Конкурс

Датум објаве: 22.09.2022.  Датум истека рока за пријављивање: 24.10.2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ 2024

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 ˗ исправка, 6/20, 47/2021 и 78/2021), члана 34. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник  РС”, бр. 62/0647/1193/1299/13 - др. пропис, 125/14 - др. пропис, 95/15 - др. пропис, 83/1691/16 - др. пропис, 104/16 - др. закон, 96/17 - др. пропис, 89/18 - др. пропис, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. пропис, 126/2020 - усклађени дин. изн., 99/2021 - усклађени дин. изн. и 111/2021 - др. закон) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 105/16 и 112/17),

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ 2024

Позивамо вас да искажете интересовање за учешће на програму Престоница културе Србије 2024 попуњавањем Упитника који можете преузети на дну текста.

Информације из Упитника послужиће Министарству културе и информисања као основ за планирање буџета за 2023. годину за потребе реализације овог програма.

Средства за реализацију програма Престоница културе Србије 2024 биће опредељена по усвајању буџета за 2023. годину.

У оквиру Програма Престоница културе Србије, Министарство културе и информисања Републике Србије пружа подршку јединицама локалне самоуправе  (у даљем тексту ЈЛС), односно граду/општини или групи подносилаца који ће одредити међу собом носиоца пројекта, да у сарадњи са установама, уметничким и другим удружењима регистрованим за обављање делатности културе, појединцима (уметницима, сарадницима, односно стручњацима у култури) као и другим субјектима у култури, унапреде своје капацитете у култури, ојачају културну инфраструктуру и културну продукцију и обогате културну понуду.

Изабрaне ЈЛС понеће титулу – Престоница културе Србије, која ће им омогућити да буду препознате као релевантни национални центар развоја културе и на тај начин постану видљивије на културној мапи Републике Србије и Европе.

Предмет програма је подстицање равномерног локалног развоја ЈЛС кроз подршку годишњем програму инфраструктурних и културних активности и подстицање децентрализације културе, с циљем креирања јединственог културног идентитета.

Основни циљ програма:

 1. Обједињена подршка локалним самоуправама ради развоја инфраструктуре и културних капацитета локалних самоуправа;
 2. Подизање квалитета културног живота једне или више ЈЛС;
 3. Покретање културног, уметничког и туристичког развоја ЈЛС кроз активирање постојећих и осмишљавање нових уметничких програма традиционалних и савремених форми, оживљавање постојећих институција културе али и покретање нових и савремених институција. Заштита, промоција и употреба културног материјалног и нематеријалног наслеђа и изградња и обнова објеката културе и других пројеката културне инфраструктуре;
 4. Подстицање доношења стратегија културног развоја на локалном нивоу са акцентом на укључивање грађана и професионалаца у процесе креирања и спровођење културних политика на нивоу ЈЛС.

Општи циљеви програма:

 1. Позиционирање градова/општина/регија као културно-туристичких центара заснованих на аутентичности и јединствености културног идентитета;
 2. Развој капацитета у области културе путем унапређења културног живота кроз осмишљавање и спровођење инвестиција у култури и оснаживање креативних и иновативних програма;
 3. Заштита, обнова, ревитализација културног наслеђа кроз иновативне моделе презентације и употребе;
 4. Изградња нових и нова употреба постојећих јавних објеката и отворених јавних и зелених простора за програме културе.

Програм Престоница културе Србије допринеће остварењу циљева Министарства који се односе на успостављање предвидиве и конзистентне културне политике која обухвата савремено стваралаштво, креативне и културне индустрије, заштиту и унапређење културног наслеђа, иновативно коришћење јавних простора, као и унапређење регионалне и међународне сарадње.

Специфични циљеви програма

 1. Развој стратешког приступа у области културе и развој културних политика у јединицама локалне самоуправе;
 1. Подстицаj остваривању доприноса културе дугорочном и одрживом развоју ЈЛС у складу са њиховим стратешким приоритетима;
 2. Ојачавање културних капацитета на локалном нивоу, као и унапређена међуресорна (образовање, истраживање, животна средина, урбани развој, социјална политика, економски развој и културни туризам) и међусекторска (јавни, приватни и цивилни сектор) сарадња;
 3. Обогаћивање културне понуде и подизање квалитета и разноврсности културних садржаја;
 4. Очување и унапређење културне разноликости и интеркултурног дијалога;
 5. Унапређење и осавремењивање културне инфраструктуре;
 6. Заштита и ревитализација споменика културе;
 7. Унапређење регионалне и међународне културне размене и сарадње;
 8. Унапређење доступности културних садржаја свим грађанима и подстицање културне партиципације са посебним освртом на осетљиве друштвене групе;
 9. Стварање подстицајног окружења за креативне изразе самосталних уметника и појединаца у култури.

 

Услови/право учешћа

Програм је отворен за ЈЛС у Републици Србији осим за градове Београд, Нови Сад и претходне ЈЛС изабране за Престоницу културе Србије.

Подносилац пријава је искључиво ЈЛС (град или општина) односно група подносилаца.

Подносилац пријаве може бити Јединица локалне самоуправе односно град/општина или група подносилаца који ће одредити међу собом једног носиоца пројекта тј један град/општину који ће бити потенцијална престоница.

Приликом избора Престонице културе Србије водиће се рачуна о инвентивности и дугорочној одрживости програма. Посебно ће се узети у обзир и опредељени професионални капацитети за реализацију пројеката у области програма и инфраструктуре, финансија, маркетинга и менаџмента пројеката.

Подносиоци пријава на програм Престоница културе Србије имају право учешћа и на другим програмима Министарства културе и информисања.

Поред критеријума који су предвиђени Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 105/16 и 112/17), посебно ће се водити рачуна и о:

 • Квалитету, концепту садржаја и формату представљања (броју и разноликости планираних културних догађаја и манифестација на годишњем нивоу локалног, националног и међународног карактера);
 • релевантности садржаја;
 • моделима евалуације и индикаторима;
 • укључености организација цивилног друштва и привредних субјеката;
 • партиципацији становништва а посебно осетљивих друштвених група у реализацији програма;
 • афирмисању специфичности локалних културних идентитета;
 • буџету (избалансираности и свеобухватности структуре буџета према: области, програмима и инвестиционим и инфраструктурним улагањима);
 • степену поседовања потребне документације за реализацију пројеката културне инфраструктуре и
 • видљивости пројекта (маркетиншки план активности).

 

Општи план финансирања:

Поред тога што програм Престоница културе Србије финансирају Министарство и ЈЛС, посебно ће се, приликом селекције, водити рачуна и о постојању других извора (су)финансирања, које ће ЈЛС обезбедити у својим буџетима.

Приликом планирања буџета, обавезно је уврстити и трошкове стручног надзора за пројекте културне инфраструктуре као и трошкове екстерне ревизије пројекта.

Пријава на Јавни позив за исказивање интересовања за учешће у програму Престоница културе Србије 2024 врши се достављањем попуњеног упитника, штампано и електронски од 22. септембра 2022. године до 24. октобра 2022. године.

Попуњени Упитници достављају се на мејл адресу:

prestonicakulturesrbije@kultura.gov.rs.

Штампани, потписани Упитници се достављају на адресу Влајковићева 3, Београд, Министарство културе и информисања у 4 примерка са назнаком: ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ 2024.

Министар културе и информисања донеће Одлуку о избору пројеката на основу образложеног Предлога одлуке од стране стручне комисије коју образује орган који расписује јавни позив.

Решење о додели средстава донеће министар културе и информисања на основу Одлуке о избору пројеката а након усвајања буџета за 2023. годину сходно опредељеним средствима за те намене.

Резултати Јавног позива биће објављени на званичној интернет страници Министарства културе и информисања www.kultura.gov.rs.

Достављени материјали се не враћају.

Упитник се може преузети на дну текста.

За сва питања везана за поступак аплицирања на ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ 2024 можете послати упит на мејл:

prestonicakulturesrbije@kultura.gov.rs