Радна група за праћење израде номинационог досијеа за културни предео Бач са окружењем

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС” бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14, 47/2018 и 30/2018- др. закон), члана 28. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС”, бр. 81/07-пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13 и 2/2019), министар културе и информисања доноси:

 

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ НОМИНАЦИОНОГ ДОСИЈЕА ЗА

КУЛТУРНИ ПРЕДЕО  БАЧ СА ОКРУЖЕЊЕМ

 

 1. Образује се Радна група за праћење израде номинационог досијеа за Културни предео Бач са окружењем (у даљем тексту: Радна група).

 

 1. Послове израде номинационог досијеа за Културни предео Бач са окружењем обављају Покрајински завод за заштиту споменика културе – Петроварадин, Републички завод за заштиту споменика културе и Покрајински завод за заштиту природе.

 

 1. Задаци Радне групе су:

 

 • да обезбеди услове за завршетак процеса израде номинационог досијеа за Културни предео Бач са окружењем, као и да врши координацију свих учесника;
 • да разматра, анализира и верификује израђену документацију у складу са постављеним циљевима и задатим роковима;
 • да пружа стручну помоћ свим учесницима у процесу израде досијеа;

-  да обезбеди услове за неометани рад експерата на терену и да обезбеди неопходну подршку раду експерата од стране надлежних републичких, покрајинских и органа локалне самоуправе, установа и институција;

          -  да, по потреби, омогући формирање тематских стручних тимова, чији би задатак био обрада материјала за који не постоје одговарајуће експертизе;

         - да промовише природне и културне вредности Бача и околине као културног предела, односно локалитета који ће бити уписан  на Листу Светске природне и културне  баштине УНЕСКО - а.

 

 

 

УРадну групу именују се:

 

 • Асја Драча Мунтеан, в.д помоћника министра у Министарству културе и информисања, Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе;
 • Мирослава Турковић, саветник, Сектор за међународне односе и  европске  интеграције у области културе, Министарство културе и информисања, координатор Радне групе;
 • Милош Гајић, саветник, Сектор за културно наслеђе, Министарство културе и информисања; координатор Радне групе;
 • Александра Дошлић, начелник Одељења за заштићена подручја, геодиверзитет и еколошку мрежу, Сектор за заштиту природе и климатске промене, Министарство заштите животне средине;
 • Владимир Џамић, конзерватор-истраживач, историчар уметности, Републички завод за заштиту споменика културе;
 • Марина Бунарџић, конзерватор – истраживач, археолог, Републички завод за заштиту споменика културе;
 • др Невена Дебљовић Ристић, архитекта – саветник, Републички завод за заштиту споменика културе;
 • др Ратко Бајчетић, в.д. помоћника покрајинског секретара, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине;
 • Душица Јурибашић, начелник Сектора за културно наслеђе, Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање;
 • др Славица Вујовић, архитекта конзерватор, шеф Архитектонског сектора и руководилац Развојног пројекта интегративне заштите наслеђа Векови Бача, Покрајински  завод за заштиту споменика културе - Петроварадин;
 • Марина Томић, в.д. директора Покрајинског завода за заштиту природе;
 • др  Јадранка Делић, руководилац заштите заштићеног подручја на територији Oпштине Бач, Покрајински завод за заштиту природе;
 • Ненад Михајловић, просторни планер, Покрајински завод за заштиту природе;
 • Марина Цветковић, музејски саветник, етнолог, Етнографски музеј у Београду;
 • Сања Кесић Ристић, историчар уметности, Национални комитет ICOMOS Србија;
 • Мирослава Паравина, директор Народне библиотеке Вук Караџић, Бач;
 • Дарко Божовић, директор СРЦ Тиквара,Бачка Паланка;
 •  Биљанa Златковић, директор Народне библиотеке Бранко Радичевић, Оџаци;
 • Ненад Јончић, кустос – археолог, Народна библиотека Бранко Радичевић, Оџаци.

 

 1. Начин и динамика рада Радне групе, као и задужења сваког од чланова утврдиће се на првом састанку Радне групе.

 

 

 1. Ово решење ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

 

Образложење

 

                  Министар културе и информисања овим решењем образује Радну групу за праћење израде номинационог досијеа Културни предео Бач са окружењем у циљу његовог проглашења и уписа на Листу Светске природне и културне баштине УНЕСКО-а. Задатак Радне групе је да обезбеди услове за завршетак процеса израде номинационог досијеа, као и да врши координацију свих учесника и активности до уписа културног предела Бач са окружењем.                

                  Чланом 28. Уредбе о начелима за унутрушње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе прописано је да руководилац, директор органа у саставу или директор службе Владе који је одговоран Генералном секретару Владе може да оснује посебну радну групу и у њу именује стручњаке у одговарајућим областима да би пружили стручну помоћ у најсложенијим пројектним задацима.

                  Чланом 23. став 2. Закона о државној управи, прописано је да министар представља министарство, доноси прописе и решења у управним и другим појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга министарства.