Конкурс

Датум објаве: 21.02.2022.  Датум истека рока за пријављивање: 06.04.2022.

Конкурс за суфинансирање проjеката oрганизовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области jавног информисања у 2022. години

На основу чл. 16. став 1. тачка 4) и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Уредбе о правилима  и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник РС”, број 23/21), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17) и Одлуке о расписивању конкурса у 2022. години за суфинансирање пројеката у области јавног информисања, Министарства културе и информисања, Број: 451-04-124/2022-04 од 24. јануара 2022. године, расписуjе

 

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката oрганизовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области jавног информисања у 2022. години

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке медијским пројектима који доприносе унапређивању медијског и новинарског професионализма и професионалних и етичких стандарда у области jавног информисања и објављује се на веб-сајту Министарства културе и информисања и дневном листу „Политика”.

Средства опредељена за овај конкурс износе 18.000.000,00 динара.

 

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 500.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 1.000.000,00 динара.

 

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% оправданих трошкова за реализацију пројекта.

 

ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на Конкурсу има:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, у складу са Законом о јавном информисању и медијима
 2. правно лице, односно предузетник, са пројектом организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима као и пројектом унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

 

Право учешћа на Конкурсу немају лица којима је додељена помоћ мале вредности (de minimis), а чији укупан износ у текућој и претходне две календарске године прелази 23.000.000,00 динара.

 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу са једним пројектом за сваки медиј.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су ненаменски трошила средства.

Учесник Конкурса не може ангажовати друго правно лице или предузетника да реализује пројекат.

Право учешћа на Конкурсу немају предузетници који су прекинули обављање делатности.

Учесник Конкурса који је у текућој години користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на Kонкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Општи критеријуми су:

 

1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, а посебно се оцењује:

 • Значај пројекта са становишта: остваривања јавног интереса у области јавног информисања; остваривање намене конкурса; усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група; заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа;
 • Утицај и изводљивост са становишта: усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група; степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; разрађености и изводљивости плана реализације пројекта; степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка);
 • Капацитети са становишта: степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; неопходних ресурса за реализацију пројекта; стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта;
 • Буџет и оправданост трошкова са становишта: прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима; економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности;

 

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима, а посебно се оцењује:

 • Да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
 • Доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Ближи критеријуми су:

Унапређење медијског и новинарског професионализма, аутономије и саморегулације; безбедност и заштита новинара; очување слободе медија и медијског плурализма; сузбијање дезинформација, лажних вести и говора мржње; заштита приватности, достојанства и угледа личности и претпоставке невиности у медијима; обуке за развој нових пословних модела и трансформацију традиционалних медија у дигиталном добу; обуке за унапређење дигиталних и техничких вештина новинара и медијских радника; обуке за превођење на знаковни језик у медијима;  истраживања малог опсега која имају за циљ: боље разумевање навика коришћења медија, степена медијске писмености и положаја друштвено осетљивих група у медијима; унапређење капацитета медија за извештавање о положају особа са инвалидитетом, деци, жртвама насиља и трговине људима, социјално и здравствено угроженим лицима и другим рањивим групама; унапређење социо-економског положаја новинара.

Учесници Конкурса, поред наведених, могу да предложе и друге активности које доприносе остваривању јавног интерес у области јавног информисања.

ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију, сложену наведеним редоследом:

 1. Попуњен и потписан пријавни Образац 1 у шест примерака:

Образац 1 се састоји из предлога пројекта и буџета пројекта и преузима се  са веб-сајта Министарства културе и информисања.

 1. План рада са капацитетима за спровођење пројекта у шест примерака

Обавезно спојити предлог пројекта, буџет пројекта и план рада са капацитетима за спровођење пројекта у једну целину (сваки примерак мора бити посебна целина, без коричења)

 1. Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – ПИБ-у у једном примерку
 2. Изјаву учесника (у слободној форми) да ли је у текућој години добио средства, на покрајинском или локалном нивоу, за суфинансирање истог пројекта, по основу државне или de minimis помоћи. Ако су учеснику у текућој години додељена  средства за суфинансирање истог  пројекта, на покрајинском или локалном нивоу, потребно је да наведе по ком основу су му средства додељена  (као државна помоћи или de minimis помоћ) и за које оправдане трошкове (спецификација оправданих трошкова за које су средства додељена приказује су у буџету пројекта)  у једном примерку
 3. Изјаву учесника (у слободној форми) о укупном износу средстава која су му у текућој и претходне две календарске године додељена по основу помоћи мале вредности ( de minimis помоћи)  у једном примерку.

 

РОКОВИ

Конкурс се расписује у периоду од 21. фебруара 2022. године до 6. априла 2022. године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.

 

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ

           

Оцену пројеката поднетих на Конкурс врши стручна комисија коју именује министар.

Позивају се новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да писаним путем предложе чланове стручне комисије.

Уз предлог за члана комисије новинарска и медијска удружења прилажу и доказ о регистрацији тог удружења у Регистру удружења.

Позивају се медијски стручњаци, заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе своје чланство у комисији.

Уз предлог за члана комисије доставља се и његова стручна биографија и контакт подаци.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Удружења и медијски стручњаци предлоге за чланове стручне комисије могу послати, у року од 30 дана од дана објављивања Конкурса на веб-сајту Министарства културе и информисања и у дневном листу „Политика“, Министарству културе и информисања на адресу: Влаjковићева 3, 11000 Београд, са назнаком: „Пријава за учешће у раду стручне  комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката oрганизовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области jавног информисања у 2022. години.“ Пријаву послати и електронски на адресу: komisije.mediji@kultura.gov.rs

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријава пројеката на Конкурс шаље се искључиво поштом у посебној коверти са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката oрганизовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области jавног информисања у 2022. години, на адресу: Министарство културе и информисања, Влаjковићева 3, 11000 Београд.

Образац 1, са јасним називом подносиоца пројекта, шаље се у електронској форми, на адресу: konkurs.profesionalizacija@kultura.gov.rs

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које не испуњавају услове за учешће на конкурсу, пријаве достављене након истека прописаног рока за достављање, као и пријаве на погрешном обрасцу, биће одбачене.

Додатне информациjе могу се добити радним даном од 11 до 14 часова на телефон број: 011/292-78-72.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу, биће обjављено на веб-сајту Министарства, www.kultura.gov.rs, и достављено свим учесницима Конкурса у електронској форми.

Уговор ће се закључити само са лицем коме су додељена средства, а коме рачун у моменту закључења уговора није у блокади.