Конкурс

Датум објаве: 29.01.2021.  Датум истека рока за пријављивање: 01.03.2021.

Конкурс за суфинансирање оргaнизације и реализације годишњег програма представљања српске књижевности и издаваштва на међународним сајмовима књига

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и  Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16 и 112/17), а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, број: 149/2020)

 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

СЕКТОР ЗА САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО И КУЛТУРНЕ ИНДУСТРИЈЕ


Расписује

КОНКУРС

за суфинансирање оргaнизације и реализације годишњег програма представљања српске књижевности и издаваштва на међународним сајмовима књига у 2021. години

 

Предмет

Предмет конкурса је суфинансирање организације и реализације годишњег програма представљања српске књижевности и издаваштва на међународним сајмовима књига током 2021. године:

 • Пекинг, 25-28. август 202
 • Москва, 8-12. септембар 202
 • Франкфурт, 20-24. октобар 202

Напомена: Због пандемије изазване вирусом covid-19, ове године неће бити организован наступ на сајму књига у Лајпцигу, чије је одржавање начелно планирано за месец мај.

 

Циљ

Циљ конкурса jе развој међународне сарадње у области књижевности, преводилаштва и издаваштва кроз подршку програмима који би били реализовани током 2021. године у склопу наступа Републике Србије на међународним сајмовима књига у Пекингу, Москви и Франкфурту. На овај начин обезбеђује се виши квалитет презентације српске књижевности, преводилаштва, издаваштва и културе у целини и доприноси хармонизацији културних активности са међународним и европским стандардима и утиче на подстицање развоја области културе, кроз јачање капацитета актера на територији Републике Србије и системску подршку развоју међународне сарадње/размене у области културе и уметности.

(Кроз посебан јавни позив биће изабран реализатор закупа и техничког опремања националног штанда Републике Србије на међународним сајмовима књига у 2021. години.)

 

Критеријуми

 1. Програм који је предмет конкурса мора да испуњава мерила за избор пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије по областима у култури одређеним у члану 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (видети на интернет страници: www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi ).

Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије оцењиваће се на основу следећих критеријума:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то (а) стручни, односно уметнички капацитети, (б) неопходни ресурси;

4)финансијски план-разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5) степен утицаја на квалитет културног живота заједнице;

 1. У детаљној разради пројекта потребно је што је могуће прецизније образложити концепт програма и описати план припремних активности до сајамске манифестације, промотивне активности током сајамске манифестације и учеснике у њима, као и комуникациони материјал који ће бити припремљен за сваку од наведених манифестација. Учесник конкурса је у обавези да, као саставни део пријаве, достави план припремних активности по месецима или недељама, са јасним роковима за сваки појединачни сајам за одређивање садржаја програма, припрему промотивних материјала, план односа са јавношћу у земљи и иностранству, начину избора и терминима прикупљање књига и других планираних активности.
 2. Учесник конкурса је у обавези да предложи уредника програма који ће бити задужен за реализацију наступа на поједниначним сајамским манифестацијама, као и за комуникацију са техничким реализатором наступа, односно Министарством културе и информисања. Учесник конкурса треба да достави биографију уредника програма и одговарајуће образложење, као саставни део пријаве.
 3. Учесник конкурса се мора обавезати да припрему за штампу горе наведених комуникационих материјала најкасније месец дана пре почетка сваке сајамске манифестације достави техничком реализатору због штампе.
 4. Учесник конкурса се мора обавезати да најкасније месец дана пре почетка сваке појединачне сајамске манифестације упозна МКИ и техничког реализатора наступа са дефинитивним планом наступа на њој и учесницима у програму.
 5. Учесник конкурса се потписаном и овереном изјавом мора обавезати да ће се придржавати плана активности који доставља у конкурсној пријави и да ће о реализацији планираних активности редовно обавештавати министарство писаним путем барем једном месечно, а по захтеву Министарства и чешће и да ће у случају непоштовања плана реализациује министарство моћи да раскине уговор о финансирању пројектних активности.
 6. Учесник конкурса се потписаном и овереном изјавом мора обавезати да ће благовремено доставити пројекте штандова и пружати све потребне информације, планове и материјале Министарству културе и информисања и правном лицу које буде добило јавну набавку за уређивање штандова те да ће у случају потребе обавити одређене активности и раније ако то буде било неопходно за квалитетну реализацију појединачних сајамских наступа.

 

Пријава

Пријава мора да садржи следећу документацију: 

 1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет странице Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs)
 1. Подаци о подносиоцу ( кратак преглед реализованих активности у протеклом периоду)
 1. Копија решења о регистрацији (видети у пријавном обрасцу)
 2. Детаљан опис пројекта (у складу са тачком 2. Критеријума)
 3. Детаљно разрађен буџет (спецификација трошкова исказана искључиво у динарима)
 4. Спецификација трошкова и укупан износ који се потражује од министарства
 5. Опционо - визуелна документација пројекта: фотографије, штампани материјали и/или визуелни материјали на CD-у
 6. Биографија уредника наступа.
 7. Потписана и оверена изјава о придржавању плана предложених активности.
 8. Потписана и оверена изјава о благовременом достављању пројеката штандова и пружању свих потребних информација, планова и материјала Министарству културе и информисања и правном лицу које буде путем јавне набавке за уређивање штандова добило мандат за њихову реализацију.

 

 

Трајање позива и начин достављања пријаве

Конкурс траје од 29. јануара до 1. марта 2021. године.

Пријаве за конкурс достављају се поштом, на адресу:

Министарство културе и информисања, Влаjковићева бр. 3, 11 000 Београд,

Сектор за савремено стваралштво и културне индустрије

Конкурс - организација и реализација годишњег програма представљања српске књижевности и издаваштва на међународним сајмовима књига у 2021. години

Пријаве се достављају у три (3) примерка, поштом и електронским путем, на адресу: mladen.veskovic@kultura.gov.rs  са свом потребном документацијом, сложеном по наведеном редоследу.

Достављени материjали се не враћају.

Неблаговремене и недопуштене пријаве, биће одбачене.

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди поднесак и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

 

Поступак и правила

 1. Стручна комисија Министарства културе и информисања разматраће пријављене пројекте и донети одлуку о суфинансирању, на основу приложене документације и наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат.
 1. Резултати конкурса ће бити обjављени на званичној интернет страници  Министарства културе и информисањау у року од 60 дана од датума закључења конкурса.
 2. Везано за наменско коришћење додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта МОРАЈУ бити:

      -неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима   законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);

         -стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода      реализације пројекта;

- евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије

 1. Право учешћа на конкурсу немаjу установе културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.
 2. Један пројекат може бити пријављен само на једном конкурсу министарства.

 

Додатне информације

За сва питања везана за поступак пријављивања на конкурс Министарства културе и информисања, заинтересовани се могу обратити телефоном, као и на наведену адресу: Младен Весковић, тел: 011 3398-026, електронска пошта: mladen.veskovic@kultura.gov.rs