Конкурс

Датум објаве: 31.01.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 02.03.2023.

Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области ликовних, примењених, визуелних уметности, дизајна и архитектуре у Републици Србиjи у 2023. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр. 6/20, 48/21 и 78/21) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17), Решења о расписивању конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката у области ликовних, примењених, визуелних уметности, дизајна и архитектуре у Републици Србиjи у 2023. години, број: 451-04-14/2023-03 од 27. јануара 2023. године, а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“, број:138/2022)

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сектор за савремено стваралаштво

 Расписује
К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање проjеката из области ликовних, примењених, визуелних уметности, дизајна и архитектуре у Републици Србиjи у 202
3. години

Предмет конкурса

Предмет конкурса су пројекти из области ликовних, примењених, визуелних уметности, дизајна и архитектуре (годишњи програми галерија и излагачких простора; самосталне и групне изложбе и други ауторски пројекти; ликовне колоније и резиденцијални програми; регионална, европска и међународна сарадња, и др.).

Циљ конкурса

Циљ конкурса jе унапређење система културе у области ликовних, примењених, визуелних уметности, дизајна и архитектуре у Републици Србиjи. 

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке пројектима у области савременог стваралаштва, а који доприносе остваривању општег интереса у области културе, дефинисаног чланом 6. Закона о култури.

Приоритети финансирања

 • Пројекти који подразумевају настајање нове уметничке продукције (кроз подршку самосталним пројектима уметника, кустоса и других професионалаца у култури, као и кроз подршку годишњим програмима галерија и излагачким просторима, ликовним колонијама и резиденцијалним програмима, и др.)
 • Међународни пројекти домаћих организација и професионалаца у култури, а посебно они који се реализују у региону и у иностранству (самостални пројекти домаћих уметника, кустоса и других професионалаца у култури, и њихово учешће у групним међународним пројектима који се реализују у региону и у иностранству, пројекти сарадње/ копродукције домаћих и релевантних иностраних организација, и др.)
 • Годишњи програми галерија и изложбених простора (са препорученим финансирањем адекватне накнаде за рад уметника приликом реализације самосталних изложби, а нарочито када се ради о новим продукцијама, као и са могућношћу финансирања куповине техничке опреме и уређења изгледа галерија и излагачких простора - кречење, куповина постамената и другог мобилијара, радови мањег обима за потребе извођења програма, и сл.)

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту:

 • Годишњи програми галерија и излагачких простора: 500.000,00 динара;
 • Пројекти који укључују до 3 уметника/ професионалаца из области културе: 300.000,00 динара;
 • Остали пројекти: 400.000,00 динара.       

Критеријуми за одабир пројеката

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучује стручна комисија коју образује Министарство културе Републике Србије.

Комисија ће се руководити критеријумима сходно Уредби о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе:

 1. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;
 2. Квалитет и садржајна иновативност пројекта;
 3. Капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

   (1) стручни, односно уметнички капацитети,

   (2) неопходни ресурси;                                     

 1. Финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;
 2. Степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

Комисија ће се руководити и следећим смерницама:

 1. Допринос унапређењу разумевања идеја и језика савремене уметности, као и критичко разматрање ликовних, примењених и визуелних уметности, дизајна и архитектуре, и генерално, културе у савременом друштву;
 2. Допринос развоју друштвене кохезије и интеркултурном дијалогу;
 3. Допринос квалитетној и савремено конципираној реализацији пројеката ретроспективног карактера од значаја за културну средину и њено памћење;
 4. Допринос јачању капацитета и професионализацији рада културних установа и организација;
 5. Допринос сарадњи, копродукцијама и умрежавању културних установа и организација на националном, регионалном, европском и међународном плану;
 6. Допринос професионалној сарадњи и копродукцијама јавног и цивилног сектора;
 7. Допринос развоју публике и видљивости пројекта;
 8. Допринос равномерном регионалном развоју Републике Србије;
 9. Релевантност биографије уметника који учествују у пројекту али и подршка младим уметницима на почетку каријера, као и ангажовање самосталних уметника, као и оних који нису у радном односу;
 10. Годишњи програми галерија и изложбених простора: постојање уметничког директора/ савета галерије и излагачког простора; критички, кустоски приступ конципирању и реализацији пројеката; профилисаност, разноврсност и савременост излагачког концепта; релевантност галерије и излагачког простора (у контексту међународне сарадње); планирање адекватне накнаде за рад уметника приликом реализације самосталних изложби, а нарочито када се ради о новим продукцијама;
 11. Подршка развоју нових и иновативних иницијатива у култури;

Приликом разматрања пројеката у обзир ће се узети и усклађеност са циљевима и приоритетима стратешких докумената Републике Србије (www.srbija.gov.rs/dokumenta).

Поступак пријављивања

Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Пријава за конкурс потребно је да садржи следећу документацију: 

 1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет презентације Министарства културе: www.kultura.gov.rs);
 2. Копија решења о регистрацији код надлежног органа, у једном примерку;
 3. Опционално: визуелна документација (каталози, портфолио и други штампани материјали уметника, установа и организација, и/ или визуелни материјали на CD-у);
 4. Опционално: подаци о установи („лична карта“установе – историјат, визија, мисија, циљеви, активности у протеклом периоду).

По потреби, доставити и:

 1. Доказ о партнерству и сарадњи (уговор, споразум, и сл.);
 2. Копију позивног писма за пројекте у области међународне сарадње.

Пријава за конкурс се доставља у 4 примерка, уредно сложена по наведеном редоследу.

Пријаве за конкурс достављају се искључиво поштом, на адресу: Министарство културе Републике Србије, Влаjковићева бр. 3, 11 000 Београд, са назнаком „Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из области ликовних, примењених, визуелних уметности, дизајна и архитектуре за 2023. годину “.

Неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

Конкурсни материjал се не враћа.

Важне напомене

 1. Конкурсна комисија Министарства културе разматра пријављене пројекте и доноси одлуку о финансирању или суфинансирању пријављеног пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те није могуће вршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта (уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава).
 1. Што се тиче наменског коришћења додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:

- Неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);

-  Стварни трошкови подносиоца пријаве током периода реализације пројекта;

- Евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе Републике Србије.

Трајање конкурса

Конкурс је отворен од 31. јануара до 2. марта 2023. године.

У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о плану подрачуна консолидованог рачуна трезора („Сл. Гласник РС“, број 143/22), подносилац захтева је дужан да у надлежној филијали Управе за трезор отвори посебан наменски подрачун за јавна средства која добије из буџета. За све ближе информације подносилац захтева треба да се обрати надлежној филијали Управе за трезор.

 

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној интернет страни Министарства културе, најкасније 60 дана од истека рока за подношење пријава. На тај начин ће Министарство културе обавестити све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.

Додатне информације

За сва питања везана за поступак пријављивања на конкурс заинтересовани се Министарству културе могу обратити телефоном, као и на електронску адресу: 011/ 3398 880, dimitrije.tadic@kultura.gov.rs.