Конкурс

Датум објаве: 31.01.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 02.03.2023.

Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ (стваралаштво, продукција и интерпретација) у Републици Србиjи у 2023. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16,  30/16-испр., 6/20, 48/21 и 78/21), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) и Решења о расписивању конкурса у 2023. години за суфинансирање пројеката у области ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ (стваралаштво, продукција и интерпретација), број: 451-04-20/2023-03 од 30. јануара 2023. године а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“, број: 138/2022)

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ расписује
К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање проjеката из области

ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ (стваралаштво, продукција и интерпретација) у Републици Србиjи у 2023. години

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке културним програмима и пројектима у области ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ (стваралаштво, продукција и интерпретација) који доприносе остваривању општег  интереса у области културе дефинисаног чланом 6. Закона о култури.

 

Општи циљ конкурса: унапређен интензиван, континуиран и усклађен развој позоришне уметности (стваралаштво, продукција и интерпретација) у Републици Србији заснован на начелима културног развоја.

 

Специфични циљеви:

Унапређени/а:

 • услови за развој позоришне уметности (стваралаштва, продукције и интерпретације);
 • доступност садржаја применом нових технологија у раду и стварање услова за слободан проток и размену културних израза и садржаја;
 • едукација;
 • међуресорна сарадња и
 • међународна сарадња.

 

ПРИОРИТЕТИ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА:

 • Годишњи програми установа културе, удружења у култури, као и других субјеката у култури који имају делатност у области позоришне уметности са могућношћу финансирања куповине техничке опреме, уређења и опремања простора као и радова мањег обима за потребе реализације програма.

 

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати: 1.000.000,00 динара.

 

 • Фестивали, манифестације и слични формати који се реализују у земљи,
 • нова уметничка продукција установа културе, удружења у култури, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури) као и других субјеката у култури (са учешћем примарно домаћих аутора) и
 • пројекти који подразумевају међународну сарадњу (гостовања, копродукције и тсл.) а посебно оних који се реализују у региону.

 

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати: 500.000,00 динара.

 

 • Остали пројекти (конференције, трибине, научноистраживачки/едукативни садржаји и тсл.) установа културе, удружења у култури, појединаца (уметника, сарадника, односно стручњака у култури) и других субјеката у култури као и аматерско стваралаштво.

 

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати: 300.000,00 динара.      

                 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ  

Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, удружења у култури регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

  

Конкурс није намењен појединачним пројектима који су већ финансирани или суфинансирани на претходним конкурсима Министарства културе и информисања (осим  фестивала и манифестација које се традиционално одржавају сваке године), као и пројектима који су већ финансирани буџетским средствима овог Министарства, али су средства ненаменски коришћена или пројекат није реализован.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучују стручне комисије које образује Министарство културе.

Мерила за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета Републике Србије по областима у култури одређена су у члану 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (видети на www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

 

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА  

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној интернет страни  Министарства културе, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава за конкурс потребно је да садржи следећу документацију: 

 1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет презентације Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs) са Изјавама у 5 примерака;
 2. Копија решења о регистрацији код надлежног органа, у једном примерку;
 3. За захтеве који се односе на Годишњи програм установа културе, удружења у култури, као и других субјеката у култури који имају делатност у области позоришне уметности са могућношћу финансирања куповине техничке опреме, уређења и опремања простора као и радова мањег обима за потребе реализације програма, доставити: а) усвојен годишњи програм рада и б) детаљан и документован предрачун који недвосмислено доказује врсту трошкова и намену средстава у једном примерку;
 4. Доказ о партнерству и сарадњи (уговор, споразум, и сл.) у једном примерку;
 5. Копију позивног писма за пројекте у области међународне сарадње у једном примерку;
 6. Опционално: документација (каталози, програми и други штампани материјали установа и организација, и/ или аудиовизуелни материјали на CD-у) у једном примерку;

 

На званичној интернет страни Министарства www.kultura.gov.rs, може се преузети поред Формулара за учешће на конкурсу са Изјавом и Образац за извештај о реализацији пројекта.

 

ВАЖНE НАПОМЕНE:  

 1. Конкурсне комисије које образује Министарство културе разматрају пријављене пројекте и одлучују о избору пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те НИЈЕ МОГУЋЕ вршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта/уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава.
 2. Везано за наменско коришћење додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта МОРАЈУ бити:
 • неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);
 • стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе Републике Србије.

Конкурс je отворен од 31. јануара до 2. марта  2023. године и биће објављен у дневном листу НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД (према Уговору бр. 404-02-35/2022-07/6 од 16.06.2022.) као и на званичној интернет страници Министарства.

У обзир ће се узимати само  приjаве које су:

 • уредно сложене у складу са горе наведеним редоследом, по појединачном примерку, формулари (преузети са званичне интернет презентације Министарства културе, а у складу са облашћу за коју се конкурише) попуњени прецизно и у складу са захтевима у формулару, са финансијским средствима исказаним искључиво у динарима. Пријаве написане руком и писаћом машином нису допуштене;
 • достављене искључиво поштом, (адреса: Министарство културе, Влаjковићева 3, Београд, са назнаком „КОНКУРС за финансирање или суфинансирање  пројеката из области ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ  (стваралаштво, продукција и интерпретација) за 2023. годину“, поjединачно за сваки проjекат;

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

 

Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.

Неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

Конкурсни материjал се не враћа.

У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о плану подрачуна консолидованог рачуна трезора („Сл. Гласник РС, број 143/22), подносилац захтева је дужан да у надлежној филијали Управе за трезор отвори посебан наменски подрачун за јавна средства која добије из буџета. За све ближе информације подносилац захтева треба да се обрати надлежној филијали Управе за трезор

 

Контакт особа:

Ђурђијана Јовановић:

Тел.: 011/3398-880

Интерн. адреса: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs