Davanje saglasnosti za korišćenje reči „Muzej“ u nazivu drugih pravnih lica i preduzetnika


DAVANjE SAGLASNOSTI ZA KORIŠĆENjE REČI MUZEJ U NAZIVU DRUGIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA


 
Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo kulture i informisanja

Opis

Na osnovu  čl. 3 i 24-29. Zakona o muzejskoj delatnosti  („Službeni  glasnik RS”, br. 35/21 i 96/21) i Pravilnika o posebnim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti muzeja („Službeni glasnik RS”, broj 67/22), daje se saglasnost za upotrebu reči „Muzej“ u nazivu drugih pravnih lica i preduzetnika.

 

 • Pregled zahteva za upotrebu reči „Muzej“ u nazivu drugih pravnih lica i preduzetnika;
 • Utvrđivanje ciljeva i značaja drugog pravnog lica i preduzetnika, odnosno delatnosti na osnovu osnivačkog akta i statuta;
 • Davanje saglasnosti za upotrebu reči „Muzej“ u nazivu drugih pravnih lica i preduzetnika

 

Podnosilac zahteva za osnivanje muzeja u sastavu podnosi zahtev sa pratećom dokumentacijom teritorijalno nadležnom muzeju.

Na osnovu člana 46. stav 1. tač. 9) Zakona o muzejskoj delatnosti, teritorijalno nadležni muzej predlaže osnivanje novih muzeja na svojoj teritoriji;

Na osnovu člana 43. stav 1. tač. 8) istog zakona, matični muzej  razmatra i sačinjava stručno mišljenje o osnivanju muzeja na osnovu predloga teritorijalno nadležnog muzeja i upućuje ga centralnoj ustanovi na dalju nadležnost;

Na osnovu člana 40. stav 1. tač. 16) napred navedenog zakona, Narodni muzej Srbije kao centralna ustanova zaštite, razmatra i sačinjava Predlog za osnivanje novog muzeja na osnovu stručnog mišljenja matičnih muzeja i upućuje ga Ministarstvu na dalju nadležnost.

 

Podnosilac zahteva dužan je da Ministarstvu dostavi sledeću dokumentaciju:

 

 1. Zahtev za upotrebu reči „Muzej“ u nazivu drugih pravnih lica i preduzetnika;
 2. Osnivački akt
 3. Statut
 4. Predlog Narodnog muzeja Srbije za osnivanje muzeja u sastavu na

osnovu stručnog mišljenja matičnih muzeja;

 1. Dokumentacija vezana za ispunjenost opštih uslova

 

Uplata republičke administrativne takse za tarifni broj 1 i 175b

 

 • Dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 380 dinara za podnošenje zahteva za upotrebu reči „Muzej“ u nazivu drugih pravnih lica i preduzetnika;
 • Dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 100 dinara za davanje

saglasnosti za korišćenje reči „muzejˮ u nazivu drugih pravnih lica i

preduzetnika.

 

 

Pravni osnov

 • Zakon o kulturnom nasleđu („Službeni glasnik RS”, broj 129/2021) član 79. stav 4;
 • Zakon o muzejskoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 35/21 i 96/21) član 3, 25. stav 3, član 30..;
 • Zakon o kulturi („Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 13/16, 30/16 – ispr, 6/20, 47/21, 78/21 i 76/23) čl.
 • Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS” br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) čl.  čl. 16, 136. stav 1. i člana 141; 
 • Zakon o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-dr.zakon i 47/18) član 23; 
 • Pravilnik o posebnim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti muzeja („Službeni glasnik RS”, broj 67/22);
 • Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 128/20,116/22 i 92/23-dr.zakon) čl.22.