Конкурс

Датум објаве: 10.09.2022.  Датум истека рока за пријављивање: 10.10.2022.

КОНКУРС за предлагање програма/пројеката у области културе и уметности за Културни центар Србије у Паризу у сезони 2022/2023. године

 

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj 105/16 и 112/17), Одлуке о расписивању конкурса број 69-00-00252/2022-05 од 8. септембра 2022. године, а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“, број 110/21).

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе

 

расписује

 

КОНКУРС

за предлагање програма/пројеката у области културе и уметности

за Културни центар Србије у Паризу

у сезони 2022/2023. године

 

Предмет 

Предмет Конкурса је финансирање и суфинансирање програма/пројеката у области културе и уметности, чија је реализација планирана у Културном центру Србије у Паризу у сезони 2022/2023. године, а  који доприносе остваривању општег  интереса у области културе, дефинисаног чланом 6. Законa о култури.

 

Конкурсни предлози могу бити из следећих области:

 • музички програми (интерпретација, ауторска дела);
 • књижевна представљања;
 • филмска уметност и аудио-визуелно стваралаштво (пројекције и представљање, уз обавезан превод/титл);
 • позоришна уметност и мањи сценски наступи (уз превод/титл);
 • уметничка игра (мали формат), улична уметност;
 • савремено стваралаштво: ликовнe и примењенe, визуелне уметности, дизајн и архитектура, дигитално стваралаштво и мултимедији (поставке и представљања);
 • најзначајније културно наслеђe Србије (материјално и нематеријално наслеђе), у различитим (савременим) формама поставки/представљања;
 • тематски панели, трибине, округли столови, програми представљања аутора/дела из различитих области културе и уметности.

 

 

■ Програми који се предлажу треба да су превасходно намењени упознавању са српском културом и приближавању достигнућа српске уметничке сцене француској публици. Oбавезно је, стога, да програми као и пратећи материјали (каталог, флајер, видео запис и сл.) имају превод/титл на француски језик, а по могућности и на енглески језик.

 

 

Циљ

Циљ Конкурса jе развој српско-француске културне сарадње, пружањем подршке и промоцијом већ реализованих успешних пројеката и успешних појединаца из Републике Србије, у својој области, који ће бити суфинансирани или финансирани за представљање у Републици Француској. На овај начин, обезбеђује се представљање савременог стваралаштва у области културе и уметности, као и културног наслеђа Републике Србије у Републици Француској, дефинисаних чланом 10. Закона о спољним пословима (послови јавне дипломатије, у циљу повећања угледа Републике Србије). Ова промоција и подршка, истовремено, представљају и подстицај за јачање капацитета актера у области културе и уметности на територији Републике Србије, као и системску подршку развоју међународне културне сарадње са иностраним сродним партнерима/ институцијама/организацијама.

 

Специфични циљ

Допринос српско-француском умрежавању професионалаца и установа из области савременог стваралаштва и културног наслеђа.

                                                                   

Приоритет имају програми/пројекти који:

-   имају савремен и иновативан приступ у реализацији;

- садрже најуспешније, већ реализоване пројекте/програме скорије продукције у различитим областима, као и оне награђиване; 

-  доприносе успостављању и унапређењу непосредне српско-француске културне сарадње;

- имају висок степен репрезентативности на међународном плану (тема, начин  представљања, учесници, партнери, и др.);  

-  имају већ потврђену концепцију и углед у стручној јавности;

-  представљају уметност младих аутора, као и културу за младе;

-  имају за циљ обележавање значајних датума, омаж значајним личностима из области културе, догађајима, и сл.

-  презентују културно наслеђе Косова и Метохије, на иновативан начин;

-  презентују елементе/добра културног наслеђа Републике Србије уписаног на УНЕСКО листе, на иновативан начин;

-  одражавају везе Србије са француском културом;

-  кореспондирају са значајним француским и европским  догађајима и манифестацијама (нпр. Месец фотографије, Месец Франкофоније и др.), као и са програмима ФИЦЕП-а (Недеља филма, Ноћ литературе, Недеља страних култура, Фестивал ,,Jazzycolors“); 

- представљају заједничке програме/пројекте српских и француских уметника које они заједнички иницирају/конципирају/реализују;

- постављају питања од општег значаја или пружају одговоре на актуелне токове у области културе и уметности.

 

 

Критеријуми за избор програма/пројеката

О избору пројеката по расписаном јавном конкурсу одлучује министар, на образложени предлог Стручне комисије, која истовремено има улогу Савета, коју чине представници различитих области савременог стваралаштва и културног наслеђа, а образује је Министарство културе и информисања.

 

Избор пројеката ће бити извршен у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник“, бр. 105/16 и 112/17) (видети на https://www.kultura.gov.rs/tekst/43/zakoni-i-uredbe.php).

 

Предлог треба да садржи: Детаљан опис програма/пројекта, разрађен финансиjски план, наведене стручне-уметничке капацитете, стручну рецензију, предлог реализације (по фазама), као и детаљну техничку листу потреба, у складу са стандардима представљања у иностранству, узимајући у обзир изводљивост и економичност пројекта.

 

Право учешћа на конкурсу

Право учешћа на конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), под условом да је подносилац правно лице, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Један пројекат може бити пријављен само на једном конкурсу Министарства.

Конкурс није намењен корисницима који су већ финансирани или суфинансирани на претходним конкурсима Министарства културе и информисања, чија су средства ненаменски коришћена или пројекат није реализован.

           

Резултати конкурса

Резултати овог конкурса биће обjављени и на званичној интернет страници Министарства културе и информисања, најкасније 60 (шездесет) дана од дана завршетка подношења пријава. На тај начин, Министарство културе и информисања обавестиће све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.

 

Пријава

Пријава мора да садржи следећу документацију: 

 

 1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет странице Министарства културе и информисања:www.kultura.gov.rs);
 2. Детаљан опис пројекта -по фазама;
 3. Техничку спецификацију (техника неопходна за реализацију пројекта)
 4. Кратке биографије предложених учесника;
 5. Потписану стручну рецензију пројекта – један примерак;
 6. Детаљно разрађен буџет - спецификацију трошкова (искључиво у динарима) и укупан износ који се потражује од министарства (и у %);
 7. Податке о подносиоцу („лична карта“ организације и кратак преглед реализованих активности у протеклом периоду);
 8. Опционо - визуелну документацију пројекта: фотографије, штампанe материјалe и/или визуелнe материјалe на CD-у / до 1 МБ или као линк (We transfer), са истеком бар седам (7) дана након завршетка конкурса.

 

Трајање Конкурса и начин достављања пријаве

Конкурс је отворен од 10. септембра до 10. октобра 2022. године.  

 

Пријава – формулар, укључујући и две изјаве, са целокупном конкурсном документацијом (разврстаном према тачкама 1-8), подноси се:

 

а) електронским путем на адресу: kcpariz@kultura.gov.rs (искључиво у Word формату)

 

и истовремено

 

б) поштом  комплетну документацију по наведеном редоследу (1-8), послати у два (2) примеркa

                       

на адресу:

 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе

Влајковићева 3, 11 000 Београд

 

       са назнаком за:  

                               

  „КОНКУРС - КИЦ Париз 2022/2023“

 

За оцену благовремености подношења пријаве на конкурс, меродаван је датум предаје пошиљке пошти односно потврда (жиг поште).

 

 

Напомене

 1. Конкурсна комисија коју образује Министарство културе и информисања разматра пријављене пројекте и доноси образложени предлог одлуке о избору пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту. Све приспеле пријаве се отварају тек након завршетка конкурса (и у електронском формату).
 2. Средства се додељују наменски за конкретан прихваћени пројекат.
 3. У циљу наменског коришћења додељених буџетских средстава, трошкови пројекта могу бити следећи:

- неопходни за спровођење наведених активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања (планирани трошкови);

-евидентирани током реализације пројекта, у рачуноводственим извештајима подносиоца пријаве; да су препознатљиви и проверљиви; подржани копијама оригиналне документације, која се подноси Министарству културе и информисања Републике Србије (за трошкове који су остварени).

 1. Конкурс не важи за суфинансирање реализације кинематографских остварења.
 2. Корисници чији програми буду селектовани, са Министарством културе и информисања потписују уговор, договарају посебне/техничке детаље и потврђују термин одржавања (у сезони 2022/2023).
 3. За сваки предлог подноси се посебна пријава. Достављени материjали се не враћају.
 4. Неблаговремене и недопуштене пријаве неће бити разматране.
 5. У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на којиначин да уреди пријаву и то, у року који не може бити краћи од осам (8) дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди пријаву у року. 
 6. Неопходна копија потврде о регистрацији код надлежног органа (извод из регистра АПР, односно регистра другог надлежног органа који води службену евиденцију о подносиоцу) -подносилац је дужан да попуни Изјаву о начину прибављања предметног докумената, која је саставни део конкурсног формулара.

 

Додатне информације

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај Конкурс, заинтересовани се могу обратити на електронску адресу: jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs  и danica.stolica@kultura.gov.rs, као и на контакт телефонe: 011/292-78-61 и 011/ 292-78-97.  

 

На сајту министарства, могу се преузети и следећи документи:

 

 • Формулар за пријаву - КИЦ Париз 2022/2023.doc
 • Тлоцрт простора КИЦ-а у Паризу
 • Листа техничке опреме коју поседује КИЦ Париз
 • Формулар за техничкe потребе у КИЦ Париз - 2022/2023.doc
 • Формулар за извештај након реализације - КИЦ Париз 2022/2023.doc