Dozvole Ministarstva za korišćenje naziva, imena i lika kulturnog dobra u komercijalne svrhe

DOZVOLA ZA KORIŠĆENjE NAZIVA, IMENA I LIKA KULTURNOG DOBRA U KOMERCIJALNE SVRHE

Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo kulture i informisanja

Opis

Na osnovu  člana 73. Zakona o kulturnim dobrima („Sl. glasnik RS”, br. 71/94 i 52/11-dr.zakoni i 99/11-dr.zakon)

Ministarstvo kulture i informisanja  Republike Srbije donosi rešenje za korišćenje naziva, imena i lika kulturnog dobra u komercijalne svrhe.

 

Procedura za osnivanje muzeja

 

Podnosilac zahteva dužan je da Ministarstvu dostavi sledeću dokumentaciju:

 

1) Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje naziva, imena i lika kulturnog dobra u komercijalne svrhe. Zahtev treba da sadrži naziv i adresu podnosioca,  za koju svrhu se koristi kulturno dobro navedeno u zahtevu,  termin ili period u kojem bi se koristilo kulturno dobro. Zahtev mora biti zveden, potpisan i overen od strane podnosioca zahteva.

 

2) Ako je u pitanju korišćenje lika kulturnog dobra na predmetima, vizuelni/grafički prikaz izgleda predmeta, kao i same aplikacije sa likom kulturnog dobra, ime i prezime umetnika/dizajnera koji su angažovani na projektu.

 

3) Precizne podatke o predmetima na kojima bi se koristio lik kulturnog dobra. Iz podataka se mora jasno videti koji su predmeti u pitanju i koja je njihova funkcija/namena.

 

 

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd

Grupa za zaštitu pokretnih  kulturnih dobara i nematerijalnog kulturnog nasleđa

 

Kontakt osoba: mr Sanja Grujičić-Cupać, savetnik za muzejsko nasleđe

Telefon: 011/3398-025

Elektronska adresa:  sanja.grujicic@kultura.gov.rs

Pravni osnov

  • Zakon o kulturnim dobrima („Sl. glasnik RS”, br. 71/94 i 52/11-dr.zakoni i 99/11-dr.zakon) član 71. i 96 ;
  • Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS” br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) čl.  čl. 16, 136. stav 1. i člana 141; 
  • Zakon o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-dr.zakon i 47/18) član 23; 
  • Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS”, br. 44/14, 14/15, 54/15 i 96/2015 - dr. zakon i 62/17) čl.18.