Конкурс

Датум објаве: 15.09.2021.  Датум истека рока за пријављивање: 20.10.2021.

КОНКУРС ЗА ИЗБОР УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА ЗА НАЦИОНАЛНУ ИЗЛОЖБУ ПОД НАЗИВОМ „СЛОБОДАН ДА СТВАРАШ – СТВАРАЈ ДА БУДЕШ СЛОБОДАН“

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj 105/16 и 112/17), Одлуке о расписивању конкурса број 451-04-06491/2021-05 од 23. септембра 2021. године, а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, број 149/20 и 40/21)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

 

расписује

 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА ЗА

НАЦИОНАЛНУ ИЗЛОЖБУ

ПОД НАЗИВОМ

 „СЛОБОДАН ДА СТВАРАШ – СТВАРАЈ ДА БУДЕШ СЛОБОДАН“

у оквиру обележавања 70. годишњице

Европске конвенције о људским правима

 

ЦИЉ КОНКУРСА

У оквиру обележавања 70. годишњице Европске конвенције о људским правима, Савет Европе усвојио је „Манифест о слободи изражавања у уметности и култури у дигиталној ери“ у циљу промовисања слобода уметничког изражавања.

 

Република Србија, као чланица Савета Европе, реализоваће националну изложбу под називом „Слободан да ствараш-стварај да будеш слободан“, а уметничка дела изабрана овим конкурсом биће представљена у оквиру те изложбе.

Текст „Манифест о слободи изражавања у уметности и култури у дигиталној ери“ можете наћи на интернет страници Министарства културе и информисања:

https://www.kultura.gov.rs/tekst/65/sektor-za-medjunarodne-odnose-i-evropske-integracije-u-oblasti-kulture.php

ПРЕДМЕТ И УСЛОВИ КОНКУРСА

Уметничка дела која су предмет овог конкурса чине дела визуелне уметности укључујући фотографију, видео радове, инсталације, стрип, дигиталну уметност и др.

Уметничка дела са којима се конкурише не смеју бити старија од 3 године.

Уметник мора бити држављанин Републике Србије са одговарајућим академским звањем, а предност ће имати млади.

Сваки уметник може да конкурише са једним делом. Уметничко дело мора бити у потпуности изведено или завршено.

Уметник чије је дело изабрано примиће финансијску подршку до 110.000,00 динара за следеће трошкове: дигитализација рада, припрема и израда описа за каталог, паковање и транспорт до излагачког места у Београду као и за уступање неограничених права за излагање и промоцију дела у оквиру изложби, као и на националним и међународним платформама, укључујући и друштвене мреже до завршетка пројекта (очекивано време завршетка је крај 2022. године).

Уколико епидемиолошка ситуација у вези са вирусом COVID-19 буде неповољна и у току 2021. године, национална изложба ће бити одложена до оптималног периода али неће бити отказана. Место и време националне изложбе биће накнадно утврђени и објављени на интернет страници Министарства културе и информисања. Изложба ће гостовати у више градова у Србији.

 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

 

Право учешћа на конкурсу имаjу галерије, установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други правни субјекти у култури са седиштем регистрованим на територији Републике Србије, који имају закључен уговор са уметником или права за заступање кроз чланство.

 

Физичка лица немају право учешћа на конкурсу. Установе културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури не могу учествовати на конкурсима које расписују њихови оснивачи.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ

Критеријуми на основу којих ће стручна комисија за избор пројеката (уметничких дела), образована од стране Министарства културе и информисања, оцењивати пројекте пријављене на конкурс утврђени су чланом 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/2016 и 112/2017) (видети на www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture) и гласе:

 

 1. усклађеност са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;
 2. квалитет и садржајна иновативност;
 3. капацитети потребни за реализацију и то:

   (1) стручни, односно уметнички капацитети.

Комисија ће се руководити и следећим смерницама:

 1. усклађеност са темом промовисања слободе уметничког изражавања;
 2. техничка изводљивост при реализацији.

 

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА КОНКУРСА

 

Конкурс је отворен од 15. септембра до 20. октобра 2021. године у 12,00 часова.

 

  

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

 

Пријава на конкурс се подноси на посебном пријавном обрасцу који може бити преузет са званичне интернет стране Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs.

 

Уз уредно попуњен и оверен образац пријаве (попуњава правно лице), учесник конкурса је обавезан да достави следећа документа која чине саставни део конкурсне документације:

 1. Податке о подносиоцу („лична картаˮ и кратак преглед реализованих активности организације у протеклом периоду);
 2. Фотографија дела у jpg формату или видео дела (компресован) са описом истог на дигиталном носачу;
 3. Биографија са референцама уметника;
 4. Копију потврде о регистрацији код надлежног органа (извод из регистра АПР, односно регистра другог надлежног органа који води службену евиденцију о подносиоцу) – подносилац је дужан да попуни Изјаву о начину прибављања предметног докумената, која је саставни део конкурсног формулара.

 

Целокупна конкурсна документација шаље се најкасније до среде, 20. октобра 2021. године до 12,00 часова и то:

 

(1) у електронском облику на адресу: izlozbasavetаеvrope@kultura.gov.rs

 

 и, у истом року, обавезно

 

(2) поштом – у једном (1) примерку, на адресу:

 

Министарство културе и информисања Републике Србије

Влајковићева 3, 11000 Београд

са назнаком

Конкурс

 „Слободан да ствараш – стварај да будеш слободан“

 

За оцену благовремености подношења пријаве на конкурс, меродаван је датум предаје пошиљке пошти односно потврда (жиг поште).

 

За сваки пројекат се подноси посебна пријава.

 

Неблаговремене и недопуштене пријаве, не разматрају се и биће одбачене.

 

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди поднесак и то, у року који не може бити краћи од 8 (осам) дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

 

Достављени конкурсни материjал се не враћа. 

 

Резултати конкурса биће обjављени на званичној интернет страници  Министарства културе и информисања (www.kultura.gov.rs), најкасније 60 (шездесет) дана од дана завршетка подношења пријава. На тај начин, Министарство културе и информисања обавестиће све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.

 

НАПОМЕНЕ

 

 1. Конкурсна комисија коју образује Министарство културе и информисања разматра пријављене пројекте и доноси образложени предлог одлуке о избору пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту. Средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те није могуће извршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта/уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава.

 

 1. У вези са наменским коришћењем додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:

 

 • неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност  уложеног новца и делотворност трошкова;
 • стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије.

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Додатне информације могу се добити на сајту Министарства културе и информисања односно упитом на мејл: izlozbasavetaevrope@kultura.gov.rs или телефоном 011/ 33 98 908.