Osnivanje i obavljanje delatnosti muzeja


OSNIVANjE
I OBAVLjANjE DELATNOSTI MUZEJA


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo kulture i informisanja

Opis

Na osnovu  čl. 24-29. Zakona o muzejskoj delatnosti  („Službeni  glasnik RS”, br. 35/21 i 96/21) i Pravilnika o posebnim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti muzeja („Službeni glasnik RS”, broj 67/22), donosi se rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje dalatnosti muzeja.

 

Procedura za osnivanje muzeja

Podnosilac zahteva za osnivanje muzeja podnosi zahtev teritorijalno nadležnom muzeju.

Na osnovu člana 46. stav 1. tač. 9) Zakona o muzejskoj delatnosti, teritorijalno nadležni muzej predlaže osnivanje novih muzeja na svojoj teritoriji;

Na osnovu člana 43. stav 1. tač. 8) istog zakona, matični muzej  razmatra i sačinjava stručno mišljenje o osnivanju novog muzeja na osnovu predloga teritorijalno nadležnog muzeja i upućuje ga centralnoj ustanovi na dalju nadležnost;

Na osnovu člana 40. stav 1. tač. 16) napred navedenog zakona, Narodni muzej Srbije kao centralna ustanova zaštite, razmatra i sačinjava Predlog za osnivanje novog muzeja na osnovu stručnog mišljenja matičnih muzeja i upućuje ga Ministarstvu na dalju nadležnost.

Podnosilac zahteva dužan je da Ministarstvu dostavi sledeću dokumentaciju:

 

 • Zahtev za osnivanje muzeja. Zahtev mora biti zveden, potpisan i overen od strane podnosioca zahteva.
 • Spisak  muzejski zbirki;
 • Plan rada i razvoja;
 • Dokaz da su obezbeđena sredstva za kontinuirano obavljanje delatnosti.
 • Dokumentacija vezana za ispunjenost opštih uslova
 • Akt o osnivanju muzeja;
 • Statut;
 • Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta;
 • Predlog Narodnog muzeja Srbije za osnivanje novog muzeja na osnovu stručnog mišljenja matičnih muzeja;

 

Na osnovu člana 29. Zakona o muzejskoj delatnosti Muzej se može osnovati i početi s radom ako ispunjava opšte uslove:

1) poseduje muzejsku građu ili muzejsku zbirku;

2) ispunjava posebne uslove u pogledu prostorija, tehničke opreme, stručnog kadra i načina i uslova čuvanja i izlaganja muzejske građe;

3) ima izrađen plan rada i razvoja;

4) su obezbeđena sredstva za kontinuirano obavljanje delatnosti.

Muzej može početi sa radom i obavljati delatnost ukoliko su, pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuje muzejska delatnost, obezbeđeni i sledeći posebni uslovi:

Članom 2. Pravilnika o posebnim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti muzeja propisani su posebni uslovi:

1) odgovarajuće prostorije;

2) adekvatna oprema;

3) minimalan broj zaposlenih muzejskih stručnjaka.

 

Ministarstvo nadležno za poslove kulture donosi Rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti muzeja.

 

Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, Beograd

Grupa za zaštitu pokretnih  kulturnih dobara i nematerijalnog kulturnog nasleđa

 

Kontakt osoba: mr Sanja Grujičić-Cupać, savetnik za muzejsko nasleđe

Telefon: 011/292-78-48

Elektronska adresa:  sanja.grujicic@kultura.gov.rs

 

 

Pravni osnov

 • Zakon o muzejskoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 35/21 i 96/21) čl. 24, 25-29 ;
 • Zakon o kulturi („Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 13/16, 30/16 – ispr, 6/20, 47/21, 78/21 i 76/23) čl.
 • Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS” br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) čl.  čl. 16, 136. stav 1. i člana 141; 
 • Zakon o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-dr.zakon i 47/18) član 23; 
 • Pravilnik o posebnim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti muzeja („Službeni glasnik RS”, broj 67/22);
 • Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 128/20,116/22 i 92/23-dr.zakon) čl.22.