Utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara


Pitanje utvrđivanja nepokretnih kulturnih dobara regulisano članovima 41, 42 i 43. stav 1. Zakona o kulturnom nasleđu („Službeni glasnik RS“, br. 129/21) kojim je propisano da Vlada utvrđuje nepokretna kulturna dobra.

 

Predlog za utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara, odnosno njihovo razvrstavanje, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture upućuje Ministarstvu kulture. Naime, ministarstvo nadležno za poslove kulture u okviru svog delokruga, stara se i o zaštiti i korišćenju kulturnih dobara, obavlja i nadzor nad njegovim sprovođenjem. Tako je faktički ministarstvo nadležno za poslove kulture predlagač za utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara i njihovo razvrstavanje u kategorije.


U postupku izrade predloga odluka o utvrđivanju/razvrstavanju nepokretnih kulturnih dobara, učestvuju: teritorijalno nadležni zavod, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i Ministarstvo kulture. To pretpostavlja da ni jedna od napred navedenih ustanova i organa ne učestvuje samostalno u izradi predloga odluka. Zakonodavac smatra da je prethodno utvrđivanje granica kao i uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite i drugih radova na nepokretnom kulturnom dobru najodgovorniji i presudan uslov za pravilno utvrđivanje predloga odluke, a što pretpostavlja zajedničko delovanje napred navedenih subjekata. Pre slanja konačnog predloga odluke o utvrđivanju/razvrstavanju nepokretnih kulturnih dobara na sednicu Vlade, radi razmatranja i odlučivanja, Ministarstvo kulture, kao predlagač, obavezno isti šalje Ministarstvu finansija,Ministarstvu za evropske integracije, Ministarstvu zaštite životne sredine i Ministarstvu građevinarstva,  saobraćaja i infrastrukture, radi  razmatranja i davanja mišljenja.