Republička administrativna taksa

 

 

OBAVEŠTENjE

O VISINI I NAČINU UPLATE REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

 

Počev od 4. novembra 2023. godine utvrđeni su novi dinarski iznosi republičkih administrativnih taksi, propisanih Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RSˮ, broj 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04 - dr. propis, 42/05 - dr. propis, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06 - dr. propis, 47/07 - dr. propis, 54/08 - dr. propis, 5/09, 54/09, 35/10 - dr. propis, 50/11, 70/11 - dr. propis, 55/12 - dr. propis, 93/12, 47/13 - dr. propis, 65/13 - dr. propis, 57/14 - dr. propis, 45/15 - dr. propis, 83/15, 112/15, 50/16 - dr. propis, 61/17 - dr. propis, 113/17, 3/18 - ispravka, 50/18 - dr. propis, 95/18, 38/19 - dr. propis, 86/19, 90/19 - ispravka, 98/20 - dr. propis, 144/20, 62/21 - dr. propis, 138/22, 54/23 - dr. propis, 92/23), između ostalog i za:

 • Tarifni broj 1
 • za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano - 380 dinara

 • Tarifni broj 2
 • za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa fizičkom licu - 1.910 dinara
 • za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku, odnosno fizičkom licu upisanom u posebni registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom - 15.500 dinara

 • Tarifni broj 6          
 • za žalbu organu - 560 dinara

 • Tarifni broj 8
 • za vanredni pravni lek - 3.310 dinara

 • Tarifni broj 9
 • za rešenje, ako ovim zakonom nije drukčije propisano - 660 dinara

  Napomena: taksa za rešenje iz ovog tarifnog broja, koje se donosi po žalbi, plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ

 • Tarifni broj 11
 • za uverenje, odnosno potvrdu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano - 380 dinara

 • Tarifni broj 13
 • za prepis akta, odnosno spisa, odnosno overu prepisa, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, po polutabaku originala - 490 dinara
 • za prepis akta, odnosno spisa koje organ, na zahtev stranke, vrši na stranom jeziku, po polutabaku originala - 490 dinara

 Napomena: Pod prepisom iz ovog tarifnog broja podrazumeva se i izdavanje fotokopije, odnosno štampanje akta, odnosno spisa iz memorije računara. Polutabakom smatra se list hartije od dve strane od dve strane formata A4 ili manjeg.

 • Tarifni broj 15
 • za razgledanje spisa kod organa, za svaki započeti sat po - 440 dinara

 • Tarifni broj 18
 • za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu - 330 dinara

 • Tarifni broj 19
 • za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar, ako ovim zakonom

nije drukčije propisano i to:

 1. po zahtevu za upis u registar - 1.910 dinara
 2. po zahtevu za upis promena u registar - 920 dinara
 3. po zahtevu za brisanje iz registra -1.910 dinara
 • Za uverenje o podacima upisanim u registar, ako ovim zakonom nije drukčije propisano - 920 dinara


 • Tarifni broj 175a

•  Za odobrenje za korišćenje imena i lika kulturnog dobra u komercijalne svrhe:

 

 

1) za kulturno dobro - 7.120 dinara

 

 

2) za kulturno dobro od velikog značaja - 8.010 dinara

 

 

3) za kulturno dobro od izuzetnog značaja - 11.500 dinara

 

 

 • Tarifni broj 175b

•  Za davanje saglasnosti za korišćenje reči „muzejˮ u nazivu drugih pravnih lica i preduzetnika – 30.100 dinara

 

 

Taksa se može platiti opštom uplatnicom sa sledećim podacima:

 

UPLATILAC: Ime i prezime, adresa i mesto

ŠIFRA PLAĆANjA: 153

SVRHA UPLATE: Republička administrativna taksa (navesti tarifni broj)

PRIMALAC: Budžet Republike Srbije

RAČUN BROJ: 840 – 742221843 – 57

POZIV NA BROJ:  97 50-016

 

Iznos: dinara

 

Taksena obaveza nastajeako Tarifom nije drugačije određeno:

1) za zahteve - u trenutku njihovog podnošenja;

2) za rešenja, dozvole i druge isprave - u trenutku podnošenja zahteva za njihovo izdavanje;

3) za upravne radnje - u trenutku podnošenja zahteva za izvršenje tih radnji.

 

Zakonom su utvrđeni subjekti koji se oslobađaju plaćanja takse:

1) organi, organizacije i institucije Republike Srbije;

2) organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

3) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

4) ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

4a) Crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;

5) Crveni krst Srbije;

6) diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

 

Zakonom je utvrđeno da se, između ostalog, ne plaća taksa za:

-  spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;

-  spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda, kao i za refakciju, odnosno za refundaciju javnih prihoda;

-  spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama;

-  spise i radnje za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i za spise i radnje u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja;

-  spise i radnje u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja i prava na zaštitu podataka o ličnosti;

-  podneske upućene organima za predstavke i pritužbe;

 - spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;

-  podneske javnom tužilaštvu;

- spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse uređeno međunarodnim ugovorom.


Napomena
:  Vlasnik odnosno držalac muzejske građe i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu ima pravo na oslobađanje od plaćanja taksi, poreza i drugih dažbina u vezi sa zaštitom, korišćenjem i raspolaganjem, u skladu sa zakonom (čl.21. tač. 6. Zakona o muzejskoj delatnosti, „Službeni glasnik RSˮ, broj 35/21, 96/21).

 

Dokaz o plaćenoj taksi prilaže se uz zahtev.

Ako zahtev, uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj taksi u propisanom iznosu stigne poštom, odgovorno lice organa nadležnog za prijem zahteva pozvaće obveznika pismenom opomenom da, u roku od deset dana od dana prijema opomene, plati propisanu taksu i taksu za opomenu i upozoriti ga na posledice neplaćanja taksi