Utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara

Pitanje utvrđivanja nepokretnih kulturnih dobara regulisano članom 47. i 48. Zakona o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“broj 71/94).

Predlog za utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara, odnosno njihovo razvrstavanje, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture upućuje Ministarstvu kulture. Naime, ministarstvo nadležno za poslove kulture u okviru svog delokruga, stara se i o zaštiti i korišćenju kulturnih dobara, a prema članu 126. ovog zakona, obavlja i nadzor nad njegovim sprovođenjem. Tako je faktički ministarstvo nadležno za poslove kulture predlagač za utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara i njihovo razvrstavanje u kategorije.


U postupku izrade predloga odluka o utvrđivanju/razvrstavanju nepokretnih kulturnih dobara, učestvuju: teritorijalno nadležni zavod, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i Ministarstvo kulture. To pretpostavlja da ni jedna od napred navedenih ustanova i organa ne učestvuje samostalno u izradi predloga odluka. Zakonodavac smatra da je prethodno utvrđivanje granica kao i uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite i drugih radova na nepokretnom kulturnom dobru najodgovorniji i presudan uslov za pravilno utvrđivanje predloga odluke, a što pretpostavlja zajedničko delovanje napred navedenih subjekata. Pre slanja konačnog predloga odluke o utvrđivanju/razvrstavanju nepokretnih kulturnih dobara na sednicu Vlade, radi razmatranja i odlučivanja, Ministarstvo kulture, kao predlagač, obavezno isti šalje Ministarstvu finansija,Kancelariji za pridruživanje EU i Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo, radi  razmatranja i davanja mišljenja.