Конкурс

Датум објаве: 31.01.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 31.12.2023.

Јавни позив за доделу подстицајних средстава инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело је ОТВОРЕН док је на снази УРЕДБА О ПОДСТИЦАЈИМА ИНВЕСТИТОРУ ДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРОИЗВОДИ АУДИОВИЗУЕЛНО ДЕЛО (СЛ. ГЛАСНИК 2/23).

 

На основу члана 7. Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело („Службени гласник РС“, број: 2/2023), (у даљем тексту: уредба)

                                                            

Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ

расписује стално отворени

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ИНВЕСТИТОРУ ДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРОИЗВОДИ АУДИОВИЗУЕЛНО ДЕЛО

Подстицајна средства инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелн о дело, додељују се у циљу подстицања стваралаштва у области аудиовизуелне производње, подстицања културних и привредних активности и повећања запослености у вези са аудиовизуелном производњом у Републици Србији, као и промоције потенцијала Републике Србије у овој делатности, односно њених инфраструктурних, производних и услужних делатности. 

 

I   ИЗНОС ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Подстицајна средства додељују се Инвеститору као бесповратна, путем повраћаја дела квалификованих трошкова остварених у Републици Србији.

Подстицајна средства додељују се у износу од 25% квалификованих трошкова, а све у складу са извештајем независног овлашћеног ревизора о трошковима производње аудиовизуелног дела у Републици Србији. 

Изузетно, а под условом да је у питању аудиовизуелно дело за чију су производњу у буџету продукције намењена средства за реализацију пројекта у Републици Србији у износу већем од 5.000.000 евра, подстицајна средства додељују се у износу од 30% квалификованих трошкова, а све у складу са извештајем независног овлашћеног ревизора о трошковима производње аудиовизуелног дела у Републици Србији. 

Право на доделу подстицајних средстава у складу са овом уредбом немају органи и организације Републике Србије, аутономне покрајине, односно органи и службе локалне власти, јавна предузећа, фондови и дирекције, установе и правна лица основана од стране Републике Србије, аутономна покрајине, односно локалне власти, као и правна лица која су у смислу закона којим се уређује буџетски систем, корисници јавних средстава.

Правна лица основана од стране Републике Србије, аутономне покрајине и локалне власти, односно правна лица која су корисници јавних средстава, могу остварити право на доделу подстицаја у складу са овом уредбом, само под условом да је аудиовизуелно дело финансирано из сопствених прихода, односно да није финансирано средствима која у смислу закона којим се уређује буџетски систем, представљају јавна средства.

У случају да је Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, преко надлежних органа, и правно лице које управља и/или располаже јавним средствима, доделило државну помоћ за производњу аудиовизуелног дела у било ком облику, укупан износ додељених средстава државне помоћи и средстава подстицаја додељених по основу ове уредбе, не може бити већи од 50% укупног износа средстава намењених за производњу аудиовизуелног дела у Републици Србији. 

Подстицајна средства која се додељују за наменски филм додељују се у износу од 20% квалификованих трошкова, с тим да укупан износ одобрених средстава која се додељују у току три узастопне фискалне године не прелази прописани максимални износ државне помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ), у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи. 

 

Као квалификовани (прихватљиви) трошкови, признају се:

1) трошкови у вези са израдом аудиовизуелног дела који су настали и исплаћени правним или физичким лицима на територији Републике Србије, а који су у вези са набављеном робом и пруженим услугама, коришћењем локација, исплатама хонорара члановима екипе који су држављани Републике Србије или странцима који имају боравак од најмање годину дана на територији Републике Србије, у складу са прописима Републике Србије;

2) трошкови настали у вези са употребом добара, односно изнајмљивањем покретних и непокретних ствари могу се признати само у случају да су добра, односно покретне ствари и непокретности, у власништву правних или физичких лица, са територије Републике Србије.

Трошкови који се нарочито не признају као квалификовани трошкови настали у вези са израдом аудиовизуелног дела су: трошкови маркетинга, трошкови везани за куповину непокретности, трошкови дистрибуције и трошкови пореза на додату вредност.

Врсте и садржину образложења квалификованих, као и неквалификованих трошкова и обрасце захтева за доделу и исплату подстицајних средстава ближе прописује министар надлежан за послове културе.

 

II КОРИСНИК ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисник подстицајних средстава може бити правно лице или предузетник за чији се рачун и чијим се средствима финансира, oдносно суфинансира производња аудиовизуелног дела у Републици Србији (у даљем тексту: Инвеститор).

Подносилац захтева за доделу и исплату подстицајних средстава (у даљем тексту: Подносилац захтева) јесте Инвеститор или домаће правно лице или предузетник које у име и за рачун Инвеститора у Републици Србији производи аудиовизуелно дело.

Право на подстицајна средства нема Инвеститор, односно Подносилац захтева:

1) над којим је покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којим се уређују стечај и ликвидација;

2) који има доспеле, а неизмирене обавезе по основу јавних прихода у Републици Србији и друге финансијске обавезе према Републици Србији.

 

III АУДИОВИЗУЕЛНО ДЕЛО ЗА ЧИЈУ СЕ ПРОИЗВОДЊУ ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Услов који треба да испуни Инвеститор ради остваривања права на доделу подстицајних средстава је да у сврху производње аудиовизуелног дела у буџету продукције намени средства за реализацију пројекта у Републици Србији, у износу већем од минималних средстава за конкретан формат: 

1) за играни филм и ТВ филм: 300.000,00 евра; 

2) за ТВ серију: 150.000,00 евра, по епизоди;

3) за анимирану серију: 150.000,00 евра по епизоди;

4) за анимирани филм, аудио и/или визуелну постпродукцију аудиовизуелног дела: 150.000,00 евра; 

5) за наменски филм: 150.000,00 евра; 

6) за документарни филм и документарни ТВ програм: 50.000,00 евра. 

Право на доделу подстицајних средстава може се остварити за производњу: 

1) дугометражног играног филма, ТВ филма и дугометражног документарног филма који трају најмање 70 минута и анимираног филма намењеног приказивању, који траје најмање пет минута;

2) ТВ серије од најмање три епизоде, под условом да епизода траје минимум 40 минута; 

3) анимиране серије од најмање 10 епизода, које укупно трају најмање 40 минута;

4) документарног ТВ програма у трајању од минимум 40 минута.

Подстицајна средства могу се доделити за аудиовизуелно дело: 

1) које нема садржај који је у супротности са моралом, јавним поретком и јавним интересом Републике Србије, не нарушава углед Републике Србије, не промовише кршење људских права и говор мржње; 

2) које је у формату дугометражног играног филма, ТВ филма, ТВ серије, анимираног филма и анимиране серије, аудио и/или визуелне постпродукције аудиовизуелног дела, наменског филма, дугометражног документарног филма и документарног ТВ програма; 

3) чија је производња започета или чија се производња наставља у току буџетске године у којој се подноси захтев за доделу подстицајних средстава. 

4) чија се производња реализује у целости или делимично у Републици Србији, те аудиовизуелно дело од посебне уметничке и/или културне вредности за филмску уметност, доприноси културној разноликости и плурализму уметничког израза у области кинематографије.

Производња аудиовизуелног дела мора се одвијати у складу са календаром производње, а о одступањима од поднетог календара производње, Подносилац захтева мора обавестити Комисију за доделу подстицаја у року од седам дана, од дана када је одступање од поднетог календара производње наступило.

Подносилац захтева дужан је да изради аудиовизуелно дело у свему у складу са поднетим захтевом, као и да о било ком одступању у вези са израдом аудиовизуелног дела обавести Комисију, у року од седам дана, од дана када је до промене дошло.

 

IV ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Захтев за доделу подстицајних средстава подноси се Комисији, преко Филмског центра Србије, на основу Јавног позива и подразумева достављање следеће документације:

1) попуњени прописани образац захтева за доделу подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело;

2) синопсис и сценарио аудиовизуелног дела, синопсис када је у питању постпродукција, односно опис пројекта када је у питању наменски филм;

3) листу битних чланова екипе за израду аудиовизуелног дела (редитељ, глумци, итд.);

4) приказ буџета продукције, са приказом дела буџета намењеног за производњу у Републици Србији израженог у динарима;

5) изјаву да аудиовизуелно дело испуњава услове из члана 4. ове уредбе;

6) календар производње аудиовизуелног дела у Републици Србији;

7) план снимања аудиовизуелног дела у Републици Србији;

8) доказ да не постоје разлози за одбијање из члана 5. уредбе (потврда Пореске управе односно јединице локалне самоуправе, Агенције за привредне регистре или неког другог надлежног регистра);

9) изјаву о почетку производње аудиовизуелног дела у Републици Србији;

10) изјаву да ли је примљена de minimis државна помоћ за трошкове из члана 2. тачка 3) уредбе или за било које друге трошкове у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно изјаву да ли је за исти пројекат добио било коју другу државну помоћ са било ког нивоа власти и по ком основу;

 11) уговор на основу кога се у име и за рачун Инвеститора у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, односно други валидан доказ да ће исплаћена средства подстицаја припасти Инвеститору, само уколико је Подносилац захтева домаће правно или физичко лице, које у име и за рачун Инвеститора у Републици Србији производи аудиовизуелно дело;

12)  оверена изјава да су подаци у документима тачни и истинити.

 

Захтев и пратећа документација достављају се на српском језику или на страном језику са овереним преводом на српски језик.

Подносилац захтева је дужан да докаже да је на дан предаје захтева обезбеђено најмање 20% средстава предвиђених за трошкове производње аудиовизуелног дела у Републици Србији.

На захтев Комисије, Подносилац захтева је дужан да достави и друге податке и документацију од значаја за доделу подстицајних средстава.

 

V УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Министарство потписује уговор о додели средстава подстицаја (у даљем тексту: Уговор) са Подносиоцем захтева, у оквиру обима средстава планираних за те намене законом о буџету Републике Србије за текућу буџетску годину и у складу са одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. закон и 138/22), у делу којим се уређује одговорност за преузимање обавеза. 

 

Уговором се детаљније уређују рокови, права и обавезе уговорних страна.  Саставним делом Уговора сматра се документација приложена уз захтев, у складу са чл. 10. и 16. уредбе. 

Уговор се закључује под следећим раскидним условима и престаје да важи:  

- ако дође до одступања од поднетог плана снимања и календара већег од 30 дана или било ког другог битног одступања у реализацији аудиовизуелног дела; 

- ако Комисија у поступку по захтеву за исплату средстава подстицаја утврди да нису испуњени сви прописани услови; 

- ако дође до покретања стечајног, ликвидационог или поступка реорганизације против Инвеститора, односно Подносиоца захтева. 

Уговор се може раскинути писаним споразумом уговорних страна, пре истека уговореног рока, због објективне немогућности извршавања уговорних обавеза (виша сила, административне мере и сл.) које наступе на страни уговорне стране или уговорних страна, као и у другим случајевима у складу са законом којим се уређују облигациони односи.

Министарство уплаћује одобрени износ подстицајних средстава ако су испуњене све обавезе предвиђене уредбом и Уговором.

 

VI ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Захтев за исплату подстицајних средстава подноси се Комисији у року од 45 дана након завршетка производње аудиовизуелног дела на територији Републике Србије.

У случају да је производња аудиовизуелног дела на територији Републике Србије завршена пре закључења уговора о додели средстава подстицаја из члана 13. уредбе, рок од 45 дана за подношење захтева за исплату подстицајних средстава почиње да тече од дана закључења тог уговора.

 

Захтев за исплату подстицајних средстава подноси се Комисији, преко Филмског центра Србије, на прописаном обрасцу, а уз који се прилаже следећа документација:

1) извод из регистра који води Агенција за привредне регистре или неког другог надлежног регистра;

2) извештај независног овлашћеног ревизора о трошковима производње аудиовизуелног дела у Републици Србији и пословању Инвеститора који је израђен у сврху подношења захтева за исплату подстицајних средстава у складу са овом уредбом и Правилником, а који је сачињен на бази целокупне евиденције о трошковима производње и укупно утрошеним средствима на територији Републике Србије, као и доказима којима се наведени трошкови потврђују (фактуре, уговори, изводи из пословне банке са назнаком извршеног плаћања и сл.). Ревизорски извештај израђује се на бази провере свих квалификованих трошкова и не може се заснивати на методу узорковања, односно провери само одређених докумената;

3) број посебног наменског рачуна код Управе за трезор на који треба извршити уплату подстицајних средстава;

4) оверена изјава да је производња аудиовизуелног дела у Републици Србији завршена, као и да су испуњени услови прописани чланом 20. уредбе;

5) оверена изјава да су подаци у документима тачни и истинити.

Извештајем независног овлашћеног ревизора утврђује се висина трошкова који се квалификују за подстицај.

 

На захтев Комисије, подносилац захтева је дужан да достави и друге податке и документацију од значаја за исплату подстицајних средстава.

У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о плану подрачуна консолидованог рачуна трезора („Сл. Гласник РС“, број 143/22), подносилац захтева је дужан да у надлежној филијали Управе за трезор отвори посебан наменски подрачун за јавна средства која добије из буџета. За све ближе информације подносилац захтева треба да се обрати надлежној филијали Управе за трезор.

 

VII ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ И ЗАХТЕВА ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 

Захтев за доделу и захтев за исплату подстицајних средстава на прописаним обрасцима 1 и 2, као и пратећа документација достављају се на српском језику или на страном језику са овереним преводом на српски језик, на адресу:   

 

ФИЛМСКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ,  Коче Поповића 9/III, 11000 Београд

Пратећа документација доставља се и у CD или DVD формату.

 

 

VIII ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

На интернет странама Министарства: www.kultura.gov.rs и Филмског центра Србије www.fcs.rs, може се преузети неопходна документација: Уредбa о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, Правилник о врстама и садржини образложења квалификованих и неквалификованих трошкова и обрасцу захтева за исплату подстицајних средстава инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, као и  Образац број 1 и Образац број 2, којима су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву.

 

Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон Филмског центра Србије: 011/26 25 131