Оснивање и обављање делатности музеја


ОСНИВАЊЕ
И ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ МУЗЕЈА


Орган задужен за спровођење

Министарство културе и информисања

Опис

На основу  чл. 24-29. Закона о музејској делатности  („Службени  гласник РС”, бр. 35/21 и 96/21) и Правилника о посебним условима за почетак рада и обављање делатности музеја („Службени гласник РС”, број 67/22), доноси се решење о испуњености услова за почетак рада и обављање далатности музеја.

 

Процедура за оснивање музеја

Подносилац захтева за оснивање музеја подноси захтев територијално надлежном музеју.

На основу члана 46. став 1. тач. 9) Закона о музејској делатности, територијално надлежни музеј предлаже оснивање нових музеја на својој територији;

На основу члана 43. став 1. тач. 8) истог закона, матични музеј  разматра и сачињава стручно мишљење о оснивању новог музеја на основу предлога територијално надлежног музеја и упућује га централној установи на даљу надлежност;

На основу члана 40. став 1. тач. 16) напред наведеног закона, Народни музеј Србије као централна установа заштите, разматра и сачињава Предлог за оснивање новог музеја на основу стручног мишљења матичних музеја и упућује га Министарству на даљу надлежност.

Подносилац захтева дужан jе да Министарству достави следећу документациjу:

 

 • Захтев за оснивање музеја. Захтев мора бити зведен, потписан и оверен од стране подносиоца захтева.
 • Списак  музејски збирки;
 • План рада и развоја;
 • Доказ да су обезбеђена средства за континуирано обављање делатности.
 • Документација везана за испуњеност општих услова
 • Акт о оснивању музеја;
 • Статут;
 • Правилник о систематизацији радних места;
 • Предлог Народног музеја Србије за оснивање новог музеја на основу стручног мишљења матичних музеја;

 

На основу члана 29. Закона о музејској делатности Музеј се може основати и почети с радом ако испуњава опште услове:

1) поседује музејску грађу или музејску збирку;

2) испуњава посебне услове у погледу просторија, техничке опреме, стручног кадра и начина и услова чувања и излагања музејске грађе;

3) има израђен план рада и развоја;

4) су обезбеђена средства за континуирано обављање делатности.

Музеј може почети са радом и обављати делатност уколико су, поред општих услова утврђених законом којим се уређује музејска делатност, обезбеђени и следећи посебни услови:

Чланом 2. Правилника о посебним условима за почетак рада и обављање делатности музеја прописани су посебни услови:

1) одговарајуће просторије;

2) адекватна опрема;

3) минималан број запослених музејских стручњака.

 

Министарство надлежно за послове културе доноси Решење о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности музеја.

 

Министарство културе, Влајковићева 3, Београд

Група за заштиту покретних  културних добара и нематеријалног културног наслеђа

 

Контакт особа: мр Сања Груjичић-Цупаћ, саветник за музејско наслеђе

Телефон: 011/292-78-48

Електронска адреса:  sanja.grujicic@kultura.gov.rs

 

 

Правни основ

 • Закон о музејској делатности („Службени гласник РС”, бр. 35/21 и 96/21) чл. 24, 25-29 ;
 • Закон о култури („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23) чл.
 • Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС” бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) чл.  чл. 16, 136. став 1. и члана 141; 
 • Закон о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-др.закон и 47/18) члан 23; 
 • Правилник о посебним условима за почетак рада и обављање делатности музеја („Службени гласник РС”, број 67/22);
 • Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 128/20,116/22 и 92/23-др.закон) чл.22.