Конкурс

Датум објаве: 27.01.2022.  Датум истека рока за пријављивање: 11.03.2022.

Конкурс за суфинансирање е-мобилности уметника - уметничких садржаја и дела, и мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2022. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17), Одлуке о расписивању конкурса број: 451-04-00167/2022-05 од 25. јануара 2022. године, а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/21).

 

                                                           

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе

 

расписује

КОНКУРС

за суфинансирање е-мобилности уметника - уметничких садржаја и дела,

и

мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности

у 2022. години

 

Имајући  у виду угрожено одвијање традиционалне међународне културне размене као последице заразне болести COVID 19, изазване вирусом САРС-КоВ-2, у оквиру постојећег Конкурса за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности, Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе увео је и категорију, којом се омогућава и покривање одређених трошкова који се односе на  продукцију и припрему уметничких садржаја и дела, за потребе учешћа уметника из Републике Србије на међународним оn-line фестивалима, стручним скуповима, галеријама/поставкама и другим видовима оn-line презентација у виртуелном простору, у организацији иностраних партнера.

 

ЦИЉ КОНКУРСА

Циљ Конкурса за суфинансирање е-мобилности уметника - уметничких садржаја и  дела,  и  мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2022. години (у даљем тексту „Конкурс – Е-Мобилност 2022“) је системска подршка унапређењу међународне културне сарадње, односно промоција културе и уметности Републике Србије у иностранству, размена и умрежавање кроз е-мобилност уметничких садржаја и дела и мобилност уметника и професионалаца из Републике Србије, позваних на међународне догађаје и манифестације (међународни скупови, фестивали, семинари, радионице, конференције и др.), као и студијске и резиденцијалне боравке и сл. у свим областима културе и уметности.

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет „Конкурс – Е-Мобилност 2022“ је суфинансирање:

 1. Е - мобилности уметника и професионалаца у области културног наслеђа, савременог стваралаштва и креативних индустрија - трошкова израде и продукције уметничких садржаја и дела, у циљу промоције нових форми међународне сарадње које се одвијају у форми оn-line мобилности у области културе и уметности:

 

Трошкови припреме и продукције уметничких садржаја и дела (нпр. дизајн, графичка обрада, превод, титловање, израда pdf. брошура, и сл.) – у циљу, презентације и промоције уметничких дела, програма и пројеката у виртуелном простору - на различитим носачима аудио-визуелних садржаја, за потребе учешћа уметника из Србије на међународним оn-line  конференцијама, стручним скуповима, семинарима, радионицама, фестивалима, оn-line галеријама/поставкама и др. видовима оn-line  презентације/промоције у организацији иностраних партнера, који се реализују од дана објављивања конкурса до 31. децембра 2022. године - у износу до 200.000,00 динара.

 

Предност имају:

 • стручни скупови који су праћени апстрактом и тематским радом у писаном облику (до 5.000-10.000 речи), који ће бити објављени;
 • аудио-визуелни садржаји који учествују на значајним међународним манифестацијама;

 

Не подржава се: одржавање / постављање платформе, котизације за учешће на оn-line  скуповима, нити на другим наведеним видовима оn-line  скупова/презентација.

II. Мобилности - Уколико се стекну могућности за мобилност уметника и професионалаца у области културе и уметности, овим конкурсом ће се суфинансирати трошкови појединачних актера у области културе и уметности за представљања/наступе који се реализују у 2022. години и то:

 

Путни трошкови – превоз:

 • индивидуални    - до 70.000,00 динара (за путовања у Европи)

                                -   до 100.000,00 динара (за интерконтинентална путовања)

 

 • групни              - до 280.000,00 динара (за путовања у Европи)

                                -  до 400.000,00 динара (за интерконтинентална путовања)

 

 

Достављене пријаве са износом мањим од 10.000,00 динара неће бити разматране.

 

Подржавају се:

Пројекти мобилности из области билатералне и мултилатералне културне сарадње – за учешће на фестивалима, семинарима, радионицама, смотрама, скуповима, конференцијама, студијски и резиденцијални боравци, учешће у такмичарским програмима, и сл.

 

Приоритет при одлучивању имаће појединци, добитници признања/награда у области културе и уметности, чланови међународних тела и стручних мрежа, уметничких удружења, учесници на истакнутим манифестацијама у свету, у области културе.

 

Не подржавају се:

 • трошкови смештаја и дневница;
 • добитници стипендија на школским и високошколским установама;
 • трошкови везани за позиве дипломатско-конзуларних представништава;
 • пројекти из области медија, филма и других аудио-визуелних делатности.

 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури са седиштем на териториjи Републике Србиjе, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 

Напомена:

 • Подносилац мора бити правно лице (удружење, организација или установа културе)
 • Корисник средставаје  уметник/професионалац и сл. (појединац/група) у области  културе и уметности

 

 

КРИТЕРИЈУМИ

Критеријуми и мерила на основу којих ће стручна комисија за избор пројеката, образована од стране Министарства културе и информисања, оцењивати пројекте пријављене на конкурс утврђени су чланом 3. и 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РСˮ бр. 105/16 и 112/17), (видети на https://www.kultura.gov.rs/tekst/43/zakoni-i-uredbe.php ).

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:

1)  усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(1) стручни, односно уметнички капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

 

Посебно ће се водити рачуна о пројектима који промовишу нове иновативне форме уметничких пракси, у новонасталој ситуацији изазваној глобалном претњом вируса САРС-КоВ-2.

 

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА КОНКУРСА

Конкурс је отворен од 27. јануара до 11. марта 2022. године.

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на конкурс се подноси на посебном пријавном обрасцу (формулару) који се може преузети са званичне интернет стране Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs.
Подносилац пријаве је  у  обавези  да се у оквиру формулара определи само за један (1) пројекат. Неће бити могуће истовремено суфинансирање е-мобилности и суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2022. години, у оквиру истог формулара.

 

Уз уредно попуњен и оверен образац пријаве (попуњава правно лице), учесник конкурса је обавезан да достави следећа документа која чине саставни део конкурсне документације, сложена по наведеном редоследу:

 1. Копију позива међународног партнера/организације за учешће уметника/ професионалaца у области културе и уметности
 2. Опис пројекта и активности/ представљања/ наступа
 3. Резервацију превоза/или копију карте/ уколико је уметник/професионалац у могућности да реализује пројекат путовањем у иностранство
 4. Краћу биографију уметника/ професионалца
 5. Опционо - документација: фотографије, штампани материјали и/или материјали на CD/DVD-у (или линк до 10 MB)
 6. Податке о подносиоцу (кратак преглед реализованих активности)
 7. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који не може бити старији од 3 месеца (подносилац је дужан да попуни изјаву о начину прибављања предметног извода, која је саставни део конкурсног формулара)
 8. За правна лица која нису регистрована у АПР обавезно је достављање Обавештења о разврставању

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ

 

Пријаве за Конкурс, уз комплетирану конкурсну документацију, достављају се најкасније до петка, 11. марта 2022. године и то:

 

 

као и у истом року (обавезно) и

 

 • поштом у једном (1) примерку, на адресу:

 

Министарство културе и информисања

Влајковићева 3, 11000 Београд

са назнаком

Конкурс – Е-Мобилност 2022“

 

За оцену благовремености подношења пријаве на конкурс, меродаван је датум предаје пошиљке пошти односно потврда (жиг поште).

За сваки пројекат подноси се посебна пријава.

 

Неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

 

У случају непотпуне и неразумљиве  пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

 

Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.

 

Достављени конкурсни материjал се не враћа.

 

Резултати конкурса биће обjављени на званичној интернет страници  Министарства културе и информисања (www.kultura.gov.rs), најкасније 60 (шездесет) дана од дана завршетка рока за подношењe пријава. На тај начин, Министарство културе и информисања обавестиће све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.

НАПОМЕНЕ

 1. Конкурсна комисија коју образује Министарство културе и информисања разматра пријављене пројекте и доноси образложени предлог одлуке о избору пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту. Средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те није могуће извршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта/уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава.

 

 1. У вези са наменским коришћењем додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:

 

 • неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања, што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова;
 • стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије.

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

За сва питања у вези са поступком пријављивања на Конкурс – Е-Мобилност 2022,  заинтересовани се могу јавити на телефон број: 011/ 29 27 883.