Konkurs

Datum objave: 04.01.2021.  Datum isteka roka za prijavljivanje: 04.02.2021.

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2021. godini

KONKURS  ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURNOG NASLEĐA U REPUBLICI SRBIJI  U 2021. GODINI

 

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09,13/16  i 30/16-ispr. i 6/2020) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 105/16 i 112/17), a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021.godinu („Službeni glasnik RS“, broj 149/20)

 

Republika Srbija

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Sektor za kulturno nasleđe raspisuje

 

 K O N K U R S  

za finansiranje ili  sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2021. godini

 

 

PREDMET KONKURSA je finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblastima otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja kulturnim nasleđem i bibliotečko-informacione delatnosti.

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

 1. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nepokretnim kulturnim nasleđem;
 2. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arheološkim nasleđem;
 3. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje muzejskim nasleđem;
 4. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arhivskom građom;
 5. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nematerijalnim kulturnim nasleđem;
 6. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje starom i retkom bibliotečkom građom i
 7. bibliotečko-informaciona delatnost.

 

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 4. januara 2021. godine do 4. februara 2021. godine.

 

 

OPŠTI CILj KONKURSA je doprinos očuvanju, istraženosti, zaštiti, održivom korišćenju i dostupnosti kulturnog nasleđa, kao i unapređenje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji.

 

Prioriteti finansiranja ili sufinansiranja projekata po oblastima:

 

 1. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nepokretnim kulturnim nasleđem:
 • Izvođenje radova na konzervaciji, restauraciji i održivom korišćenju nepokretnog kulturnog nasleđa;
 • Izrada projekata za konzervatorsko-restauratorske radove i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;
 • Unapređenje delatnosti zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa jačanjem kapaciteta ustanova zaštite (radovi na tekućem i investicionom održavanju kulturnih dobara - objekata u kojim su sedišta ustanova zaštite, nabavka administrativne opreme i stručno usavršavanje zaposlenih);  
 • Prezentacija i tumačenje nepokretnog kulturnog nasleđa kojim se unapređuje njegova dostupnost i održivo korišćenje;
 • Podsticanje znanja i edukacija u oblasti nepokretnog kulturnog nasleđa.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:

 • 2.500.000,00 dinara za izvođenje radova na konzervaciji, restauraciji i održivom korišćenju nepokretnog kulturnog nasleđa;
 • 400.000,00 dinara za izradu projekata za konzervatorsko-restauratorske radove i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;
 • 200.000,00 dinara za ostale projekte, osim za projekte koji se odnose na stručno usavršavanje zaposlenih za koje nema ograničenja.

 

 1. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arheološkim nasleđem:
 • Arheološka istraživanja (iskopavanja i prospekcija terena nedestruktivnim metodama);
 • Obrada dokumentacije i građe sa starijih arheoloških iskopavanja;
 • Publikovanje rezultata istraživanja.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:

 • 700.000,00 dinara za projekte arheoloških iskopavanja;
 • 300.000,00 dinara za sve ostale projekte.

 

 1. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje muzejskim nasleđem:
 • Istraživanje, evidenitiranje, prikupljanje, dokumentovanje i publikovanje muzejskog nasleđa;
 • Stvaranje uslova za bolje čuvanje, zaštitu i održavanje istorijsko-umetničkih dela; osavremenjivanje i reorganizacija depoa i konzervatorskih radionica u postojećim gabaritima, nabavka opreme, preventivna zaštita, konzervacija i restauracija; 
 • Prezentacija i unapređenje dostupnosti muzejskog nasleđa; tematske, studijske i monografske izložbe; stalne postavke; inovativni pristupi u rešavanju pitanja dostupnosti i vidljivosti nepristupačnog i neiskorišćenog muzejskog nasleđa, uređenje i opremanje izlagačkog prostora;
 • Podsticanje znanja i edukacije iz oblasti muzejskog nasleđa širenje i stvaranje nove publike, inovativni pristupi u radu sa publikom, edukativne radionice, skupovi i konferencije.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:

 • 600.000,00 dinara za projekte koji se odnose na prezentaciju muzejskog nasleđa; stvaranje uslova za bolje čuvanje, zaštitu i održavanje istorijsko-umetničkih dela;
 • 400.000,00 dinara za projekte konzervacije i restauracije; istraživanje i publikovanja muzejskog nasleđa; podsticanje znanja i edukacije iz oblasti muzejskog nasleđa. 

 

 1. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arhivskom građom:
 • Istraživanje i zaštita arhivske građe;
 • Promovisanje arhivske delatnosti i afirmisanje svesti o značaju dokumenta;
 • Unapređenje uslova za dostupnost arhivske građe javnosti;
 • Unapređenje arhivske delatnosti.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 300.000,00 dinara.

 

 1. 5. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanjenematerijalnim kulturnim nasleđem:
 • Istraživanje i dokumentovanje elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa u Republici Srbiji;
 • Očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa;
 • Podizanje svesti o značaju nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 200.000,00 dinara:

 

 1. 6. Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje starom i retkom bibliotečkom građom:
 • Konzervacija i restauracija stare i retke bibliotečke građe;
 • Proučavanje i valorizacija stare i retke bibliotečke građe;
 • Prezentacija rezultata istraživanja i rada na zaštiti stare i retke bibliotečke građe.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 300.000,00 dinara.

  

 Bibliotečko-informaciona delatnost:

 • Doprinos unapređivanju tehničkih uslova za zaštitu i korišćenje bibliotečko-informacione građe i izvora,
 • Podržavanje širenja spektra usluga javnih biblioteka;
 • Doprinos stručnom i naučnom istraživanju i edukaciji zaposlenih u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti;
 • Podsticaj izdavanju stručne literature u bibliotečko - informacionoj  delatnosti.

 Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu je 500.000,00 dinara.

 

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

 

Pravo učešća na ovom konkursu imaju ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti, koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečko-informaciona delatnost;

ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti zaštite kulturnih dobara i bibliotečko-informacione delatnosti,  o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

 

Prilikom formiranja konkursne dokumentacije za finansiranje ili sufinansiranje projekta iz oblasti kulturnog nasleđa, jasno će se zahtevati od podnosioca konkursne prijave da se odredi prema konkretnom projektu o tome da li pripada ili ne pripada kategoriji projekta koji, pored osnovne teme, naziva projekta i opisa projekta ima i komponentu rodne ravnopravnosti, odnosno da se može smatrati projektom koji promoviše rodnu ravnopravnost u oblasti kulturnog nasleđa. Projekti koji su prethodno definisani kao projekti koji promovišu rodnu ravnopravnost u oblasti kulturnog nasleđa će morati svojim sadržajem, podacima i ciljevima projekta da potvrde da se mogu svrstati u ovu grupu, odnosno da podnosilac projekta poseduje iskustvo, znanje i veštine da sprovodi ovakve projekte.

Projekte otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja kulturnog nasleđa od posebnog značaja za nacionalne manjine, decu i mlade, osobe sa invaliditetom i društveno osetljive grupe, kao i projekti koji se odnose na naučnoistraživački rad razmatraće stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuju (nepokretno, arheološko, muzejsko, arhivsko, nematerijalno nasleđe, stara i retka bibliotečka građa i bibliotečko-informaciona delatnost).

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 105/16 i 112/17) (videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Ministarstvo kulture i informisanja formiraće stručne komisije za izbor projekata za svaku oblast, koje će izvršiti ocenjivanje svakog projekta na osnovu vrednovanja kriterijuma iz člana 3. Uredbe.

Podnosioci prijava mogu konkurisati sa istim projektom samo na jedan konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata Ministarstva kulture i informisanja.

Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

 

KRITERIJUMI ZA  OCENU PROJEKATA:

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs utvrđeni su članom 3. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 105/16 i 112/17) glase, uz poštovanje specifičnosti tih oblasti, i to:

 

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2)  kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3)  kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

(1) stručni kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4)finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5)  stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.

 

VAŽNE NAPOMENE:

 

 1. Konkursne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja razmatraju prijavljene projekte i donose Predlog rešenja o izboru projekata  na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te NIJE MOGUĆE vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta/umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava.

 

 1. U oblasti otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja nepokretnim kulturnim nasleđem, sredstava se dodeljuju u skladu sa procedurama  Ministarstva.

Nakon donošenja Rešenja o dodeli sredstava i zaključenja ugovora sa korisnicima sredstava, za projekte izrade projektne dokumentacije i  izvođenja  radova, podnosiocima prijava - korisnicima, sredstva će biti preneta  nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki.

 

 1. Vezano za namensko korišćenje dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta moraju biti:
 • neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
 • stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
 • evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

 

 1. Ministarstvo će priznavati iznos dnevnice za službena putovanja u neoporezivom iznosu na osnovu člana 18. tačka 2.  Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS“ br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr.zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispr, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 7/2012 – dr.zakon, 93/12, 114/12–US, 8/13 – dr.zakon, 47/13, 48/13 – ispr, 108/13, 57/14, 68/14-dr.zakon 112/15, i 113/17, 7/18, 95/18,4/19 i 86/19 i 5/2020 – usklađeni din izn.).

 

Neće se razmatrati:

 1. jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima Ministarstva;
 2. dobitnici sredstava na Konkursima Ministarstva kulture i informisanja raspisanim u 2020.godini, za koji nisu podneli finansijski i narativni izveštaj u propisanom roku.

 

REZULTATI KONKURSA:

Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet strani Ministarstva, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

 

PRIJAVLjIVANjE:

Prijave na konkurs podnose se Ministarstvu u roku od 4. januara 2021. godine do 4. februara 2021. godine, na odgovarajućem prijavnom obrascu u četiri (4) primerka sa pratećom dokumentacijom u jednom (1) primerku poštom na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja

Vlajkovićeva broj 3, 11000 Beograd

sa naznakom – KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2021. godini iz oblasti (naziv oblasti) obavezno elektronskim putem,  na sledeće adrese:

 

za oblast nepokretnog kulturnog nasleđa                konkurs.nkd@kultura.gov.rs

za oblast arheološkog nasleđa                                  konkurs.arh@kultura.gov.rs

za oblast muzejskog nasleđa                konkurs.muzeji@kultura.gov.rs                                           

za oblast nematerijalnog kulturnog nasleđa           konkurs.nmn@kultura.gov.rs

za oblast arhivske građe                                             konkurs.arhivi@kultura.gov.rs

za oblast bibliotečko-informacione delatnosti  konkurs.bibl@kultura.gov.rs

za oblast stare i retke bibliotečke građe               konkurs.srk@kultura.gov.rs

 

Prijava na konkurs je sastavni deo konkursne dokumentacije.

 

Pod potpunom prijavom podrazumeva se:

 

1) uredno popunjen i overen obrazac prijave;

2) kao i drugi dokumenti navedeni u tekstu  prijave konkursa.

 

Prijavni obrasci (formulari za prijavu) za sve oblasti na koje se odnosi Konkurs mogu se preuzeti na zvaničnoj internet strani Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs.

 

Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka.

Dostavljeni  materijali  se ne vraćaju.

 

Neblagovremene i nedopuštene prijave, biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

 

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva, zainteresovani se mogu obratiti svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 časova na telefone:

za oblast nepokretnog kulturnog nasleđa                         011 3398-423

za oblast arheološkog nasleđa                                          011 3398-027

za oblast muzejskog nasleđa                                                 011 3398-025

za oblast nematerijalnog kulturnog nasleđa                    011 3398-936

za oblast arhivske građe                                                      011 3398-936

za oblast bibliotečko-informacione delatnosti          011 3398-027

za oblast stare i retke bibliotečke građe                        011 3398-027