Imenik Ministarstva kulture

Kabinet potpredsednika Vlade i ministra kulture

Potpredsednik Vlade i ministar kulture 

Maja Gojković

kabinet@kultura.gov.rs

 

Kontakt: Slađana Pupavac

telefon: +381 11 3398 638

               +381 11 292-8962

sladjana.pupavac@kultura.gov.rs

 

Kontakt: Sandra Reljić

samostalni savetnik

telefon: +381 11 3398 172

               +381 11 292-7811

sandra.lazovic@kultura.gov.rs


Branislav Maričić 

šef Kabineta potpredsednika Vlade i ministra kulture

telefon: +381 11 3398 638

              +381 11 292-78-05

branislav.maricic@kultura.gov.rs

 

Kontakt: Radmila Bulatović

telefon: +381 11 3398 638

               +381 11 292-8962

radmila.bulatovic@kultura.gov.rs

 

 

Marjana Jeremić 

viši savetnik

telefon: +381 11 3398 811

               +381 11 292-8970

marjana.jeremic@kultura.gov.rs

 

Mileta Poštić

posebni savetnik

mileta.postic@kultura.gov.rs

 

Gordana Predić

posebni savetnik

gordana.predic@kultura.gov.rs

 

Alma Rizvanović

posebni savetnik

alma.rizvanovic@kultura.gov.rs

 

Maja Minić Nikolić

samostalni savetnik

telefon: +381 11 292-7829

maja.minic@kultura.gov.rs

 

Pres služba

telefon : +381 11 3398 757

press@kultura.gov.rs

 

Jelena Jovanović

savetnik

telefon : +381 11 292-78-63

jovanovic.jelena@kultura.gov.rs

 

Jelena Đukić

telefon : +381 11 292-78-60

djukic.jelena@kultura.gov.rs

 

Jelena Andrić

savetnik

telefon : +381 11 292-78-63

jelena.andric@kultura.gov.rs

 

 

Državni sekretar

Državni sekretar

Miodrag Ivanović

miodrag.ivanovic@kultura.gov.rs

 

Kontakt osoba: Dragana Karić

telefon: +381 11/3398 498

dragana.karic@kultura.gov.rs

 

Sekretarijat Ministarstva

Vukica Kilibarda
v.d. sekretar Ministarstva


Kontakt osoba: Daniela Oštir
telefon:+381 11 3345 654

daniela.ostir@kultura.gov.rs

 

Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove

Tanja Krsmanović Nestorović
savetnik
bilans, plan, analiza i izvršenje finansijskog plana
telefon:+381 11 292-78-78

tanja.krsmanovic@kultura.gov.rs 

 

Dejan Đurić
viši savetnik
načelnik Odeljenja
telefon:+381 11 292-78-86

dejan.djuric@kultura.gov.rs

 

Tijana Borozan Dragaš
samostalni savetnik
rukovodilac Grupe
telefon:+381 11 292-78-87

tijana.borozan.dragas@kultura.gov.rs

 

Grupe za  ekonomsko-finansijske poslove  ustanova kulture

Ljubica Ćosović
samostalni savetnik
izvršenje finansijskog plana
telefon:+381 11 292-78-41

ljubica.cosovic@kultura.gov.rs

 

 

Odeljenja za opšte-pravne, kadrovske i poslove javnih nabavki

Predrag Blagojević
viši savetnik
koordinacija pravnih poslova Ministarstva
telefon:+381 11 292-89-66

predrag.blagojevic@kultura.gov.rs


Jelena Jovanović
samostalni savetnik
pravni poslovi i saradnja sa Državnim pravobranilištvom
telefon:+381 11 292-89-49

jelena.jovanovic@kultura.gov.rs

 

Svetlana Jovović
samostalni savetnik
statusna pitanja ustanova kulture i reprezentativna udruženja u kulturi
telefon:+381 11 292-89-48

svetlana.jovovic@kultura.gov.rs

 

Grupa za upravljanje kadrovima i informacije od javnog značaja

Marina Šinko
savetnik
koordinator za pristup informacijama od javnog značaja i interno i eksterno informisanje 

marina.sinko@kultura.gov.rs

Bojana Bosnić
referent
personalni poslovi i evidencija kadrova
telefon:+381 11 292-89-58

bojana.bosnic@kultura.gov.rs

Nataša Kapović
savetnik

rukovodilac Grupe
telefon:+381 11 292-89-50

natasa.kapovic@kultura.gov.rs

 

Grupa za javne nabavke nabavke i elektronsko poslovanje

Vladimir Kojičin
samostalni savetnik
rukovodilac Grupe 
telefon:+381 11 292-89-67

vladimir.kojicin@kultura.gov.rs

 

 

 

 

Sektor za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju

Danijela Vanušić
v.d. pomoćnik ministra
danijela.vanusic@kultura.gov.rs

kontakt osoba:Milica Lazović

telefon:+381 11 3398-514

              +381 11 292-78-08
milica.lazovic@kultura.gov.rs

 

Vesna Maricki Ostojić
viši savetnik
integralna zaštita kulturnog nasleđa            
telefon:+381 11 292-78-56

vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs

 

Tatjana Bojić Jurić
viši savetnik
pravni poslovi u oblasti kulture 
telefon:+381 11 292-89-40

tatjana.bojic.juric@kultura.gov.rs

 

Aleksandra Kočijašević
samostalni savetnik
normativni i pravni poslovi u oblasti kulturnog nasleđa 
telefon:+381 11 292-78-40

aleksandra.kocijasevic@kultura.gov.rsOdeljenje za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju

 

Grupa za zaštitu nepokretnih kulturnih dobara, zadužbina i fondacija

Olivera Ignjatović
samostalni savetnik
rukovodilac grupe za zaštitu nepokretnih kulturnih dobara, zadužbina i fondacija
telefon:+381 11 292-78-91

olivera.ignjatovic@kultura.gov.rs

 

Vanja Vulević
samostalni savetnik
zadužbine i fondacije, saradnja sa savetima nacionalnih manjina i organizacijama civilnog društva
telefon:+381 11 292-89-67

vanja.vulevic@kultura.gov.rs

 

Aleksandra Fulgosi
savetnik
zaštita arhitektonskog nasleđa
telefon:+381 11 292-78-39

aleksandra.fulgosi@kultura.gov.rs

 

Grupa za zaštitu i digitalizaciju kulturnog nasleđa

Vanja Marković
samostalni savetnik
rukovodilac grupe
telefon:+381 11 292-8960

vanja.markovic@kultura.gov.rs

 

mr Sanja Grujičić-Cupać
savetnik
muzejska delatnost
telefon: +381 11 292-78-48

sanja.grujicic@kultura.gov.rs

 

Nevenka Mihajlović
savetnik
arhivska delatnost, delatnost zaštite filmske građe i nematerijalnog kulturnog nasleđa
telefon:+381 11 292-78-68

nevenka.mihajlovic@kultura.gov.rs

 

Grupa za zaštitu i digitalizaciju kulturnog nasleđa

Miloš Gajić
samostalni savetnik
rukovodilac Grupe
telefon:+381 11 292-8940

milos.gajic@kultura.gov.rs

 

Vesna Šljivić
savetnik
analitika u oblasti digitalizacije
telefon:+381 11 292-8961

vesna.sljivic@kultura.gov.rs

Sektor za savremeno stvaralaštvo

Radovan Jokić
pomoćnik ministra
radovan.jokic@kultura.gov.rs

kontakt osoba: Milica Bulatović Brojčin
telefon:+381 11 3398-911

              +381 11 292-78-21
milica.bulatovic.brojcin@kultura.gov.rs

 

Odeljenje za savremeno stvaralaštvo

Mladen Vesković
viši savetnik
načelnik Odeljenja
telefon:+381 11 292-78-09

mladen.veskovic@kultura.gov.rs

Đurđijana Jovanović
samostalni savetnik
oblast pozorišne umetnosti i umetničke igre
telefon:+381 11 292-89-63

djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

Marko Despotović
samostalni savetnik
književno i prevodilačko stvaralaštvo i izdavaštvo
telefon:+381 11 292-78-58

marko.despotovic@kultura.gov.rs


Tijana Despotović
savetnik
filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo
telefon:+381 11 292-89-55

tijana.despotovic@kultura.gov.rs


Dimitrije Tadić
savetnik
savremena vizuelna umetnost i multimedije
telefon:+381 11 292-89-63

dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Dragana Mitrović
savetnik
muzička umetnost i diskografija
telefon:+381 11 292-78-56

dragana.mitrovic@kultura.gov.rs

Aleksandra Đorđević
savetnik
unapređenje kulturnog stvaralaštva društveno osetljivih grupa
telefon:+381 11 292-78-54

aleksandra.djordjevic@kultura.gov.rs

Vladimir Nedeljković
savetnik
normativni poslovi u oblasti savremeneog stvralašatva
telefon:+381 11 292-89-45

vladimir.nedeljkovic@kultura.gov.rs

 

Grupa za podsticaje za audio-vizuelna dela

Tanja Banjanin
savetnik
pravni poslovi dodele podsticajnih sredstava
telefon:+381 11 292-89-54

tanja.banjanin@kultura.gov.rs

 

Tanja Vujović

savetnik
ekonomski poslovi dodele podsticajnih sredstava
telefon:+381 11 292-78-59

tanja.vujovic@kultura.gov.rs

 

 

Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture

Stanko Blagojević
pomoćnik ministra
stanko.blagojevic@kultura.gov.rs

 

kontakt osoba: Jelena Bratonožić
telefon: +38111 292 7838
jelena.bratonozic@kultura.gov.rs

 

Odeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije u oblasti kulture

 

mr Jagoda Stamenković
viši savetnik
načelnik Odeljenja
telefon: +38111 292-78-61

jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs

 

Tatjana Bojović
samostalni savetnik
kordinacija poslova vezanih za evropske integracije
telefon: +381 11 292-78-81

tatjana.bojovic@kultura.gov.rs

 

Gabrijela Masleša
savetnik
programiranje projekata finansiranih iz međunarodnih fondova i evropske integracije u oblasti kulture
telefon: +381 11 292-78-82

gabrijela.maslesa@kultura.gov.rs


Miroslava Turković
savetnik
međunarodna saradnja i saradnja sa međunarodnim organizacijama
telefon: +381 11 292-78-83

miroslava.turkovic@kultura.gov.rs

 

 

Grupa za inspekcijske poslove

Tamara Šević
samostalni savetnik
rukovodilac Grupe – inspektor
telefon: +381 11 292-89-47

tamara.sevic@kultura.gov.rs

Grupa interne revizije

Violeta Milkić
viši savetnik
rukovodilac Grupe
telefon:+381 11 292-78-64

violeta.milkic@kultura.gov.rs


Tanja Rašić
samostalni savetnik
interna revizija
telefon:+381 11 292-78-88

tanja.rasic@kultura.gov.rs

 

Milica Isailović
samostalni savetnik
interna revizija
telefon:+381 11 292-78-65

milica.isailovic@kultura.gov.rs

Božidar Manojlović
savetnik
pravna podrška internoj reviziji
telefon:+381 11 292-78-85

bozidar.manojlovic@kultura.gov.rs

Ovlašćeno lice za zaštitu podataka o ličnosti

Vukica Kilibarda
telefon:+381 11 292-78-07


vukica.kilibarda@kultura.gov.rs

Ovlašćeno lice za informacije od javnog značaja