Српски део мешовите српско-хрватске комисије за повраћај културних добара

На основу члана 16. став 2. Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области културе и просвете („Службени лист СРЈ – Међународни уговори ”, број 12/02) члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14),                     

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА СРПСКОГ ДЕЛА МЕШОВИТЕ СРПСКО-ХРВАТСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Председник:

Асја Драча Мунтеан, помоћник министра у Сектору за међународну сарадњу, европске интеграције и  пројекте у Министатсву културе и информисања;

      Чланови:                                                                            

1. Игор Јовичић, секретар Министарства културе и информисања;

2. Епископ славонски Господин Јован (Ћулибрк);

3. Бојана Ристић, министар саветник у Одељењу за међународну културну, просветну, научну, технолошку и спортску сарадњу Министарства спољних послова;

4. Зоран Вапа, директор Покрајинског завода за заштиту споменика културе -  Петроварадин;

5. Владимир Радовановић, управник Музеја Српске православне цркве у Београду;

6. Дејан Радовановић, виши стручни сарадник у  Покрајинском заводу за заштиту споменика културе – Петроварадин.

Секретар Комисије је Габријела Маслеша, саветник у Сектору за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте Министарства културе и информисања.

Задатак Комисије, на основу члана 16. став 2. Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области културе и просвете („Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 12/02), је да предлаже активности, програме и послове који се односе на повраћај културних добара.