Конкурс

Датум објаве: 27.02.2021.  Датум истека рока за пријављивање: 10.05.2021.

Конкурс за суфинансирање пројеката за промовисање културе и уметности Републике Србије у иностранству у дигиталном формату

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр. и 6/2020), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj 105/16 и 112/17), Одлуке о расписивању конкурса број 451-04-4872/2020-05 од 25. фебруара 2021. године, а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, број 149/20)

 

Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

 

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе

                                                           расписује 

Конкурс за суфинансирање пројеката за промовисање културе и уметности Републике Србије у иностранству у дигиталном формату у 2021. години

 

КАРАКТЕР КОНКУРСА

Конкурс се расписује на нивоу Републике Србије и према својој врсти представља јавни, неанонимни конкурс.

Према облику конкурс је двостепени.

ЦИЉ КОНКУРСА И КОНКУРСНИ ЗАДАТАК

Пројекти подржани конкурсом биће приказани, у сарадњи Министарства културе и информисања и Министарства спољних послова, односно дипломатско-конзуларних представништва Републике Србије у иностранству, у складу са потребама и у циљу промоције културе и уметности Републике Србије. Садржај/материјали биће доступни овлашћеним лицима/установама у иностранству преко дигиталне платформе Министарства културе и информисања - Портала за размену дигиталних међународних пројеката у области културе.

Приоритети суфинансирања пројеката су:

 • Културна баштина Републике Србије уписана на Унескову Листу светске природне и културне баштине;
 • Угрожена баштина на Косову и Метохији;
 • Културна добра Републике Србије (покретна и непокретна културна добра);
 • Културно-историјске целине и културни предели;
 • Нематеријално културно наслеђе;
 • Знамените личности;
 • Савремено стваралаштво (нови медији и дигитална уметност, стрип, цртеж и илустрације, дизајн и архитектура, фотографија и анимација).

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имаjу галерије, установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, правна лица која послују у области информационо-комуникационих технологија као и други субјекти у култури са седиштем регистрованим на територији Републике Србије (искључиво правна лица), који имају закључен уговор са уметником или права за заступање кроз чланство.

Физичка лица немају право учешћа на конкурсу. Установе културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури не могу учествовати на конкурсима које расписују њихови оснивачи.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми и мерила на основу којих ће стручна комисија за избор пројеката, образована од стране Министарства културе и информисања, оцењивати пројекте пријављене на конкурс утврђени су чланом 3. и 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РСˮ бр. 105/16 и 112/17), (видети на www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture).

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:

1)  усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(1) стручни, односно уметнички капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности програма/пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

Комисија ће се, приликом вредновања пројеката, руководити и следећим смерницама:

- уметнички квалитет и иновативност пројекта (степен коришћења информационо-комуникационих технологија и интерактивност са публиком);

-  јасно дефинисан концепт пројекта;

-  дизајн поставке;

-  техничка изводљивост при реализацији (једноставност примене пројекта);

-  усклађен и рационалан буџет;

-  референце на међународном плану (излагање у релевантним међународним

    галеријама, музејима, на значајним манифестацијама и сл.)

- степен утицаја пројекта на квалитет представљања културе и уметности Републике Србије у иностранству.

Напомена: Предност ће имати субјекти који имају потписане уговоре са установама културе.

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА КОНКУРСА

Конкурс је отворен од 27. фебруара до 10. маја 2021. године у 12,00 часова.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на конкурс се подноси на посебном пријавном обрасцу (формулару) који се може преузети са званичне интернет стране Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs.

Уз уредно попуњен и оверен образац пријаве (попуњава правно лице), учесник конкурса је обавезан да достави следећа документа која чине саставни део конкурсне документације:

 1. Податке о подносиоцу („лична картаˮ и кратак преглед реализованих активности организације у протеклом периоду);
 2. Детаљан опис пројекта;
 3. Кратке биографије предложених учесника (аутора/уметника/ескперата);
 4. Опционо - потписана стручна рецензија (у наведеној области) – предност ће имати пројекти који имају препоруку;
 5. Детаљну финансијску пројекцију буџета - спецификација трошкова (искључиво у динарима) и укупан износ који се потражује од министарства ( %) / Word/ табела приложена уз формулар /
 6. Документацију пројекта (уводне текстове, фотографије, штампани материјал и/или материјал на дигиталном носачу);
 7. Копију потврде о регистрацији код надлежног органа (извод из регистра АПР, односно регистра другог надлежног органа који води службену евиденцију о подносиоцу) – подносилац је дужан да попуни Изјаву о начину прибављања предметног документа, која је саставни део конкурсног формулара.
 8. Референце о претходно реализованим пројектима из ове области.

 

Целокупна документација шаље се најкасније до понедељка, 10. маја 2021. године до 12,00 часова и то:

(1) у електронском облику на адресу:

digitalnоpredstavljanje@kultura.gov.rs

 

У истом року, у запечаћеном омоту са назнаком и неaнонимно, послати oбавезно и

(2) поштом – у једном (1) примерку, на адресу:

Министарство културе и информисања Републике Србије

Влајковићева 3, 11000 Београд

са назнаком

Конкурс за суфинансирање пројеката за промовисање културе и уметности Републике Србије у иностранству у дигиталном формату у 2021. години“

За оцену благовремености подношења пријаве на конкурс, меродаван је датум предаје пошиљке пошти односно потврда (жиг поште).

За сваки пројекат се подноси посебна пријава.

Неблаговремене и недопуштене пријаве, не разматрају се и биће одбачене.

У случају непотпуне пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди поднесак и то, у року који не може бити краћи од 8 (осам) дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

Достављени конкурсни материjал се не враћа. 

Резултати конкурса биће обjављени на званичној интернет страници  Министарства културе и информисања (www.kultura.gov.rs), најкасније 60 (шездесет) дана од дана завршетка подношења пријава. На тај начин, Министарство културе и информисања обавестиће све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.

Једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима Министарства културе и информисања, неће се разматрати.

КОНКУРСНИ ПОСТУПАК

Конкурсна комисија ће, након завршетка конкурса, направити ужи избор пројеката, с тим да ће, по потреби,  неколико одабраних пројеката бити позвано да у форми презентације/интервјуа, представе свој пројекат.

Конкурсни поступак подразумева два степена реализације:

Први степен – Подношење предлога пројеката - садржи предлог идејног решења,  финансиjску прojeкциjу (укључити и пројекцију за превођење на минимум три светска језика) и предлог техничке поставке;

Друга степен - Након одабира пројеката приступиће се разради пројеката (припрема за штампу или приказивање и техничка разрада за постављање на платформу, упутство за употребу пројекта …). 

Имена одабраних као и коначни резултати конкурса биће обjављени на званичној интернет страници  Министарства културе и информисања (www.kultura.gov.rs), најкасније 60 (шездесет) дана од дана завршетка рока за подношење пријава. На тај начин, Министарство културе и информисања обавестиће све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.

НАПОМЕНЕ

 1. Конкурсна комисија коју образује Министарство културе и информисања разматра пријављене пројекте и доноси образложени предлог одлуке о избору пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту. Средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те није могуће извршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта/уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава.
 2. Конкурс покрива:
 • израду дигиталног решења пројекта;
 • трошкове превода/титловања на три светска језика;
 • продукцију и дигиталну постпродукцију;
 • израду упутства за реализацију пројекта.
 1. Конкурс не покрива:

Трошкове дневница, месечни најам/закуп простора, трошкове телефона и поштанских услуга, канцеларијски материјал, књиговодствене трошкове, трошкове фотокопирања, одржавање wеб странице, трошкове провизија и одржавања банковних рачуна, трошкове кредитних обавеза према банци и лизингу, дуговања, казне, судске трошкове, трошкове такси превоза, трошкове комуналија, обезбеђења, уопште трошкове из редовне делатности (материјалне трошкове), као ни друге индиректне трошкове.

 1. У вези са наменским коришћењем додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:
 • неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност  уложеног новца и делотворност трошкова;
 • стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије;

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације могу се добити на сајту Министарства културе и информисања као и на телефоне: 011/ 303 2222 и 011/ 292 7838.