Конкурс

Датум објаве: 25.12.2021.  Датум истека рока за пријављивање: 25.01.2022.

Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србиjи у 2022. години

КОНКУРС  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У РЕПУБЛИЦИ СРБИJИ У 2022. ГОДИНИ

 

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09,13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и  78/21) и Уредбe о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, aутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17),  Одлуке о расписивању конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката из  области културног наслеђа у 2022. години, број 451-04-6558/2021-02 од 23.12.2021. године, а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022.годину („Службени гласник РС“, број 110/21)

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор за заштиту културног наслеђа и дигитализацију расписује

 

 К О Н К У Р С  

за финансирање или  суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србиjи у 2022. години

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА jе финансирање или суфинансирање пројеката у областима откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања културним наслеђем и библиотечко-информационе делатности.

Конкурс се односи на пројекте из следећих области:

 1. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање непокретним културним наслеђем;
 2. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање археолошким наслеђем;
 3. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање музејским наслеђем;
 4. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање архивском грађом;
 5. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање нематеријалним културним наслеђем;
 6. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање старом и ретком библиотечком грађом и
 7. библиотечко-информациона делатност.

 

Конкурс за све наведене области отворен je од 25. децембра 2021. године до 25. јануара 2022. године.

 

ОПШТИ ЦИЉ КОНКУРСА jе допринос очувању, истражености, заштити, одрживом коришћењу и доступности културног наслеђа, као и унапређење делатности заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности у Републици Србиjи.

 

У оквиру појединачних области конкурса дефинисане су следеће теме, са утврђеним најмањим износом који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту:

 

ТЕМЕ КОНКУРСА ПО ОБЛАСТИМА:

 

I - Oбласт откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање НЕПОКРЕТНИМ КУЛТУРНИМ НАСЛЕЂЕМ:

Теме:

 1. Извођење радова на конзервацији, рестаурацији и одрживом коришћењу непокретног културног наслеђа – (минимални износ по пројекту 1.000.000 динара)
 2. Израда пројеката за конзерваторско-рестаураторске радове и одрживо коришћење непокретног културног наслеђа – (минимални износ по пројекту 300.000 динара)
 3. Унапређење делатности заштите непокретног културног наслеђа јачањем капацитета установа заштите (радови на текућем и инвестиционом одржавању културних добара - објеката у којима су седишта установа заштите) – (минимални износ по пројекту 400.000 динара);  
 4. Презентација и тумачење непокретног културног наслеђа којим се унапређује његова доступност и одрживо коришћење – (минимални износ по пројекту 200.000 динара)
 5. Подстицање знања и едукација у области непокретног културног наслеђа, стручно усавршавање запослених – (минимални износ по пројекту 200.000 динара).
 6. Увид у стање непокретних културних добара, ажурирање података и израда Елабората за допуне одлука о проглашењу непокретних културних добара (без лимита).

 

II - Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање АРХЕОЛОШКИМ НАСЛЕЂЕМ:

Теме:

 1. Археолошка ископавања – (минимални износ по пројекту 700.000,00динара); 
 2. Археолошка рекогносцирања и геофизичка снимања – (минимални износ по пројекту 300.000 динара);
 3. Обрада документације и грађе са старијих археолошких ископавања – (минимални износ по пројекту 300.000 динара);
 4. Публиковање резултата истраживања – (минимални износ по пројекту 300.000 динара).

 

III - Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање МУЗЕЈСКИМ НАСЛЕЂЕМ:

Теме:

 1. Истраживање, евиденитирање, прикупљање, документовање и публиковање музејског наслеђа – (минимални износ по пројекту 300.000 динара);
 2. Стварање услова за боље чување, заштиту и одржавање музејске грађе: осавремењивање, уређење и опремање простора у постојећим габаритима – (минимални износ по пројекту 500.000 динара);
 3. Превентивна заштита, конзервација и рестаурација – (минимални износ по пројекту 300.000 динара); 
 4. Презентација и унапређење доступности музејског наслеђа: изложбе; сталне поставке; иновативни приступи у решавању питања доступности и видљивости неприступачног и неискоришћеног музејског наслеђа – (минимални износ по пројекту 500.000 динара);
 5. Подстицање знања и едукације из области музејског наслеђа ширење и стварање нове публике, иновативни приступи у раду са публиком, едукативне радионице, скупови и конференције – (минимални износ по пројекту 300.000 динара).

 

IV - Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање АРХИВСКОМ ГРАЂОМ:

Теме:

 1. Истраживање и заштита архивске грађе - (минимални износ по пројекту 300.000 динара);
 2. Промовисање архивске делатности и афирмисање свести о значају документа - (минимални износ по пројекту 300.000 динара);
 3. Унапређење услова за доступност архивске грађе јавности - (минимални износ по пројекту 300.000 динара);
 4. Стварање услова за боље чување, заштиту и одржавање архивске грађе: осавремењивање, уређење и опремање простора у постојећим габаритима – (минимални износ по пројекту 300.000 динара).

 

V - Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање НЕМАТЕРИЈАЛНИМ КУЛТУРНИМ НАСЛЕЂЕМ:

Теме:

 1. Истраживање и документовање елемената нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији - (минимални износ по пројекту 200.000 динара);
 2. Очување, преношење знања и презентација елемената нематеријалног културног наслеђа - (минимални износ по пројекту 200.000 динара);
 3. Подизање свести о значају нематеријалног културног наслеђа - (минимални износ по пројекту 300.000 динара);

 

VI - Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање СТАРОМ И РЕТКОМ БИБЛИОТЕЧКОМ ГРАЂОМ:

Теме:

 1. Конзервација и рестаурација старе и ретке библиотечке грађе - (минимални износ по пројекту 300.000 динара);
 2. Проучавање и валоризација старе и ретке библиотечке грађе - (минимални износ по пројекту 300.000 динара);
 3. Презентација резултата истраживања и рада на заштити старе и ретке библиотечке грађе - (минимални износ по пројекту 300.000 динара).

 

VII- БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНА делатност:

Теме:

 1. Допринос унапређивању техничких услова за заштиту и коришћење библиотечко-информационе грађе и извора - (минимални износ по пројекту 500.000 динара);
 2. Стварање услова за боље чување, заштиту и коришћење библиотечко-информационе грађе и извора: осавремењивање, уређење и опремање простора у постојећим габаритима – (минимални износ по пројекту 500.000 динара);
 3. Подржавање ширења спектра услуга јавних библиотека - (минимални износ по пројекту 500.000 динара);
 4. Допринос стручном и научном истраживању и едукацији запослених у области библиотечко-информационе делатности - (минимални износ по пројекту 500.000 динара);
 5. Подршка издавању стручне литературе у библиотечко - информационој  делатности - (минимални износ по пројекту 500.000 динара);

 

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

Право учешћа на овом конкурсу имају установе и друга правна лица регистрована за послове заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности, коjи ове послове обављаjу као своjу претежну делатност, на основу закона и других прописа коjима се регулише заштита културног наслеђа и библиотечко-информациона делатност;

установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури у сарадњи са установама регистрованим за обављање делатности заштите културних добара и библиотечко-информационе делатности,  о чему, уз конкурсну документациjу, достављаjу мишљење надлежне установе заштите или библиотеке.

Право учешћа на овом конкурсу немају установе културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 

Приликом формирања конкурсне документације за финансирање или суфинансирање пројекта из области културног наслеђа, јасно ће се захтевати од подносиоца конкурсне пријаве да се одреди према конкретном пројекту о томе да ли припада или не припада категорији пројекта који, поред основне теме, назива пројекта и описа пројекта има и компоненту родне равноправности, односно да се може сматрати пројектом који промовише родну равноправност у области културног наслеђа. Током евалуације и избора пројеката за финансирање или суфинансирање, на основу претходно дефинисаних критеријума, констатоваће се колико и у којој мери конкретни пројекти доприносе промовисању родне равноправности у области културног наслеђа, те ће се посебно вредновати. Пројекти који су претходно дефинисани као пројекти који промовишу родну равноправност у области културног наслеђа ће морати својим садржајем, подацима и циљевима пројекта да потврде да се могу сврстати у ову групу, односно да подносилац пројекта поседује искуство, знање и вештине да спроводи овакве пројекте.

 

Пројекте откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања културног наслеђа од посебног значаја за националне мањине, децу и младе, особе са инвалидитетом и друштвено осетљиве групе, као и пројекти који се односе на научно- истраживачки рад разматраће стручне комисије из одрeђених области у оквиру којих се реализују (непокретно, археолошко, музејско, архивско, нематеријално наслеђе, стара и ретка библиотечка грађа и библиотечко-информациона делатност).

 

Избор пројеката ће бити извршен у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) (видети на www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

 

Министарство културе и информисања формираће стручне комисије за избор пројеката за сваку област, које ће извршити оцењивање сваког пројекта на основу вредновања критеријума из члана 3. Уредбе.

 

Подносиоци пријава могу конкурисати са истим пројектом само на један конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката Министарства културе и информисања.

 

Финансирање пројеката вршиће се у складу са расположивим буџетским средствима.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА:

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс утврђени су чланом 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) гласе, уз поштовање специфичности тих области, и то:

 

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(1) стручни капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја на квалитет културног живота заједнице.

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

 1. Конкурсне комисије које образује Министарство културе и информисања разматрају пријављене пројекте и доносе Предлог решења о избору пројеката  на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те НИЈЕ МОГУЋЕ вршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта/уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава.

 

 1. Везано за наменско коришћење додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:
 • неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);
 • стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије.

 

 1. Министарство ће признавати износ дневнице за службена путовања у неопорезивом износу на основу члана 18. тачка 2.  Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС“ бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др.закон, 135/04, 62/06, 65/06 – испр, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 7/2012 – др.закон, 93/12, 114/12–УС, 8/13 – др.закон, 47/13, 48/13 – испр, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон 112/15, и 113/17, 7/18, 95/18,4/19 и 86/19 и 5/2020 – усклађени дин изн., 153/20, 156/20 – усклађени дин.изн., 6/21 – усклађени дин.изн., 44/2021 и 118/21).
 2. Приказани лимити у оквиру области односе се само на средства која се потражују од Министарства културе и информисања за реализацију пројекта. Укупна вредност пројекта може бити виша од наведене у лимиту (средства од Министарства + сопствена/партнерска);
 3. Сви промо материјали морају имати јасно наведен податак да је Министарство културе и информисања подржало реализацију пројекта. Векторска решења за промовисање пројекта су постављена на званичном сајту Министарства културе и информисања gov.rs.

 

 

Неће се разматрати:

 1. једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима Министарства;
 2. добитници средстава на Конкурсима Министарства културе и информисања расписаним у 2021.години, за који нису поднели финансијски и наративни извештај у прописаном року.

 

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА:

Резултати конкурса биће објављени и на званичној интернет страни Министарства, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

Пријаве на конкурс подносе се Министарству од 25. децембра 2021. године закључно са 25. јануаром 2022. године, на одговарајућем пријавном обрасцу у четири (4) примерка са пратећом документацијом у једном (1) примерку поштом на адресу:

Министарство културе и информисања

Влајковићева број 3, 11000 Београд

са назнаком – КОНКУРС за финансирање или суфинансирање проjеката из области културног наслеђа у Републици Србији у 2022. години из области (назив области).

 

и обавезно електронским путем,  на следеће адресе:

 

за област непокретног културног наслеђа                konkurs.nkd@kultura.gov.rs

за област археолошког наслеђа                                  konkurs.arh@kultura.gov.rs

за област музеjског наслеђа                                        konkurs.muzеji@kultura.gov.rs

за област нематеријалног културног наслеђа           konkurs.nmn@kultura.gov.rs

за област архивске грађе                                             konkurs.arhivi@kultura.gov.rs

за област библиотечко-информационе делатности  konkurs.bibl@kultura.gov.rs

за област старе и ретке библиотечке грађе               konkurs.srk@kultura.gov.rs

 

Пријава на конкурс је саставни део конкурсне документације.

 

Под потпуном пријавом подразумева се:

1) уредно попуњен и оверен образац пријаве;

2) као и други документи наведени у тексту  пријаве конкурса.

 

Пријавни обрасци (формулари за пријаву) за све области на које се односи Конкурс могу се прeузети на званичној интернет страни Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs.

 

Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.

Достављени  материjали  се не враћају.

 

Неблаговремене и недопуштене пријаве, биће одбачене.

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди поднесак и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

 

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај конкурс Министарства, заинтересовани се могу обратити сваког радног дана од 10.00 до 12.00 часова на телефоне:

за област непокретног културног наслеђа                         011 3398-423

за област археолошког наслеђа                                          011 3398-936

за област музеjског наслеђа                                                 011 3398-025

за област нематеријалног културног наслеђа                    011 303-2222

за област архивскe грађе                                                      011 303-2222

за област библиотечко-информационе делатности          011 3398-936

за област старе и ретке библиотечке грађе                        011 3398-936