Конкурс

Датум објаве: 18.12.2020.  Датум истека рока за пријављивање: 18.01.2021.

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА У 2021. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА У 2021. ГОДИНИ

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр и 6/2020.) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, брoj: 105/16 и 112/17) а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, број: 149/2020).

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва

расписује


К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2021. години

 

Предмет конкурса jе финансирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва и обухвата следеће области:

 1. Област едукације и подизања капацитета запослених и промоције дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва(вредност пројекта од 200.000 динара до 750.000 динара)     

1А) Организовање обука, семинара и радионица за учеснике у процесу дигитализације. Области едукација су следеће:

 • унапређење процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва,
 • технике обраде дигитализованог материјала, управљања дигитализованом грађом
 • начини унапређења видљивости рада установа културе на интернету
 • ауторска права                            

Све едукације морају бити организоване у складу са епидемиолошком ситуацијом и

уз поштовање основних људских права са посебним освртом на поштовање права рањивих група и примењивања принципа родне равноправности.

1Б) Дигитализација културног наслеђа и постављање дигитализованог материјала на Национални претраживач културног наслеђа (без куповине опреме).

1В) Организовање јавних догађаја у циљу представљања и  промоције дигитализоване грађе као и популаризација процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва.

Сви јавни догађаји морају бити организовани у складу са епидемиолошком ситуацијом.

 

 1. Област развоја апликација и подизања информационо-комуникационих капацитета за потребе обављања процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва (вредност пројекта од 500.000 динара до 1.500.000 динара)

2А) Развој апликација, платформи и других мултимедијалних решења у области културног наслеђа и савременог стваралаштва, које за циљ имају едукацију, представљање, управљање и развој културе, уметности, очувања наслеђа и развој културних индустрија

2Б) Набавка опреме за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва (неопходна опрема за реализацију пројеката који су предмет Конкурса, а обезбеђују дугорочно коришћење у свим сегментима процеса дигитализације -праћење коришћења опреме и постигнутих резултата), програма и софтверских решења, као и јединствених софтверских решења који су у широј употреби у установама културе   за потребе спровођења процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва а у циљу обраде, обезбеђивања доступности дигитализоване грађе и управљања дигиталном грађом и  развој инфраструктуре који ће омогућити континуиран и интероперабилан процес  дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва (израда мреже)

У складу са Правилником о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа (Службени гласник РС – број 76/2018 од 12.10.2018.)

Заједничке напомене за обе области:

 • Приказани лимити у оквиру области односе се само на средства која се потражују од Министарства културе и информисања за реализацију пројекта. Укупна вредност пројекта може бити виша од наведене у лимиту (средства од Министарства + сопствена/партнерска);
 • Уколико имате партнера на пројекту који пружа финансијску подршку реализацији пројекта, потребно је да имате доказ о намери финансирања са јасно наведеним називом пројекта и износом. Доказ о намери финансирања ће бити један од обавезних прилога који достављате уз конкурсни материјал;
 • Уколико немате финансијских партнера на реализацији пројекта и/или немате могућности да сопственим финансијским средствима допринесете реализацији пројекта, у табели буџета конкурса у тој рубрици уписујете 0 (нула);
 • Сав дигитализовани материјал мора бити јавно доступан и потребно га је поставити на Претраживач културног наслеђа kultura.rs. Уколико су вам потребна упутства можете се обратити за помоћ Сектору за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва на број телефона: 011/3032222;
 • Могуће је предвидети нову активност у оквиру реализације пројеката у области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва -промоција пројекта на интернету. У зависности од циљне групе пројекта можете се одлучити за више канала дигиталне комуникације са публиком чији трошкови израде материјала и промоције могу бити до 50.000 динара од средстава која потражујете од Министарства. Као саставни део обавезног прилога „О пројекту“ потребно је доставити и анализу циљне групе пројекта, стратегију дигиталног комуницирања и плана промоције. Уколико Комисија утврди да стратегија дигиталне комуникација са циљном групом није добро дефинисана, задржава право да не подржи финансирање ове активности у реализацији пројекта.               

Сви промо материјали морају имати јасно наведен податак да је Министарство културе и информисања подржало реализацију пројекта и линк ка Претраживачу културног наслеђа kultura.rs. Векторска решења за промовисање пројекта су постављена за преузимање се налазе на линку https://www.kultura.gov.rs/tekst/42/vektorski-logo-ministarstva-kulture-i-informisanja.php .

 

Циљеви конкурса:

 • допринос заштити објеката дигитализованог културног наслеђа и савременог стваралаштва, дуготрајно чување дигитализованог културног наслеђа, стварање нове и допуна постојеће грађе;
 • допринос развоју и презентацији савременог стваралаштва применом нових технологија у циљу популаризације процеса дигитализације у овој области;
 • подизање свести о значају процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у улози дигитализације у информатичком друштву;
 • јачање капацитета институција и појединаца за обављање процеса дигитализације;
 • пуна примена Смерница за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији https://www.kultura.gov.rs/tekst/67/sektor-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-i-savremenog-stvaralastva.php ;
 • усклађивање са Правилником о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа и Правилником   за дигитализацију библиотечке грађе и извора;
 • примена међународних стандарда у процесу одабира, дигитализације, складиштења и претраживања дигитализоване грађе, повећање доступности дигитализоване грађе широј јавности (не само каталошког записа већ и дигитални облик културног наслеђа) и унос података у специјализован модул Претраживача културног наслеђа;
 • унапређење дигиталних метода и техника за пописивање, чување, представљање и анализу дигитализованог културног наслеђа и савременог стваралаштва за правилницима дефинисана јединствена софтверска решења;
 • обезбеђивање системског, квалитетног и уједначеног приступа дигитализованој грађи;
 • допринос националном и интернационалном умрежавању дигитализованог културног наслеђа и савременог стваралаштва;
 • развој напредних дигиталних платформи, апликација, алата и дигиталних услуга за дугорочне пројекте дигитализације културног наслеђа  и савременог стваралаштва, и употребу нових технологија у установама и код других учесника у дигитализацији у култури;
 • заштита и продукција дигиталног стваралаштва и дигиталне грађе (сходно Унесковој Повељи о заштити дигиталног наслеђа);
 • дигитализација и умрежавање културног наслеђа и савременог стваралаштва српске националне мањине-дијаспоре са установама и другим учесницима у процесу дигитализације у Републици Србији:
 • ширење и стварање нове публике путем дигиталних комуникационих канала.

Право учешћа на конкурсу имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, правна лица која послују у области информационо комуникационих технологија, физичка лица (у овом случају мора се доставити уговор о заступању са правним лицем које би примило средства и вршило исплате. Уплате се не могу вршити на рачун физичког лица.) као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Поред критеријума који су предвиђени Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе и то:  

 1. усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;
 2. квалитет и садржајна иновативност пројекта;
 3. капацитети потребни за реализацију пројекта и то

           (1) стручни, односно уметнички капацитети,

           (2) неопходни ресурси;

 1. финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;
 2. степен утицаја на квалитет културног живота заједнице;

 

Посебно ће се водити рачуна и о:

 

 1. степену видљивости пројекта на интернету;
 2. поштовању препорука у Смерницама за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији https://www.kultura.gov.rs/tekst/67/sektor-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-i-savremenog-stvaralastva.php ;
 3. Усклађености са правилницима из области дигитализације;
 4. Пројектима који представљају женско културно стваралаштво и наслеђе.

 

Неће се разматрати:

 

 1. једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима Министарства културе и информисања -Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србиjи
 2. пројекти са изразито комерцијалним ефектима;
 3. добитници средстава на Конкурсу за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србиjи који нису испоштовали уговорне обавезе.
 4. пројекти који су слични или идентични са постојећим решењима или са пројектима који су у процесу реализације у које је укључено Министарство културе и информисања.

 

Пријаве се подносе на конкурсном формулару и достављају у штампаној и електронској форми Министарству културе и информисања од 18. децембра 2020. године закључно са 18. јануаром 2021. године.

Штампану форму формулара потребно је доставити у 4 примерка, а прилоге у једном примерку. Конкурсни материјал за један пројекат мора бити послат у једној коверти (формулари и прилози) поштом на адресу: Министарство културе и информисањаВлајковићева број 3, 11000 Београд.

Са назнаком - КОНКУРС за финансирање или  суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2021. години и обавезно САМО ПОПУЊЕН ФОРМУЛАР електронским путем, на адресу: digitalizacija@kultura.gov.rs.

Формулар за пријаву на конкурс можете преузети на на дну текста.

Информације о прилозима налазе се у конкурсном формулару.

Достављени материјали се не враћају.

 

Решење о избору пројеката и висини додељених средстава биће донето у року од 60 дана од дана окончања пријема конкурсне документације.

Резултати конкурса биће објављени и на званичној интернет страници Министарства културе и информисања kultura.gov.rs.

 

НАПОМЕНА:

Неблаговремене и недопуштене пријаве, биће одбачене.

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди поднесак и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

 

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај конкурс Министарства, заинтересовани се могу обратити сваког радног дана од 10.00 до 12.00  часова на телефон: 011 3032 222.