Конкурс

Датум објаве: 05.05.2021.  Датум истека рока за пријављивање: 02.09.2021.

Конкурс за Престоницу културе Србије 2023

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 ˗ исправка и 6/20), члана 34. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник  РС”, бр. 62/0647/1193/1299/13 - др. пропис, 125/14 - др. пропис, 95/15 - др. пропис, 83/1691/16 - др. пропис, 104/16 - др. закон, 96/17 - др. пропис, 89/18 - др. пропис, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. пропис, 126/20 - др. пропис) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 105/16 и 112/17),

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Расписује

К О Н К У Р С за
ПРЕСТОНИЦУ КУЛТУРЕ СРБИЈЕ 2023

 

У оквиру Програма Престоница културе Србије, Министарство културе и информисања Републике Србије (у даљем тексту: Министарство), расписује конкурс под називом Престоница културе Србије 2023, који пружа подршку јединицама локалних самоуправа (у даљем тексту: ЈЛС) да у сарадњи са установама, уметничким и другим удружењима регистрованим за обављање делатности културе, појединцима (уметницима, сарадницима, односно стручњацима у култури) као и другим субјектима у култури, унапреде своје капацитете у култури, културну продукцију и културну понуду. Изабрaна ЈЛС понеће титулу – Престоница културе Србије 2023, која ће јој омогућити да буде препозната као релевантни национални центар развоја културе и на тај начин постане видљивија на културној мапи Републике Србије и Европе.

Предмет Конкурса је подстицање локалног развоја кроз подршку годишњем програму културних активности које се реализују на територији одабране Престоницe културе Србије с циљем креирања јединственог културног идентитета.

Пријава на Конкурс се врши достављањем попуњеног упитника у штампаној и електронској верзији.

Основни циљ Програма:

 1. Концентрована подршка једној локалној самоуправи ради решавања дугогодишњих проблема у циљу унапређења кључних фактора културног развоја;
 2. Подизање квалитета културног живота једне ЈЛС;
 3. Покретање културног, уметничког и туристичког развоја ЈЛС кроз активирање постојећих и осмишљавање нових уметничких програма традиционалних и савремених форми, оживљавање постојећих институција културе али и покретање нових и савремених институција. Заштита, промоција и употреба материјалног и нематеријалног наслеђа и изградња и обнова објеката културе и других пројеката културне инфраструктуре;
 4. Подстицање доношења стратегија културног развоја на локалном нивоу са акцентом на укључивање грађана и професионалаца у процесе креирања и спровођења културних политика на нивоу ЈЛС.

Општи циљеви Конкурса:

 1. Позиционирање градова/општина као културно-туристичких центара заснованих на аутентичности и јединствености културног идентитета;
 2. Обогаћење културног живота кроз осмишљавање, развој и спровођење капиталних инвестиција у културу и развој креативних и иновативних програма;
 3. Заштита, обнова и ревитализација културног наслеђа кроз савремене моделе презентације и одрживог коришћења;
 4. Изградња нових и иновативна употреба постојећих јавних објеката и отворених јавних и зелених простора за програме културе.

Програм Престоница културе Србије допринеће остварењу циљева Министарства који се односе на успостављање предвидиве и конзистентне културне политике која обухвата савремено стваралаштво, креативне и културне индустрије, заштиту и унапређење културног наслеђа, иновативно коришћење јавних простора, као и унапређење регионалне и међународне сарадње.

Специфични циљеви Конкурса

 1. Подстакнут допринос културе дугорочном и одрживом развоју ЈЛС у складу са њиховим стратешким приоритетима;
 2. Ојачани капацитети културе на локалном нивоу, као и унапређена међуресорна (образовање, истраживање, животна средина, урбани развој, социјална политика, економски развој и културни туризам) и међусекторска (јавни, приватни и цивилни сектор) сарадња;
 3. Обогаћена културна понуда и подигнут квалитет и разноврсност садржаја;
 4. Очувана и унапређена културна и верска разноликост и интеркултурни дијалог;
 5. Унапређена и осавремењена културна инфраструктура;
 6. Заштићени и ревитализовани споменици културе;
 7. Унапређена регионална и међународнa културнa разменa и сарадњa;
 8. Повећана доступност културних садржаја свим грађанима и подстакнута културна партиципација са посебним освртом на осетљиве друштвене групе;
 9. Створено подстицајно окружењe за креативне изразе самосталних уметника и појединаца у култури.

 

Услови/право учешћа на Конкурсу

Конкурс је отворен за ЈЛС у Републици Србији, осим за градове Београд и Нови Сад.

 

Подносилац пријаве је искључиво ЈЛС (град или општина).

Подносилац пријаве може бити Јединица локалне самоуправе односно град/општина или група подносилаца који ће одредити међу собом једног носиоца пројекта тј. један град/општину који ће бити потенцијална престоница.

Приликом избора Престонице културе Србије водиће се рачуна о инвентивности и дугорочној одрживости програма.

Подносиоци пројеката на Конкурс за Престоницу културе Србије 2023 имају право учешћа и на другим конкурсима Министарства културе и информисања.

 

Поред критеријума који су предвиђени Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 105/16 и 112/17), посебно ће се водити рачуна и о:

 • Квалитету и концепту садржаја и формату представљања (броју и разноликости планираних културних догађаја и манифестација на годишњем нивоу локалног, националног и међународног карактера);
 • релевантности садржаја;
 • моделима евалуације и индикаторима;
 • укључености организација цивилног друштва и привредних субјеката;
 • партиципацији становништва а посебно осетљивих друштвених група у реализацији програма;
 • афирмисању специфичности локалних културних идентитета;
 • буџету (избалансираности и свеобухватности структуре буџета према: области, програмима и инвестиционим и инфраструктурним улагањима);
 • степену поседовања потребне документације за реализацију пројеката културне инфраструктуре;
 • видљивости пројекта (маркетиншки план активности).

Општи план финансирања:

Поред тога што Конкурс за Престоницу културе Србије 2023 финансирају Министарство и ЈЛС, посебно ће се, приликом селекције, водити рачуна и о постојању других извора (су)финансирања, које ће ЈЛС обезбедити у својим буџетима.

Приликом планирања буџета, обавезно је уврстити и трошкове стручног надзора за пројекте културне инфраструктуре као и трошкове екстерне ревизије пројекта.

Пријаве се подносе на конкурсном упитнику и достављају у штампаној и електронској форми Министарству културе и информисања са назнаком ˗ За Конкурс Престоница културе Србије 2023, од 2. августа 2021. године до 2. септембра 2021. године.

Штампане пријаве је потребно послати на адресу Министарства културе и информисања, Влајковићева 3, 11000 Београд у четири (4) примерка. Електронску верзију документа потребно je послати на prestonicakulturesrbije@kultura.gov.rs

Решење о избору пројеката биће донето у року од 60 дана од дана окончања пријема конкурсне документације, а висина додељених средстава биће опредељена Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину.

Резултати Конкурса биће објављени на званичној интернет страници Министарства: www.kultura.gov.rs.

Достављени материјали се не враћају. Упитник се може преузети на дну текста Конкурса.

НАПОМЕНА:  Неблаговремене и недопуштене пријаве, биће одбачене.

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди поднесак и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај конкурс можете послати упит на мејл:

prestonicakulturesrbije@kultura.gov.rs.