Конкурс

Датум објаве: 27.12.2021.  Датум истека рока за пријављивање: 28.01.2022.

Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката у области филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво у 2022. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) и Решења о расписивању Конкурса у области филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво у 2022. години , број:  451-04-6560/2021-03 од 23.12.2021, а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022.годину  („Службени гласник РС“, број 110/2021)            

                             

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

расписуjе 
К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање проjеката
у области филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво у 2022. години

 

Конкурс се расписује ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури, пројеката изворног народног и аматерског стваралаштва (у даљем тексту: пројекти) у области филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво, а  који доприносе остваривању општег  интереса у области културе дефинисаног чланом 6. Закона о култури.

Циљ конкурса jе: унапређење области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва, развој публике и едукација, промоција филма.

Приоритети конкурса су:

 • Филмске манифестације и награде, фестивали и јавне филмске приредбе, са јасним уметничким концептом, које доприносе децентрализацији културе;
 • Подршка филмским колонијама;
 • Подршка филмским маркетима – подршка за организацију филмских маркета, сајмова и online  платформи који омогућавају повезивање и сарадњу филмских професионалаца и развој аудио-визуелног тржишта,
 • Пројекти који се односе на развој филмске индустрије и аудио-визуелног тржишта у Србији;
 • Пројекти који промовишу филм путем  дигиталних технологија;
 • Културно-образовни програми којима се чине доступним кинематографска и аудио визуелна култура и на врхунски начин популарише уметност филма;

 

Програми едукације и развоја публике:

 • Филмске  радионице и едукација;
 • Промоција филма као наставног средства;
 • Тренинг иницијативе за усавршавање филмских професионалаца;
 • online промоција (подразумева иновативне пројекте који укључују коришћење социјалних мрежа и рад са online публиком);
 • посебно ће се узети у обзир податак да ли су пројекти већ подржани у оквиру потпрограма „МЕДИА“ програма Креативна Европа за област аудио-визуелног стваралаштва.

 

Напомена: конкурс није намењен продукцији филмских пројеката и телевизијских серија.      

 

Доњи лимит износа средстава која се додељују по једном пројекту: 

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту износи 200.000,00 динара.

Право учешћа на овом конкурсу имаjу:

Установе, удружења, појединци, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Право учешћа на конкурсу немају:

Лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су ненаменски трошила средства.

Учесник Конкурса може конкурисати са више проjеката, али један исти пројекат не може бити пријављен на више конкурса овог министарства.

Критеријуми за избор пројеката:

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучује стручна комисија.

Критеријуми и мерила за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета Републике Србије су одређени у члану 3. и 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе.

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(а) стручни, односно уметнички капацитети,

(б) неопходни ресурси;

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

 

Приликом разматрања пројекта у обзир ће се узети и  усклађеност са циљевима и приоритетима стратешких докумената Републике Србије.

 

Конкурсни рок:

Конкурс је отоврен од 27.децембра 2021.године до 28.јануара 2022.године

 

Начин пријављивања:

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију, сложену наведеним редоследом:

-          Уредно попуњени конкурсни Формулар за 2022.годину у четири примерака,

-          Изјаве број 1. и 2, које се налазе на крају пријавног формулара и то :

-          Изјаву бр. 1, којом подносилац пријаве потврђује да је извршио све обавезе према Министарству културе и информисања са претходних конкурса, гарантује тачност достављених података те се обавезује да ће наменски користити средства и доставити Извештај о реализацији пројекта, као и да ће у штампаним  материјалима и током реализације пројекта јасно назначити подршку Министарства културе и информисања;

-          Изјаву бр. 2, којом се подносилац пријаве изјашњава о начину прибављања извода из регистра АПР .

-          Правна лица чији је оснивач Република Србија, орган аутономне покрајине или орган локалне самоуправе, треба да доставе копије решења о упису у судски регистар, односно, код надлежног органа;

-          Визуелни материјал (каталог, двд, програмске књижице и  сл);

-          По потреби доставити и доказ о партнерству и сарадњи (уговор, споразум, и сл.);

-          По потреби доставити и позивно писмо за пројекте у области међународне сарадње.;

 

 

 

У обзир ће се узимати само  приjаве које су:

- уредно сложене у складу са горе наведеним редоследом, по појединачном примерку, овогодишњи формулари (преузети  са званичне интернет презентације Министарства културе и информисања)  попуњени прецизно и у складу са захтевима у формулару, са финансијским средствима исказаним искључиво у динарима. Пријаве написане руком и писаћом машином нису допуштене;

- достављене искључиво поштом, (адреса: Министарство културе и информисања,  Влаjковићева 3, Београд,

- на коверти јасно назначити за „ КОНКУРС  за финансирање или суфинансирање проjеката у области филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво у 2022. години“

- Различити  пројекати, у области филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво, истог подносиоца  морају  бити послати као посебна пошиљка.

 

У случају непотпуне пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

Неблаговремене и недопуштене пријаве  биће одбачене.

Конкурсни материjал се не враћа.

 

Важне напомене:

 1. Конкурсне комисије које образује Министарство културе и информисања разматрају пријављене пројекте и одлучују о избору пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података, а средства се додељују за реализацију конкретног пројекта, тако да није могуће накнадно вршити промену подносиоца пројекта и корисника средстава, као и накнадно предложити било који други пројекат за суфинансирање  као замену за изабрани пројекат.
 2. У вези са наменским коришћењем додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:
 • неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова;
 • стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије.

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној интернет страници  Министарства културе и информисања, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава. На тај начин ће Министарство културе и информисања обавестити јавност и подносиоце пријава о резултатима конкурса.

Додатне информациjе се могу добити путем електронске поште: tijana.despotovic@kultura.gov.rs или телефонским путем на 011/3398-614