Оснивање и рад установа заштите уметничко-историјских дела (музеја)

ОСНИВАЊЕ И РАД УСТАНОВА ЗАШТИТЕ УМЕТНИЧКО-ИСТОРИЈСКИХ ДЕЛА (МУЗЕЈА)

Орган задужен за спровођење

Министарство културе и информисања

Опис

На основу  чл. 71. и 96. Закона о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94 и 52/11-др.закони и 99/11-др.закон) и Правилника о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара („Сл. гласник РС”, број 21/95), Министарство културе и информисања  Републике Србије доноси решење о испуњености услова за почетак рада и обављање далатности заштите уметничко-историјских дела.

 

Овим  Правилником прописују се ближи услови  у погледу  просторија, техничке опреме и стручног кадра за почетак рада и обављање делатности, музеја. 

 

Музеј може почети с радом и обављати делатност ако има: 

 

 1. просторије за

 

 • Чување и излагање уметничко-историјских дела, обезбеђене од крађе, пожара и влаге и које испуњавају услове везане за микроклиматски режим чувања и излагања уметничко-историјских дела, зависно од врсте тих дела; 
 • Смештај документације и библиотеке
 • Обављање конзерваторско-рестаураторских радова, односно за превентивну заштиту, у којима је обезбеђена заштита радника од штетних испарења и загађења (систем за вентилацију и проветравање); 

 

 1. техничку опрему, и то: 

 

Опрему за чување и излагање уметничко-историјских дела (регале, полице, ормане, витрине и сл.) у зависности од врсте тих дела; 

Опрему за смештај и чување документације и библиотечког материјала (металне ормане, полице и сл.) и фотолабораторијску опрему (фотоапарате, стативе, рефлекторе и опрему за израду црно-белих негатива и позитива); 

Апарате и опрему за заштиту од крађе, пожара и влаге

Конзерваторски прибор, лабораторијску опрему и одговарајући потрошни материјал према врсти уметничко-историјских дела; 

Телефон и телефакс

Рачунарску опрему (компјутер са штампачем и модемом) компатибилну с опремом централне установе; 

Апарат за фотокопирање.

 

 1. Стручни кадар, и то:

Четири запослена радника с високом школском спремом за музеје с разнородним уметничко-историјским делима (два кустоса, једног кустоса документалисту и кустоса педагога), односно три запослена радника с вишом школском спремом за музеје с истородним уметничко-историјским делима (два кустоса и једног кустоса документалисту), а изузетно једног запосленог радника с високом школском спремом за музеје с мањим фондом уметничко-историјских дела. 

 

 

Процедура за оснивање музеја

 

Власник предмета/уметничко-историјских дела дужан jе да Министарству културе и информисања РС достави следећу документациjу за почетак рада и обављање далатности заштите уметничко-историјских  дела:

 

Захтев за издавање решења о испуњености услова за почетак рада и обављање далатности заштите уметничко-историјских  дела. Сопственик уметничко-историјских дела у  захтеву дужан је да наведе концепцију будућег музеја, називе и број збирки, да ли су истородна или разнородна уметничко-историјска дела, правни основ по коме је власник предметних дела, испуњеност услова у погледу просторија, техничке опреме и стручног кадра, односно адресу и површину простора намењеног за обављање музејске делатности изражену у m², број просторија и чему су намењене, шта поседује од прописане техничке опреме, као и број планираних стручњака одговарајућег профила у радном односу. Захтев мора бити зведен, потписан и оверен од стране подносиоца захтева.

 

Списак предмета, уметничко-историјских  дела која сачињавају збирку поређаних нумерички, са називом и осталим подацима ( датовање, техника, материјал, димензиjе и аутор). 

 

За правна лица извод о регистрацији привредног субјекта који хоће да оснује музеј, као и доказ о праву власништва коришћења простора или уговор о закупу пословног простора у сврху обављања делатности музеја, оснивачки акт (одлуку о оснивању музеја), пројектна документација (тлоцрт објекта).

 

Министарство надлежно за послове културе формира Радну групу за утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање делатности. 

 

Задатак Радне групе да увидом у оснивачка акта и друга акта, као и  непосредним увидом у просторије и у техничку опремљеност поменутог музеја, утврди да ли музеј у погледу просторија, техничке опреме и стручног кадра испуњава све услове прописане у члану 3. Правилника о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара.

 

Министарство надлежно за послове културе на основу извештаја Радне групе доноси Решење о испуњености услова за почетак рада и обављање далатности заштите уметничко-историјских  дела.

 

Министарство културе и информисања, Влајковићева 3, Београд

Група за заштиту покретних  културних добара и нематеријалног културног наслеђа

 

Контакт особа: мр Сања Груjичић-Цупаћ, саветник за музејско наслеђе

Телефон: 011/3398-025

Електронска адреса:  sanja.grujicic@kultura.gov.rs

Правни основ

 • Закон о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94 и 52/11-др.закони и 99/11-др.закон) члан 71. и 96 ;
 • Закон о култури („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr. i 6/2020)
 • Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС” бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) чл.  чл. 16, 136. став 1. и члана 141; 
 • Закон о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-др.закон и 47/18) члан 23; 
 • Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара („Сл. гласник РС”, број 21/95) члан 3;
 • Закона о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/2015 - др. закон и 62/17) чл.18.