Одлука о образовању радне групе за израду нацрта закона о меморијалном центру „Старо сајмиште“

На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 –  исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси:

 

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ЗАКОНА О МЕМОРИЈАЛНОМ ЦЕНТРУ „СТАРО САЈМИШТЕ“

 

1. Образује се Радна група за израду Нацрта закона о Меморијалном центру „Старо сајмиште“ (у даљем тексту: Радна група).

2. Задатак Радне групе је да припреми и изради Нацрт закона о Меморијалном центру „Старо сајмиште“ са образложењем.

3. У Радну групу именују се:

1) за председника:

Асја Драча Мунтеан, в.д. помоћника министра културе и информисања;

2) за заменика председника:

-  Игор Јовичић, в.д. секретара Министарства културе и информисања;

3) за чланове:

(1) Његово Преосвештенство Епископ пакрачко – славонски господин Јован;

(2) Саша Дујовић, самостални саветник у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

(3) Милица Ђурић, Шеф Одсека у Сектору за пензијско инвалидско осигурање и борачко инвалидску заштиту у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

(4)  Ана Обрадовић, самостални саветник у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије;

(5) Татјана Парпура, в.д. заменик начелника Градске управе Града Београда и Секретар Секретаријата за имовинско правне послове Града Београда;

(6) Татјана Бојић Јурић, самостални саветник у Министарству културе и информисања;

 (7) Биљана Стојановић, виши саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

4. За секретара Радне групе именује се Милош Гајић, саветник у Министарству културе и информисања.