Dozvola za privremeno iznošenje kulturnog dobra u inostranstvo

Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo kulture i informisanja

Opis

Na osnovu  člana 118. stav 2. Zakona o kulturnim dobrima („Sl. glasnik RS”, br. 71/94 i 52/11-dr.zakoni i 99/11-dr.zakon)

Ministarstvo kulture i informisanja  Republike Srbije donosi rešenje za privremeno iznošenje  kulturnog dobra u inostranstvo.

 

Podnosilac zahteva dužan je da Ministarstvu dostavi sledeću dokumentaciju:

 

  • Zahtev za izdavanje dozvole za privremeni izvoz, koji je zaveden, potpisan i    

overen od  strane ovlašćenog lica. Zahtev treba da sadrži naziv, vrstu, broj kulturnih dobara,  razloge iznošenja kulturnih  dobara, državu,  ime grada, naziv ustanove u kojoj se kulturna dobra  izlažu,  naziv izložbe, termin izlaganja, period u toku koga će dobra biti  van zemlje.

   

2)  Kopiju  originalnog ugovora o ustupanju kulturnih dobara na privremeno korišćenje koji je zaveden, potpisan i overen od  strane ovlašćenih lica. Ugovor precizira uslove korišćenja dobara i omogućava da dobra budu čuvana na način koji ih obezbeđuje od bilo kakvih štetnih posledica.

 

3)  Originalni ugovor i preveden i overen ugovor na srpski jezik od strane  sudskog tumača.

 

4)  Polisu osiguranja.

 

5)  Spisak kulturnih dobara - poređanih numerički, sa nazivom, inventarskim brojevima, pojedinačnom vrednošću (u evrima) i ostalim podacima (kategorija kulturnog dobra, datovanje, tehnika, dimenzije i autor). Na kraju spiska mora biti prikazana ukupna vrednost kulturnih dobara (izražena u evrima). Spisak dostaviti  u 2 primerka, zaveden, potpisan i overen od  strane ovlašćenog lica.

Ako spisak ima više strana, svaku stranu spiska direktor mora da parafira i da  overi (tako da  obuhvati deo teksta).

 

  • Rešenja o utvrđivanju svojstva kulturnih dobara koja se privremeno iznose u inostranstvo potpisana i zavedena.

 

  • Zapisnik o stanju kulturnih dobara pre otpremanja u drugu državu, zaveden, overen i potpisan od strane kustosa zbirke kojoj dela pripadaju i nadležnog konzervatora.

 

U slučajevima kada muzej pozajmljuje dobra drugih ustanova radi izlaganja na povremenim

izložbama u inostranstvu ili iz nekih drugih razloga, mora dostaviti i ugovore sklopljene sa datim ustanovama o pozajmici dobara. U svom zahtevu za izdavanje dozvole za privremeni izvoz navešće sve korisnike čija dobra pozajmljuje, a u spisku kulturnih dobara, navodiće pored naziva, invertarskih brojeva, vrednosti  i nazive ustanova tj. muzeja kojima pripadaju ta dobra.

      

Ako su u pitanju kulturna dobra od izuzetnog značaja, Muzej je dužan da:

      -    Obezbedi policijsku pratnju do graničnog prelaza ili aviona

      -    Dostavi garantno pismo države u kojoj se kulturna dobra izlažu

 

Dozvola za privremen izvoz kulturnih dobara traje najviše 6 meseci. Za produženje dozvole potrebno je dostaviti zahtev sa pratećom dokumentacijom 15 dana pre isteka  roka za povratak dobara u zemlju.

Ministarstvo kulture neće uzimati u obzir zahteve sa nepotpunom dokumentacijom i     zahteve koji   nisu dostavljeni na vreme

 

Kad istekne rok za vraćanje kulturnih dobara koji je naveden u rešenju Ministarstva, Muzej je dužan da dostavi Ministarstvu:

 

1)  Pismeno obaveštenje da su se kulturna dobra vratila u zemlju do određenog datuma koji je   naveden u izdatom rešenju Ministarstva

2)  Zapisnik o njihovom stanju posle povratka u zemlju, koji je  zaveden, overen i potpisan od   strane kustosa zbirke i nadležnog konzervatora.

 

 

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd

Grupa za zaštitu pokretnih  kulturnih dobara i nematerijalnog kulturnog nasleđa

 

Kontakt osoba: mr Sanja Grujičić-Cupać, savetnik za muzejsko nasleđe

Telefon: 011/3398-025

Elektronska adresa:  sanja.grujicic@kultura.gov.rs

Pravni osnov

  • Zakon o kulturnim dobrima („Sl. glasnik RS”, br. 71/94 i 52/11-dr.zakoni i 99/11-dr.zakon) član 71. i 96 ;
  • Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS” br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) čl.  čl. 16, 136. stav 1. i člana 141; 
  • Zakon o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-dr.zakon i 47/18) član 23; 
  • Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS”, br. 44/14, 14/15, 54/15 i 96/2015 - dr. zakon i 62/17) čl.18.