Конкурс

Датум објаве: 04.05.2022.  Датум истека рока за пријављивање: 03.06.2022.

Конкурс за откуп публикација за библиотеке за 2022. годину

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр. 6/20, 78/21), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) и Решења о расписивању Конкурса за откуп публикација за библиотеке за 2022. годину, број године, а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“ број 110/21)            

 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

расписује

КОНКУРС

за откуп публикација за библиотеке за 2022. годину

 

            Министарство културе и информисања (у даљем тексту: Министарство) извршиће откуп одабраних наслова публикација објављених у 2021. години на српском језику и језицима националних мањина у Републици Србији, у штампаној и/или електронској форми (CD/DVD издања), за мрежу јавних библиотека на територији Републике Србије. 

           

Откупљиваће се публикације од значаја за културу и уметност из следећих категорија:

 1. домаћа књижевност;
 2. преводна књижевност;
 3. књижевност за децу;
 4. уметнички стрип;
 5. уметност (публикације које представљају националну културну баштину и савремену културу и уметност; публикације које представљају позната дела светске културне баштине);
 6. хуманистичке и друштвене науке (научна и научно-популарна издања, лексикографска и референтна литература).

 

Приликом  откупа неће се узимати у обзир уџбеници, периодичне публикације, као ни публикације које по свом формату и из других техничких разлога нису погодне за библиотечко коришћење.

 

            Публикација намењена откупу треба да испуњава издавачке и библиотечке стандарде, и то:

 • мора садржати ознаку каталошког записа CIP и међународни стандардни број (ISBN), напомену са насловом оригинала и власником ауторских права код превода;
 • мора бити означено име аутора, имена сарадника, наслов, односно наслов на изворном језику и остали подаци о изворнику ако је публикација превод, име преводиоца, које је издање по реду, име уредника публикације, назив и седиште издавача и штампарије, место и година штампања, број примерака публикације (тираж);
 • електронске публикације (CD/DVD) морају бити са одштампаним библиографским подацима, упаковане у пластичну кутију.

 

Избор откупљених публикација биће извршен на следећи начин:

 

 • Предлог о избору наслова и количини публикација које ће бити откупљене за јавне библиотеке доноси стручна Комисија коју образује Министарство (у даљем тексту: Комисија) и која ће избор вршити на основу Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе.
 • Избор публикација на српском језику Комисија ће извршити уз консултовање јавних библиотека којима је намењен овај откуп. Библиотеке ће имати рок од 10 радних дана за извршење ове обавезе.
 • Избор публикација на језицима националних мањина Комисија ће извршити уз консултовање националних савета националних мањина и јавних библиотека којима је намењен овај откуп.
 • Комисија ће саставити и посебни списак изабраних публикација од значаја за фондове јавних библиотека које ће бити обавезно откупљене од стране издавача у по једном примерку за сваку библиотеку која учествује у овом откупу, и на располагању за овај избор имаће до 40% од укупних средстава на свакој буџетској апропријацији намењеној за овај конкурс. Од примања овог обавезног примерка изузете су библиотеке прве категорије, према категоризацији Народне библиотеке Србије.
 • На основу мишљења националних савета националних мањина, на основу избора публикација од стране јавних библиотека са списка публикација који је сачинила Комисија, као и на основу списка публикација од значаја за фондове јавних библиотека које ће бити обавезно откупљене од стране издавача, Комисија доноси Предлог о избору публикација, односно њихових издавача, које ће бити откупљене за потребе јавних библиотека на територији Републике Србије.
 • На основу донетог Предлога о избору публикација, односно њихових издавача, које ће бити откупљене за потребе јавних библиотека на територији Републике Србије, и Закона о буџету Републике Србије, министар културе и информисања доноси Решење о додели средстава издавачима и дистрибутерима по овом Конкурсу.

 

Услови конкурса

 

Право учешћа на Конкурсу имају правна и физичка лица са седиштем на територији Републике Србије која су издавачи публикација у смислу члана 2. Закона о издавању публикација („Службени гласник РС“ бр. 37/91 , 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 135/04 , 101/05 - др. закон).

 

Право учешћа на овом конкурсу немаjу установе културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 

Издавач приликом подношења пријаве прилаже:

 1. два примерка Обрасца 1 за откуп публикација објављених 2021. године,
 2. два примерка Обрасца 2 за откуп публикација објављених 2021. године,
 3. издавач може поднети Образац 3 за откуп публикација објављених 2021. године – за сваку публикацију по један примерак (није обавезно доставити);

Обрасци 1, 2 и 3 се могу преузети са интернет страна Министарства (www.kultura.gov.rs) и Народне библиотеке Србије (www.nb.rs);

 1. најмање један примерак издања које издавач пријављује за откуп (напомена: примерци публикација, након окончања конкурса, остају на располагању НБС, а комисија може издвојити део публикација које ће користити Министарство културе и информисања, за потребе представљања на међународним сајмовима књига у иностранству);
 2. потврду о предаји обавезног примерка Народној библиотеци Србије, односно Библиотеци Матице српске ако је седиште издавача у Војводини;

 

Ако суиздавачи конкуришу истом публикацијом, а разликују се понуђене цене, Комисија ће изабрати публикацију са најнижом ценом.

Ако суиздавачи конкуришу истом публикацијом са истом ценом, све понуђене публикације биће на списку за избор публикација, односно, библиотеке ће проценити од ког издавача желе да имају публикацију.

Ако суиздавачи конкуришу истом публикацијом са истом ценом, због могућности избора којим би се пружила неоправдана предност једном од суиздавача, Комисија неће публикацију уврстити на посебни списак изабраних публикација од значаја за фондове јавних библиотека  које ће бити обавезно откупљене од стране издавача у по једном примерку за сваку библиотеку која учествује у овом откупу, сем за библиотеке прве категорије.

Ако два или више издавача понуде исти наслов, Комисија ће изабрати публикацију која је допуњено, проширено, унапређено или критичко издање, и која више испуњава издавачке и библиотечке стандарде наведене у овом конкурсу.

Приликом разматрања поновљених издања Комисија ће предност дати насловима са потврђеном уметничком и научном вредношћу.

Посебна пажња ће се обратити на вредне публикације издате на ћириличком писму као и на квалитет штампе, повеза и опреме издања.

 

Израчунавање откупне цене публикација вршиће се према следећим критеријумима:

 

 1. Публикације чије је издавање суфинансирано средствима из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине или буџета јединица локалне самоуправе, откупљиваће се по продајној књижарској цени умањеној за 60% књижарског рабата.

 

 1. Публикације за чије је издавање издавач обезбедио средства из сопствених прихода, откупљиваће се по продајној књижарској цени умањеној за 40% књижарског рабата.

 

Под „продајном књижарском ценом“ подразумева се продајна цена публикације у књижарама и малопродајним објектима. Обвезници ПДВ урачунавају законску пореску стопу ПДВ у продајну књижарску цену коју нуде на овом конкурсу. Цене наведене у понуди не могу се накнадно мењати.

 

Издавач је у обавези да приликом испоруке публикација библиотекама, уз тражене публикације,  достави библиотекама и попуњене потврде/отпремнице са назначеним насловима и бројем примерака књига које су послали библиотеци, а које библиотека оверава и враћа издавачу као доказ о пријему.

Издавач је у обавези да, као доказ о извршеној обавези, Министарству достави поштанске отпремнице са назначеним адресама библиотека које примају публикације, као и оверене потврде/отпремнице да је библиотека примила тражене публикације у количини која је одређена Решењем о додели средстава издавачима и дистрибутерима, и фактуру са насловима, количином и ценом испоручених публикација, уз назнаку да ли je у износ урачунат ПДВ. Фактура мора бити регистрована у Централном регистру фактура. Ако издавач није у могућности да изврши испоруку публикација у количини траженој од стране библиотека потребно је да умањи износ приказан у фактури тако да одговара броју испоручених публикација и њиховој откупној цени.

Издавач је у обавези да сноси трошкове достављања публикација библиотекама.

 

Издавачи подносе пријаве за конкурс на адресу: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ, Београд, Скерлићева 1, са назнаком: „Откуп књига“.

Пријаве на Конкурс подносе се од  4.5.2022. године до 3.6.2022. године.

 

Неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене. У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди пријаву у року.

 

Додатне информације могу се добити у Народној библиотеци Србије, на телефон:  011/244 45 71 или на e-mail: otkup@nb.rs и у Министарству културе и информисања на e-mail:  marko.despotovic@kultura.gov.rs