Republička administrativna taksa

OBAVEŠTENjE

O VISINI I NAČINU UPLATE REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

 

Počev od 01. jula 2021. godine izmenjena je visina republičke administrativne takse, propisane Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/2003, 51/2003, 61 /2005, 101 /2005. - dr. zakon, 5 /2009, 54/2009, 50 /2011, 93 /2012, 65 /2013 - dr. zakon, 83 /2015, 112 /2015, 113 /2017, 3 /2018 - ispravka, 95 /2018, 86 /2019, 90 /2019 - ispravka, 144 /2020 i 62/2021-usklađeni din.izn.), između ostalog i za:

 

 • Tarifni broj 1

 

 • za zahtev, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano                330 dinara

 

 • Tarifni broj 2

 

 • za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja

        o primeni republičkih propisa fizičkom licu                                 1.660 dinara

 

 • za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku, odnosno fizičkom licu upisanom u posebni registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom                                                                            13.470 dinara                                                                                  

 

 • Tarifni broj 6          

 

 • za žalbu organu                                                                                    490 dinara       

 

 • Tarifni broj 8

 

 • Za vanredni pravni lek                                                                      2880 dinara

 

 • Tarifni broj 9

 

 • za rešenje, ako ovim zakonom nije drukčije propisano              570 dinara

 

     Napomena: taksa za rešenje iz ovog tarifnog broja, koje se donosi po žalbi, plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ

 

 • Tarifni broj 11

 

- za uverenje, odnosno potvrdu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano   330 dinara

 

 • Tarifni broj 13

 

 • za prepis akta, odnosno spisa, odnosno overu prepisa, ako ovim zakonom drukčije propisano, po polutabaku originala  430 dinara

 

 • za prepis akta, odnosno spisa koje organ, na zahtev stranke, vrši na stranom jeziku, po polutabaku originala   430 dinara

 

Napomena: Pod prepisom iz ovog tarifnog broja podrazumeva se i izdavanje fotokopije, odnosno štampanje akta, odnosno spisa iz memorije računara.

Polutabakom smatra se list hartije od dve strane od dve strane formata A4 ili manjeg.

 

 • Tarifni broj 15

 

 • za razgledanje spisa kod organa, za svaki započeti sat po                    380 dinara 

 

 • Tarifni broj 18

 

 • za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu                              290 dinara

 

 • Tarifni broj 19

 

 • za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar, ako ovim zakonom

nije drukčije propisano i to:

 • po zahtevu za upis promena u registar                                                   1.660 dinara                                        
 • po zahtevu za upis promena u registar                                                   800 dinara
 • po zahtevu za brisanje iz registra                                                           1.660 dinara
 • za uverenje o podacima upisanim u registar, ako ovim

zakonom nije drukčije propisano                                                                       800 dinara

 

Taksa se može se platiti opštom uplatnicom sa sledećim podacima:

 

UPLATILAC: Ime i prezime, adresa i mesto

 ŠIFRA PLAĆANjA: 153

SVRHA UPLATE: Republička administrativna taksa, (navesti tarifni broj)

PRIMALAC: Budžet Republike Srbije

RAČUN BROJ: 840 – 742221843 – 57

POZIV NA BROJ:  97  50-016

 

Iznos: dinara

Taksena obaveza nastaje, ako Tarifom nije drugačije određeno:

1) za zahteve - u trenutku njihovog podnošenja;

2) za rešenja, dozvole i druge isprave - u trenutku podnošenja zahteva za njihovo izdavanje;

3) za upravne radnje - u trenutku podnošenja zahteva za izvršenje tih radnji.

 

Izuzetno, ako se zahtev podnosi elektronskim putem taksena obaveza za zahtev i za spise i radnje koji se u skladu sa tim zahtevom donose, odnosno vrše, nastaje po njihovom izdavanju.

 

Zakonom utvrđeni su i subjekti koji se oslobađaju plaćanja takse:

 

1) organi, organizacije i institucije Republike Srbije;

2) organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

3) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

4) ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

4a) Crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;

5) Crveni krst Srbije;

6) diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

 

Takođe, zakonom je utvrđeno da se, između ostalog,  ne plaća taksa za:

-  spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;

-  spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda, kao i za refakciju, odnosno za refundaciju javnih prihoda;

-  spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama;

-  spise i radnje za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i za spise i radnje u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja;

-  spise i radnje u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja i prava na zaštitu podataka o ličnosti;

-  podneske upućene organima za predstavke i pritužbe;

 - spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;

-  podneske javnom tužilaštvu;

- spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse uređeno međunarodnim ugovorom;

 

Članom 16. Zakona o kulturnim dobrima (Sl. glasnik RS br. 71/9452/11 - dr. zakon, 52/11 - dr. zakon, 99/11 - dr. zakon), 6/20-dr.zakon i 25/21-dr.zakon), propisano je da na podneske, rešenja, žalbe, kao i druga akta koji se odnose na zaštitu kulturnog dobra ne plaćaju se administrativne i sudske takse ustanovljene republičkim propisima.

 

Ukoliko netaksiran ili nedovoljno taksiran zahtev ili podnesak stigne poštom, odgovorno lice organa nadležnog za odlučivanje o zahtevu odnosno podnesku će pozvati stranku pismenom opomenom da u roku od deset dana od dana prijema opomene plati propisanu taksu, kao i taksu za opomenu i upozoriti na posledice neplaćanja takse. 

Dokaz o plaćenoj taksi prilaže se uz prijavu.

Netaksirane ili nedovoljno taksirane prijave neće se razmatrati.