Kolektivni ugovor

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Na osnovu člana 246. st. 1. i 2. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - US, 113/17 i 95/18 - dr. propis), Reprezentativni sindikati: Samostalni sindikat kulture Srbije, Granski sindikat kulture i umetnosti „Nezavisnost” i Konfederacija slobodnih sindikata i Vlada (u daljem tekstu: učesnici), zaključuju

 

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR 
ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

 

(„Službeni glasnik RS”, broj 106/18)

 

Osnovni tekst na snazi od 1. januara 2019, u primeni od 1. januara 2019.