презентације Министарства културе и информисања),  попуњени прецизно и у складу са захтевима у формулару, са финансијским средствима исказаним искључиво у динарима. Пријаве написане руком и писаћом машином нису допуштене;
 • Достављене искључиво поштом, (адреса: Министарство културе и информисања, Влаjковићева 3, Београд,
 • На коверти јасно назначити за „КОНКУРС ЗА МУЗИКУ“
 • Различити пројекти, у области музике, истог подносиоца  морају  бити послати као засебна пошиљка.

У случају непотпуне пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

Неблаговремене и недопуштене пријаве  биће одбачене.

Конкурсни материjал се не враћа.

  

Важне напомене:

 1. Конкурсне комисије које образује Министарство културе и информисања разматрају пријављене пројекте који ће се реализовати у периоду од 1. априла до 31. децембра 2021. године и одлучују о избору пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података. Средства се додељују за реализацију конкретног пројекта, тако да није могуће накнадно вршити промену подносиоца пројекта и корисника средстава, као и накнадно предложити било који други пројекат за суфинансирање  као замену за изабрани пројекат.
 2. У вези са наменским коришћењем додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:
 • неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова;
 • стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије.

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној интернет страници  Министарства културе и информисања, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава. На тај начин ће Министарство културе и информисања обавестити јавност и подносиоце пријава о резултатима конкурса.

Додатне информациjе се могу добити путем електронске поште: dragana.mitrovic@kultura.gov.rs