Imenik Ministarstva kulture i informisanja

Kabinet potpredsednika Vlade i ministra kulture i informisanja

Potpredsednik Vlade i ministar kulture i informisanja

Maja Gojković

kabinet@kultura.gov.rs

 

Kontakt: Slađana Pupavac

mlađi savetnik

telefon: +381 11 3398 638

sladjana.pupavac@kultura.gov.rs

 

Kontakt: Sandra Reljić

samostalni savetnik

telefon: +381 11 3398 172

sandra.lazovic@kultura.gov.rs


Branislav Maričić 

šef Kabineta potpredsednika Vlade i ministra kulture i informisanja

telefon: +381 11 3398 638

branislav.maricic@kultura.gov.rs

 

Marjana Jeremić 

viši savetnik

telefon: +381 11 3398 811

marjana.jeremic@kultura.gov.rs

 

Mileta Poštić

posebni savetnik

mileta.postic@kultura.gov.rs

 

Gordana Predić

posebni savetnik

gordana.predic@kultura.gov.rs

 

Alma Rizvanović

posebni savetnik

alma.rizvanovic@kultura.gov.rs

 

Maja Minić Nikolić

samostalni savetnik

telefon: +381 11 3398 811

maja.minic@kultura.gov.rs

 

Pres služba

telefon : +381 11 3398 757

press@kultura.gov.rs

 

Danja Mataruga

savetnik

telefon : +381 11 3398 757

danja.mataruga@kultura.gov.rs

 

Jelena Jovanović

savetnik

telefon : +381 11 3398 757

jovanovic.jelena@kultura.gov.rs

 

Ivana Nenadić

mlađi savetnik

telefon : +381 11 3398 757

ivana.nenadic@kultura.gov.rs

 

 

 

Sekretarijat Ministarstva

Vukica Kilibarda
v.d. sekretar Ministarstva
Kontakt osoba: Daniela Oštir
telefon:+381 11 3345 654
daniela.ostir@kultura.gov.rs

 

Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove

Snežana  Stopa Stajić

viši savetnik
načelnik Odeljenja za ekonomsko-finansijske poslove
telefon:+381 11 3398-650
snezana.stopa@kultura.gov.rs

Milena Damnjanović
samostalni savetnik
rukovodilac Grupe za ekonomsko-finansijske poslove Ministarstva
telefon:+381 11 3398-555

milena.damnjanovic@kultura.gov.rs

Tanja Krsmanović Nestorović
savetnik
bilans, plan, analiza i izvršenje finansijskog plana
telefon:+381 11 3398-779

tanja.krsmanovic@kultura.gov.rs 

 

Dejan Đurić
savetnik
bilans, plan, analiza i izvršenje finansijskog plana
telefon:+381 11 2927-886

dejan.djuric@kultura.gov.rs

 

Grupe za  ekonomsko-finansijske poslove  ustanova kulture

Ljubica Ćosović
samostalni savetnik
izvršenje finansijskog plana
telefon:+381 11 3345-151
ljubica.cosovic@kultura.gov.rs

 

Radovan Stepanović
samostalni savetnik
Rukovodilac grupe za ustanove kulture
telefon:+381 11 3345-151
radovan.stepanovic@kultura.gov.rs

 

Odeljenja za opšte-pravne, kadrovske i poslove javnih nabavki

Predrag Blagojević
viši savetnik
koordinacija pravnih poslova Ministarstva
telefon:+381 11 3345 701
predrag.blagojevic@kultura.gov.rs

Jelena Jovanović
samostalni savetnik
pravni poslovi i saradnja sa Državnim pravobranilištvom
telefon:+381 11 3345 557
jelena.jovanovic@kultura.gov.rs

 

Grupa za upravljanje kadrovima i informacije od javnog značaja

Marina Šinko
savetnik
koordinator za pristup informacijama od javnog značaja i interno i eksterno informisanje 
telefon:+381 11 3345 557
marina.sinko@kultura.gov.rs

Bojana Bosnić
referent
personalni poslovi i evidencija kadrova
telefon:+381 11 3345 694
bojana.bosnic@kultura.gov.rs

Nataša Kapović
savetnik

rukovodilac Grupe
telefon:+381 11 3345 557
natasa.kapovic@kultura.gov.rs

Grupa za javne nabavke nabavke i elektronsko poslovanje

Vladimir Kojičin
samostalni savetnik
rukovodilac Grupe 
telefon:+381 11 3345 701
vladimir.kojicin@kultura.gov.rs

 

Predrag Rusalin
savetnik
Elektronsko poslovanje 
telefon:+381 11 3345 694
predrag.rusalin@kultura.gov.rs

 

Dragana Karić

referent
evidencija i popis sredstava

telefon:+381 11 3398 498
dragana.karic@kultura.gov.rs

 

Sektor za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju

Danijela Vanušić
v.d. pomoćnik ministra
danijela.vanusic@kultura.gov.rs

kontakt osoba: Jovana Milojković
telefon:+381 11 3398-514
jovana.milojkovic@kultura.gov.rs

 

Vesna Maricki Ostojić
viši savetnik
integralna zaštita kulturnog nasleđa            
telefon:+381 11 303-2222
vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs

 

Tatjana Bojić Jurić
viši savetnik
normativni poslovi u oblasti kulturnog nasleđa
telefon:+381 11 3398-025
tatjana.bojic.juric@kultura.gov.rs


Odeljenje za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju

 

 

Grupa za zaštitu nepokretnih kulturnih dobara, zadužbina i fondacija

Olivera Ignjatović
samostalni savetnik
rukovodilac grupe za zaštitu nepokretnih kulturnih dobara, zadužbina i fondacija

telefon:+381 11 3398-936
olivera.ignjatovic@kultura.gov.rs

Vanja Vulević
samostalni savetnik
zadužbine i fondacije, saradnja sa savetima nacionalnih manjina i organizacijama civilnog društva
telefon:+381 11 3345 701
vanja.vulevic@kultura.gov.rs

 

Aleksandra Fulgosi
savetnik
zaštita arhitektonskog nasleđa
telefon:+381 11 3398 025
aleksandra.fulgosi@kultura.gov.rs

 

Miloš Gajić
savetnik
zaštitu nepokretnog kulturnog nasleđa, nasleđa srpskog porekla u inostranstvu, kulturnog nasleđa od značaja za nacionalne manjine

 telefon:+381 11 3398 423
milos.gajic@kultura.gov.rs

 

Grupa za zaštitu pokretnih kulturnih dobara, bibliotečko-informacione delatnosti i nematerijalnog kulturnog nasleđa

Vanja Marković
samostalni savetnik
rukovodilac grupe

telefon:+381 11 3398-936
vanja.markovic@kultura.gov.rs

 

mr Sanja Grujičić-Cupać
savetnik
muzejska delatnost
telefon: +381 11 3398-025
sanja.grujicic@kultura.gov.rs

 

Nevenka Mihajlović
savetnik
arhivska delatnost, delatnost zaštite filmske građe i nematerijalnog kulturnog nasleđa
telefon:+381 11 303-2222
nevenka.mihajlovic@kultura.gov.rs

 

Grupa za zaštitu i digitalizaciju kulturnog nasleđa

 

 

Vesna Šljivić
savetnik

razvoj finansijskog inženjeringa
telefon:+381 11 3398-936
vesna.sljivic@kultura.gov.rs

Sektor za savremeno stvaralaštvo

Radovan Jokić
pomoćnik ministra
radovan.jokic@kultura.gov.rs

kontakt osoba: Radmila Bulatović
telefon:+381 11 3398-911
radmila.bulatovic@kultura.gov.rs

 

Odeljenje za unapređenje savremenog stvaralaštva

Miodrag Ivanović
viši savetnik
načelnik Odeljenja
telefon:+381 11 3398-302

miodrag.ivanovic@kultura.gov.rs

Mladen Vesković
viši savetnik
međunarodna saradnja u oblasti jezičke kulture i književnog stvaralaštva i savremeno stvaralaštvo Srba u inostranstvu
telefon:+381 11 2927 835
mladen.veskovic@kultura.gov.rs

Đurđijana Jovanović
samostalni savetnik
oblast pozorišne umetnosti i umetničke igre

telefon:+381 11 3398 880
djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

Marko Despotović
samostalni savetnik
književno i prevodilačko stvaralaštvo i izdavaštvo
telefon:+381 11 3398 295
marko.despotovic@kultura.gov.rs


Tijana Despotović
savetnik
filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo
telefon:+381 11 3398 614
tijana.despotovic@kultura.gov.rs

Dimitrije Tadić
savetnik
savremena vizuelna umetnost i multimedije
telefon:+381 11 3398 026
dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Dragana Mitrović
savetnik
muzička umetnost i diskografija
telefon:+381 11 3398 614
dragana.mitrovic@kultura.gov.rs

Aleksandra Đorđević
savetnik
unapređenje kulturnog stvaralaštva društveno osetljivih grupa
telefon:+381 11 3398 880
aleksandra.djordjevic@kultura.gov.rs

Vladimir Nedeljković
savetnik
normativni poslovi u oblasti savremeneog stvralašatva
telefon:+381 11 3398 356
vladimir.nedeljkovic@kultura.gov.rs

Tanja Banjanin
savetnik
pravni poslovi dodele podsticajnih sredstava
telefon:+381 11 3398 652

tanja.banjanin@kultura.gov.rs

 

Grupa za podsticaje za audio-vizuelna dela

Tanja Vujović

savetnik
telefon:+381 11 3398 652

tanja.vujovic@kultura.gov.rs

 

 

Sektor za informisanje i medije

 

Slavica Trifunović

pomoćnik ministra

telefon:+381 11 3398 498
dragana.karic@kultura.gov.rs

 

Odeljenja  za normativne poslove, projektno sufinansiranje i evidenciju predstavnika inostranih medija i dopisništava inostranih medija

Maja Mitić
savetnik
praćenje realizacije odobrenih finansijskih sredstava 
telefon:+381 11 3032 223
maja.mitic@kultura.gov.rs

Ana Vučetić
savetnik
evidencija predstavnika inostranih medija i dopisništava inostranih medija 
telefon:+381 11 3398 548
ana.vucetic@kultura.gov.rs

 

 

Grupa za normativne poslove

Dejan Stojanović
samostalni savetnik
rukovodilac Grupe 
telefon:+381 11 3398 183
dejan.stojanovic@kultura.gov.rsGrupa za projektno sufinansiranje i razvoj medijskog pluralizma

Borka Rajšić
samostalni savetnik
rukovodilac Grupe
telefon:+381 11 3398 671
borka.rajsic@kultura.gov.rs

Dragica Blagojević

savetnik
telefon:+381 11 3398 671
dragica.blagojevic@kultura.gov.rs


Grupa za evropske integracije, međunarodnu saradnju, programiranje i sprovođenje programa i projekata finansiranih iz međunarodnih fondova u oblasti javnog informisanja

Maja Zarić
samostalni savetnik
rukovodilac Grupe
telefon:+381 11 3345 415
maja.zaric@kultura.gov.rs

Maja Milenković
savetnik
programiranje projekata finansiranih iz međunarodnih fondova u oblasti medija
telefon: 3345 415
maja.milenkovic@kultura.gov.rs

Borka Radovanović

savetnik
telefon:+381 11 3345 415
borka.radovanovic@kultura.gov.rs

 

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture

Stanko Blagojević
pomoćnik ministra
stanko.blagojevic@kultura.gov.rs

 

kontakt osoba: Jelena Bratonožić
telefon: +38111 292 7838
jelena.bratonozic@kultura.gov.rs

 

Odeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije u oblasti kulture

 

mr Jagoda Stamenković
viši savetnik
načelnik
telefon: +38111 3398 175
jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs

 

Asja Drača Muntean
samostalni savetnik
kordinacija poslova vezanih za evropske integracije
telefon: +38111 3398 908
asja.draca@kultura.gov.rs

Tatjana Bojović
savetnik
sprovođenje programa i projekata finansiranih iz međunarodnih fondova u oblasti kulture
telefon: +38111 303 2113
tatjana.bojovic@kultura.gov.rs

 

Gabrijela Masleša
savetnik
programiranje projekata finansiranih iz međunarodnih fondova i evropske integracije u oblasti kulture
telefon: +38111 3032 113
gabrijela.maslesa@kultura.gov.rs


Miroslava Turković
savetnik
međunarodna saradnja i saradnja sa međunarodnim organizacijama
telefon: +38111 3032 113
miroslava.turkovic@kultura.gov.rs

 

Danica Stolica
savetnik
telefon: +38111 3398 507
danica.stolica@kultura.gov.rs

 

Velinka Đukanović
savetnik
praćenje međunarodnih propisa i usklađivanje nacionalnih propisa sa pravom Evropske unije
telefon: +38111 3398 175
velinka.djukanovic@kultura.gov.rs

Grupa za inspekcijske poslove

Tamara Šević

samostalni savetnik

rukovodilac Grupe – inspektor

telefon: +381 11 3398-548

tamara.sevic@kultura.gov.rs

 

Dejan Masliković

samostalni savetnik

inspektor za oblast zaštite kulturnog nasleđa

telefon:+381 11 3398-498

dejan.maslikovic@kultura.gov.rs

 

 

Grupa interne revizije

Violeta Milkić
viši savetnik
rukovodilac Grupe
telefon:+381 11 292-78-64
violeta.milkic@kultura.gov.rs

Tanja Rašić
samostalni savetnik
interna revizija
telefon:+381 11 292-78-59
tanja.rasic@kultura.gov.rs

Milica Isailović
samostalni savetnik
interna revizija
telefon:+381 11 292-78-65
milica.isailovic@kultura.gov.rs

Božidar Manojlović
savetnik
pravna podrška internoj reviziji
telefon:+381 11 292-78-77
bozidar.manojlovic@kultura.gov.rs

Ovlašćeno lice za zaštitu podataka o ličnosti

Vukica Kilibarda
telefon:+381 11 3345 557
vukica.kilibarda@kultura.gov.rs

Ovlašćeno lice za informacije od javnog značaja

Marina Šinko
telefon:+381 11 3345 557
marina.sinko@kultura.gov.rs