Конкурс

Датум објаве: 01.02.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 02.03.2023.

Конкурс за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2023. години

 

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17), Одлуке о расписивању конкурса број: 451-04-17/2023-04 од 30. јануара 2023. године, а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“ број: 138/2022)

                                                           

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе

 

расписује

 

КОНКУРС

за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца

у области културе и уметности

у 2023. години

 

ЦИЉ КОНКУРСА

Циљ Конкурса за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2023. години (у даљем тексту „Конкурс“) је системска подршка унапређењу међународне културне сарадње, односно промоција културе и уметности Републике Србије у иностранству, размена и умрежавање кроз мобилност уметника и професионалаца из Републике Србије, позваних на међународне догађаје и манифестације (међународни скупови, фестивали, семинари, радионице, конференције и др.), студијске и резиденцијалне боравке, и посебно добитнике међународних награда и признања,  и сл. у свим областима културе и уметности.

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет Конкурса за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2023. години је суфинансирање трошкова појединачних актера/група у области културе и уметности за представљања/извођења/наступе који се реализују у 2023. години и то:

 

Путни трошкови – превоз:

           

 • индивидуални  - до 70.000,00 динара (за путовања у Европи)

                               -  до 100.000,00 динара (за интерконтинентална путовања)

 

 • групни              - до  280.000,00 динара (за путовања у Европи)

                                -  до 400.000,00 динара (за интерконтинентална путовања)

 

Достављене пријаве са износом мањим од 10.000,00 динара неће бити разматране.

Подржавају се:

Пројекти мобилности из области билатералне и мултилатералне културне сарадње – за учешће на фестивалима, семинарима, радионицама, смотрама, скуповима, конференцијама, студијски и резиденцијални боравци, учешће у такмичарским програмима, и сл.

Приоритет при одлучивању имаће појединци, добитници међународних признања/награда у области културе и уметности, чланови међународних тела и стручних мрежа, уметничких удружења, учесници на истакнутим манифестацијама у свету, у области културе.

 

Не подржавају се:

 • трошкови смештаја и дневница;
 • добитници стипендија на школским и високошколским установама;
 • трошкови везани за позиве дипломатско-конзуларних представништава;
 • пројекти из области медија, филма и других аудио-визуелних делатности.

** НАПОМЕНА: 

У случају да планирано путовање ради реализације пројекта буде онемогућено, услед последица болести COVID 19, изазване вирусом САРС-КоВ-2 и увођења санитарних мера у земљи у којој се реализује пројекат, а сама реализација буде организована у on-line формату, подносилац пројекта има могућност да пре планираног термина реализације пројекта, поднесе захтев за пренамену средстава за е-мобилност у форми званичног дописа, према следећем:

 

Трошкови припреме и продукције уметничких садржаја и дела (нпр. дизајн, графичка обрада, превод, титловање, израда pdf. брошура, и сл.) – у циљу, презентације програма и пројеката и/или промоције уметничких дела у виртуелном простору - на различитим носачима аудио-визуелних садржаја, за потребе учешћа уметника из Србије на међународним оn-line : конференцијама, стручним скуповима, семинарима, радионицама, фестивалима, галеријама/поставкама и другим видовима презентације/промоције у виртуелном простору, искључиво у организацији међународних партнера, који се реализују од дана објављивања конкурса до 31. децембра 2023. године - у износу до 70.000, 00 динара.

 

Не подржава се: одржавање / постављање платформе, котизације за учешће на оn-line  скуповима, нити на другим наведеним видовима оn-line  скупова/презентација.

 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури са седиштем на териториjи Републике Србиjе, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 

Напомена:

 • Подносилац мора бити правно лице (удружење, организација или установа културе)
 • Корисник средстава је  уметник/професионалац/група у области културе и уметности

 

Категорије подносилаца;

 • пројеката из заједница и организација из дијаспоре обухваћене су Конкурсом за финансирање или суфинансирање проjеката у области културних делатности Срба у иностранству;
 • из области аматерског стваралаштво и стваралаштво културно уметничких друштава обухваћене су Конкурсом за финансирање или суфинансирање проjеката из области уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација) у Републици Србиjи у 2023. години.

КРИТЕРИЈУМИ

Критеријуми и мерила за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета Републике Србије по областима у култури утврђени су члановима 3. и 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) (видети на https://www.kultura.gov.rs/tekst/43/zakoni-i-uredbe.php)

 

Критеријуми на основу којих ће Конкурсна комисија за избор пројеката, коју образује Министарство културе, оцењивати пројекте пријављене на конкурс су:

1)  усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети подносиоца / корисника потребни за реализацију пројекта и то:

(1) стручни, односно уметнички капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

 

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА КОНКУРСА

Конкурс је отворен од 1. фебруара до 2. марта 2023. године.

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на конкурс се подноси на посебном пријавном обрасцу (формулару) који се може преузети са званичне интернет стране Министарства културе: www.kultura.gov.rs.
Подносилац пријаве има  могућност да у оквиру формулара наведе само један (1) пројекат.

 

Учесник конкурса је у обавези да достави следећа документа која чине саставни део конкурсне документације, сложена по наведеном редоследу:

 1. Уредно попуњен и оверен образац пријаве (попуњава правно лице), преузет са званичне интернет стране Министарства културе: www.kultura.gov.rs);
 2. Копију позива релевантног међународног партнера/организације у области културе и уметности за учешће уметника/ професионалaца/група из Републике Србије;
 3. Опис пројекта и активности/ представљања/ извођења /наступа;
 4. Резервацију превоза/копију карте или предрачун трошкова уколико се користи сопствени превоз /аутомобил;
 5. Краћу биографију уметника/ професионалца /групе (корисника средстава);
 6. Опционо - документација: фотографије, штампани материјали и/или материјал на дигиталном носачу) или као линк до 1 MB - We Тransfer, са истеком бар 7 дана након завршетка конкурса;
 7. Податке о подносиоцу (кратак преглед реализованих активности);
 8. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који не може бити старији од 3 месеца (подносилац је дужан да попуни изјаву о начину прибављања предметног извода, која је саставни део конкурсног формулара);
 9. За правна лица која нису регистрована у АПР обавезно је достављање Обавештења о разврставању.

 

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ

 

Пријаве за Конкурс за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца

у области културе и уметности у 2023. години, уз комплетирану конкурсну документацију, достављају се најкасније до четвртка, 2. марта 2023. године и то:

 

      ( * у мејлу у делу “Subject” уписати назив подносица)

 

као и у истом року (обавезно) и

 

 • поштом у једном (1) примерку, на адресу:

 

Министарство културе

Влајковићева 3, 11000 Београд

са назнаком

Конкурс - Мобилност 2023“

 

За сваки пројекат подноси се посебна пријава.

За оцену благовремености подношења пријаве на конкурс, меродаван је датум предаје пошиљке пошти односно потврда (жиг поште).

Неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

 

У случају непотпуне и неразумљиве  пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

 

Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.

 

Достављени конкурсни материjал се не враћа.

 

Резултати конкурса биће обjављени на званичној интернет страници  Министарства културе (www.kultura.gov.rs), најкасније 60 (шездесет) дана од дана завршетка рока за подношењe пријава. На тај начин, Министарство културе обавестиће све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.

 

НАПОМЕНЕ    

 

 1. Конкурсна комисија коју образује Министарство културе разматра пријављене пројекте и доноси образложени предлог одлуке о избору пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту. Средства се додељују наменски за конкретан пројекат и није могуће извршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта/уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава.

 

 1. Резултати овог Конкурса биће обjављени и на званичној интернет страни  Министарства културе - https://www.kultura.gov.rs/konkursi.

 

 1. У циљу наменског коришћења додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:

 

 • неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања, што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова;
 • стварни трошкови подносиоца пријаве и/или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе Републике Србије.

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

За све додатне информације у вези са Конкурсом за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности  у 2023. години,  заинтересовани се могу обратити на електронску адресу: mobilnost@kultura.gov.rs (са обавезном назнаком: ПИТАЊЕ), или на контакт телефон број: 011/ 292 78 83 и 011/ 292 78 82.