Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture

Sektoru za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje i iniciranje međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje u oblasti kulture; učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija, međunarodnih bilateralnih i multilateralnih programa saradnje i drugih akata u oblasti kulture; podsticanje međunarodne saradnje iz delokruga Ministarstva; praćenje i iniciranje međunarodnih kulturnih manifestacija u oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija kao i kulturnog nasleđa; praćenje rada i koordinacija programa kulturnih centara Republike Srbije u inostranstvu; iniciranje i sprovođenje strateških projekata predstavljanja kulture Republike Srbije u inostranstvu, u cilju sprovođenja javne i kulturne diplomatije;saradnju sa međunarodnim organizacijama, regionalnim inicijativama i mrežama; predlaganje i realizaciju programa za prikupljanje i raspoređivanje međunarodne pomoći, praćenje njihovog ostvarivanja posebno u skladu sa programima Uneska i Saveta Evrope; sve procese na polju evropskih integracija Republike Srbije u oblasti kulture; usklađivanje i nadgledanje aktivnosti drugih subjekata iz delokruga rada Ministarstva tokom planiranja, pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata; koordinaciju aktivnosti neophodne za obezbeđivanje potrebnog nacionalnog sufinasiranja EU projekata u oblasti kulture; saradnju i učešće u radu međunarodnih globalnih i regionalnih organizacija u oblasti kulture, a naročito u međuvladinim organizacijama u kojima Republika Srbija ima status zemlje - članice; izradu planova, programa i izveštaja o radu; davanje mišljenja o propisima i aktima koje pripremaju drugi organi i organizacije; usaglašavanje sa međunarodnim standardima i preporukama iz oblasti kulture; pripremanje predloga osnove za učešće na međunarodnim konferencijama, seminarima, radionicama i skupovima; sprovođenje javnih konkursa u oblasti međunarodne saradnje; kao i druge poslove iz nadležnosti Sektora.

Kontakt

 

MEĐUNARODNE KONVENCIJE I DOKUMENTA

Savet Evrope 

Potvrđene međunarodne konvencije

 1. Evropska konvencija o kulturi (Pariz, 1954);
 2. Konvencija o zaštiti evropskog arhitektonskog blaga (Granada, 1985);
 3. Evropska konvencija o prekograničnoj televiziji (Strazbur, 1989);
 4. Evropska konvencija o zaštiti arheološkog nasleđa (Valeta, 1992);
 5. Evropska konvencija o kinematografskoj koprodukciji (Strazbur, 1992);
 6. Evropska konvencija o zaštiti audiovizuelnog nasleđa (Strazbur, 2001).
 7. Okvirna konvencija Saveta Evrope o vrednosti kulturnog nasleđa za društvo (Faro, 2005);
 8. Konvencija Saveta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana) (Roterdam, 2017);

Usvojena dokumenta:

 1. Manifest Saveta Evrope o slobodi izražavanja u umetnosti i kulturi u digitalnoj eri (Strazbur, 2020)

UNESKO

 1. Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba (Hag, 1954);
 2. Konvencija o merama za zabranu i sprečavanje nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara (Pariz, 1970);
 3. Konvencija o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine (Pariz, 1972);
 4. Protokol uz sporazum o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera ( Firenca, 1950);
 5. Konvencija o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa (Pariz, 2003);
 6. Konvencija o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza (Pariz, 2005);
 7. Bela knjiga o interkulturnom dijalogu (Strazbur, 2008).

Međunarodne konvencije kojima treba pristupiti

 

POTPISANI MEĐUDRŽAVNI BILATERALNI UGOVORI U OBLASTI KULTURE

 A

 1. Sporazum o naučnoj,  prosvetnoj i kulturnoj saradnji između SFRJ i NSR ALBANIJE.  Potpisan 1988. godine. Na snazi.
 • Program kulturne saradnje između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture Republike Albanije za period 2017-2021. godine. Potpisan 22. februara 2017. godine. Na snazi.
 1. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade DNR ALŽIRA. Potpisan 1964. godine. Na snazi.
 • Program saradnje u oblasti kulture između Vlade R. Srbije i Vlade DNR Alžira za 2016, 2017. i 2018. godinu. Potpisan 17. maja 2016. godine.
 1. Sporazum o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja između Vlade Republike Srbije i Vlade REPUBLIKE ARGENTINE. Potpisan 26. novembra 2014. godine. Na snazi.

      4. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade AUSTRALIJE. Potpisan 1976. godine. Na snazi.

      5. Sporazum o saradnji na području kulture, nauke i prosvete između SFRJ i REPUBLIKE AUSTRIJE.  Potpisan 1972. godine. Na snazi.

      6. Sporazum između Vlade R. Srbije i Vlade REPUBLIKE AZERBEJDžAN o saradnji u oblasti kulture. Potpisan 2011. godine. Na snazi.

      B

      7. Sporazum o kulturnoj saradnji između FNRJ i KRALjEVINE BELGIJE. Potpisan 1957. godine. Na snazi.

      8. Sporazum o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke i sporta između Savezne vlade SRJ i Vlade REPUBLIKE BELORUSIJE. Potpisan 1996. Godine. Na snazi.

 • Program saradnje u oblasti kulture i umetnosti između Ministarstva kulture i informisanja R. Srbije i Ministarstva kulture R. BELORUSIJE za period 2012–2017. godine. Potpisan 2012. godine. Na snazi.
 • Memorandum između Ministarstva kulture i informisanja R. Srbije i Ministarstva informacija R. BELORUSIJE o saradnji u oblasti informisanja i izdavaštva. Potpisan 12. marta 2013. godine. Na snazi.

      9. Sporazum između Vlade R. Srbije i Saveta ministara BOSNE I HERCEGOVINE u oblasti kulture, obrazovanja i sporta. Potpisan 2010. godine. Na snazi.  

 • Memorandum o saradnji između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva prosvete i kulture REPUBLIKE SRPSKE za period 2017–2021. godine. Potpisan 2017. godine. Na snazi.

     10. Kulturna konvencija između FNRJ i SJEDINjENIH DRŽAVA BRAZILA. Potpisana 1962. godine. Na snazi.

     11. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade FNRJ i Vlade NR BUGARSKE. Potpisan 1956. godine. Na snazi.

V

    12. Sporazum između Savezne vlade SRJ i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva VELIKE BRITANIJE i SEVERNE IRSKE o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Potpisan 2002. godine. Na snazi.

G

     13. Sporazum o saradnji u oblasti nauke i kulture između FNRJ i Kraljevine GRČKE. Potpisan 1959. godine. Na snazi.

 • Memorandum o razumevanju u oblasti kulture između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture i sporta Republike Grčke, za period 2017–2021. godine. Potpisan jula 2017. godine. Na snazi.

E

     14. Sporazum između Savezne vlade SRJ i Vlade REPUBLIKE ESTONIJE o saradnji u oblasti obrazovanja, kulture i sporta. Potpisan 2002. godine. Na snazi.

     15. Sporazum o saradnji u oblasti kulture, prosvete i sporta između Saveta ministara SCG i Vlade ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT. Potpisan 2005. godine. Na snazi.

 • Program saradnje u oblasti kulture i umetnosti između Vlade R. Srbije i Vlade Arapske Republike EGIPAT za 2010–2013. godine. Na snazi.

I

     16. Sporazum o kulturnoj, prosvetnoj i naučnoj saradnji između Savezne vlade SRJ i Vlade DRŽAVE IZRAEL. Potpisan 1998. godine. Na snazi.

     17. Sporazum o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i sporta između Savezne vlade SRJ i Vlade REPUBLIKE INDIJE.  Potpisan 2002. godine.

 • Sporazum između Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija. Potpisan 3. maja 2018. godine. Na snazi.

     18. Sporazum o kulturnoj saradnji između FNRJ i REPUBLIKE INDONEZIJE. Potpisan 1959. godine. Na snazi.

     19. Konvencija o saradnji na polju prosvete, nauke i kulture između Vlade FNRJ i Vlade REPUBLIKE IRAK. Potpisana 1959. godine. Na snazi.

     20. Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade Carstva IRANA o saradnji na polju prosvete, nauke i kulture. Potpisana 1963. godine. Na snazi.

 • Program saradnje između Vlade R. Srbije i Vlade Islamske Republike Iran u oblasti kulture, nauke, obrazovanja, omladine i sporta za period 2016-2019 (1395-1398). Potpisan 24. Oktobra. 2016. godine. Na snazi. Automatski produžen na tri godine, do 2022. godine.

     21. Kulturni sporazum između Vlade FNRJ i Vlade REPUBLIKE ITALIJE. Potpisan 1960. godina. Na snazi. 

 • Sporazum o saradnji u oblasti ekonomskog, socijalnog i kulturnog razvoja između Republike Srbije i Regije Veneto. Zaključen 4. oktobra 2018. godine. Automatski se produžava na još 5 godina, do 2028. godine.

J

     22. Sporazum o kulturnoj saradnji između SFRJ i JAPANA.  Potpisan 1968. godine. Na snazi.

     23. Sporazum između Savezne vlade SRJ i Vlade REPUBLIKE JERMENIJE o saradnji u oblasti obrazovanja, kulture i sporta. Potpisan 2001. godine. Na snazi.

     24. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade HAŠEMITSKE KRALjEVINE JORDANA. Potpisan 1977. godine. Na snazi.

K

     25. Sporazum o saradnji u oblasti kulture između Vlade Republike Srbije i Vlade DRŽAVE KATAR. Potpisan  7. novembra 2016. godine. Na snazi, do 2020. godine. Automatski se produžava.

     26. Konvencija o saradnji na polju kulture, obrazovanja i nauke između SFRJ i REPUBLIKE KENIJE. Potpisana 1972. godine.

     27. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade FNRJ i Vlade NR KINE.  Potpisan 1957. godine. Na snazi.  

 • Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obostranom osnivanju kulturnih centara. Potpisan 2014. godine. Na snazi.
 • Protokol o saradnji u oblasti prevodilaštva između MKI Srbije i Državna uprave za štampu, izdavaštvo, radio, film, i televiziju NR Kine. Potpisan 19. Februara 2014. godine.
 • Program saradnje u oblasti kulture i umetnosti između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture Narodne Republike Kine potpisan je za period 2017-2020. godine. Potpisan 18. juna 2016. godine. Na snazi.
 • Memorandum o razumevanju između Kancelarije za informisanje Državnog saveta Narodne Republike Kine i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije o razmeni i saradnji na prijateljskoj osnovi. Potpisan juna 2016. godine. Na snazi.
 • Memorandum o razumevanju između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Državne uprave za kulturno nasleđe NR Kine o razmenama i saradnji u oblasti kulturnog nasleđa. Potpisan 23. maja 2017. godine. Na snazi.

    28. Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade REPUBLIKE KIPRA o prosvetnoj, naučnoj, kulturnoj i tehničkoj saradnji.  Potpisan 1969. godine. Na snazi.

 • Program saradnje u oblasti obrazovanja i kulture između Vlade R. Srbije i Vlade R. Kipra za 2010, 2011. i 2012.g. Potpisan godine. Na snazi. Program se primenjuje do potpisivanja novog.

    29. Sporazum između Saveta ministara SCG i Vlade REPUBLIKE KOREJE o saradnji u oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja. Potpisan 2006. godine. Na snazi.

    30. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade NDR KOREJE. Potpisan 1974. godine. Na snazi.

    31. Konvencija o saradnji na polju prosvete, nauke i kulture između Vlade FNRJ i Vlade REPUBLIKE KUBE. Potpisana 1960. godine. Na snazi. 

 • Program saradnje u oblasti obrazovanja i kulture između Vlade SRJ i Vlade Republike Kube za period od 1998. Do 2000. godine. Potpisan 1998. godine. Na predlog naše strane produžen do potpisivanja novog.

    32. Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade DRŽAVE KUVAJT o saradnji na polju prosvete, nauke i kulture. Potpisana 1964. godine. Na snazi.

 • Program saradnje u oblasti kulture između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt za period od 2017-2019. Godine. Potpisan juna 2017. godine. Na snazi.

L

    33. Sporazum između Vlade R. Srbije i Vlade Narodne Demokratske REPUBLIKE LAOS o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja. Potpisan 2013. godine. Na snazi.

    34. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade FNRJ i Vlade LIBANSKE REPUBLIKE. Potpisan 1961. godine. Na snazi.

    35. Sporazum između Saveta ministara SCG i Vlade REPUBLIKE LITVANIJE o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Potpisan 2003. godine. Na snazi.

    36. Sporazum o kulturnoj saradnji između SFRJ i VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURG. Potpisan 1973. godine. Na snazi.

M

    37. Sporazum između Saveta ministara SCG i REPUBLIKE MAĐARSKE u oblasti nauke, kulture, omladine i sporta. Potpisan 2006. godine. Na snazi.

 • Program saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i kulture između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske za period od 2018. do 2020. godine. Potpisan februara 2018. godine. Na snazi.

    38. Sporazum između Savezne vlade SRJ i Vlade REPUBLIKE MAKEDONIJE o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i sporta. Potpisan 1997. godine. Na snazi.

   39. Sporazum o saradnji u oblasti kulture, visokog obrazovanja, naučnog istraživanja, prosvete, stručnog usavršavanja, komunikacija, omladine i sporta između Vlade Republike Srbije i Vlade KRALjEVINE MAROKO. Potpisan 2010. godine. Na snazi.

 • Program između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti kulture, viskog obrazovanja, naučnog istraživanja, obrazovanja, komunikacija, medija, omladine i sport za 2018, 2019, i 2020. godinu. Potpisan 14. maja 2018. godine. Na snazi.

   40. Ugovor o kulturnoj razmeni između FNRJ i UJEDINjENIH MEKSIČKIH DRŽAVA.  Potpisan 1960. godine. Na snazi.

   41. Sporazum između Saveta ministara SCG i Vlade REPUBLIKE MOLDAVIJE o saradnji u oblasti obrazovanja i kulture. Potpisan 2005. godine. Na snazi.

N

   42. Sporazum o kulturnoj i naučnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade SR NEMAČKE. Potpisan 1969. godine. Na snazi.

P

   43. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade REPUBLIKE PERUA. Potpisan 1980. godine. Na snazi.

   44. Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade REPUBLIKE POLjSKE o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke. Potpisan 24. Oktobra 2013. godine. Na snazi.

 • Program kulturno-prosvetne saradnje za 2002–2005. godine. Potpisan 2003. godine. Program se primenjuje do potpisivanja novog.

   45. Sporazum o kulturnoj saradnji između SFRJ i PORTUGALSKE REPUBLIKE. Potpisan 1975. godine. Na snazi.

 • Sporazum o saradnji između Republike Srbije i Republike Portugala u oblasti obrazovanja, nauke, tehnologije, kulture, sporta i omladine. Potpisan u Beogradu, 18. Marta 2015. godine. Na snazi.

R

   46. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade FNRJ i Vlade RUMUNSKE NARODNE REPUBLIKE. Potpisan 1956. godine. Na snazi.

 • Program kulturno-prosvetne saradnje za 1998-2000. godine. Potpisan 1998. godine. Program se primenjuje do potpisivanja novog.

   47. Sporazum između Savezne vlade SRJ i Vlade RUSKE FEDERACIJE o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke i sporta. Potpisan 1995. godine. Na snazi.

 • Program saradnje u oblasti kulture, obrazovanja, nauke i sporta i omladinske politike između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije za period 2019–2021. godine. Na snazi.
 • Sporazum između Vlade  Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o predaji Peterburškog lista Miroslavljevog jevanđelja Republici Srbiji i slika Nikolaja Konstantinoviča Reriha Ruskoj Federaciji. Potpisan 19. oktobra 2019, ratifikovan 24. januara 2020. godine.

S

    48. Sporazum o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara između Vlade SCG i Vlade SJEDINjENIH AMERIČKIH DRŽAVA. Potpisan 2004. godine. Na snazi.

 • Sporazum između Vlade Srbije i Crne gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara. Potpisan 24. septembra 2004. godine. Na snazi.

    49. Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja, kulture i sporta između Savezne vlade SRJ i Vlade SLOVAČKE REPUBLIKE. Potpisan 1996. godine. Na snazi.

    50. Sporazum o kulturnoj saradnji između Vlade SFRJ i Vlade SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE. Potpisan 1974. godine. Na snazi.

 • Program kulturne saradnje između Vlade SRJ i Sirijske Arapske Republike za period 2002–2004. godine Na snazi do potpisivanja novog.

    51. Sporazum između Savezne vlade SRJ i Vlade REPUBLIKE SLOVENIJE o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja. Potpisan 23. marta 2001. godine. Na snazi.

 • Program saradnje između Savezne vlade SRJ i Vlade Republike Slovenije u oblasti kulture i obrazovanja za 2002–2005. Godine. Potpisan 20. novembra 2002. godine.
 • Program saradnje između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture Republike Slovenije za period 2017–2021. godine. Potpisan 24. oktobra 2016. godine. Na snazi.
 • Pismo o namerama između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture Republike Slovenije (u oblasti filmskog stvaralaštva). Potpisan 1. februara 2018. godine.

T

   52. Kulturna konvencija između Vlade FNRJ i Vlade REPUBLIKE TUNIS. Potpisana 1962. godine. Na snazi.

   53. Sporazum između Savezne vlade SRJ i REPUBLIKE TURSKE o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Potpisan 2002. godine. Na snazi.

 • Protokol o saradnji u oblasti kulture između Ministarstva kulture Republike Srbije i Ministarstva kulture i turizma Republike Turske. Potpisan 19. Februara 2009. godine. Na snazi.
 • Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji na realizaciji restauracije Parnog kupatilaBraće Krsmanović u Beogradu. Potpisan 9. oktobra 2017. godine. Na snazi.
 • Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji na realizaciji restauracije Bajrakli džamije u Beogradu. Potpisan 9. oktobra 2017. godine. Na snazi.

U

    54. Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja, kulture i sporta između Savezne vlade SRJ i Kabineta ministara UKRAJINE. Potpisan 1996. godine. Na snazi.

 • Program saradnje u oblasti kulture između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Ministarstva kulture UKRAJINE. Potpisan 2013. godine. 

F

    55. Sporazum o saradnji između SFRJ i REPUBLIKE FINSKE na polju kulture, nauke i srodnim poljima. Potpisan 1973. godine. Na snazi.

    56. Kulturni sporazum između Vlade SFRJ i Vlade FRANCUSKE. Potpisan 1964. godine. Na snazi.

 • Sporazum o strateškom partnerstvu i saradnji između Vlade RS i Vlade Republike Francuske. Potpisan 8. aprila 2011. godine.
 • Sporazum o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske. Potpisan 15. jula 2019. godine. U procesu ratifikacije.

H

   57. Sporazum o kulturnoj saradnji između SFRJ i KRALjEVINE HOLANDIJE. Potpisan 1966. godine. Na snazi.

   58. Sporazum između Savezne vlade SRJ i Vlade REPUBLIKE HRVATSKE o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja. Potpisan 23. aprila 2002. godine. Na snazi.

Č

   59. Konvencija o kulturnoj saradnji između FNRJ i REPUBLIKE ČILE. Potpisana 1958. godine. Na snazi.

Š 

   60. Sporazum o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke između Saveta ministara SCG i Vlade KRALjEVINE ŠPANIJE. Potpisan 2003. godine. Na snazi.

   61. Sporazum o saradnji između SFRJ i REPUBLIKE ŠRI LANKE u oblasti prosvete i kulture. Potpisan 1979. godine. Na snazi.

 

MULTILATERALNA SARADNjA – MEĐUNARODNI UGOVORI U OBLASTI KULTURE

 

    62. SPORAZUM između EVROPSKE UNIJE i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u „Kreativnoj Evropi”: program Unije za kulturni i kreativni sektor. Potpisan 19. juna 2014. godine. Na snazi.

    63. MEMORANDUM O RAZUMEVANjU između DELEGACIJE EVROPSKE UNIJE u R. Srbiji i Ministarstva kulture i informisanja R. Srbije i Narodne biblioteke Srbije. Potpisan 14. jula 2014. godine. Na snazi.