Organizaciona struktura

Pravilnik br. 110-00-55/2020-07 od 28. decembra 2020. stupio na snagu 12. januara 2021. godine, na osnovu Zaključka Vlade 05 br. 110-11181/2020 od 29. decembra 2020. godine.

 

Unutrašnje uređenje Ministarstva

 

U Ministarstvu se obrazuju sledeće osnovne unutrašnje jedinice::

  • Sektor za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju
  • Sektor za savremeno stvaralaštvo
  • Sektor za informisanje i medije
  • Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture

U Ministarstvu se kao posebne unutrašnje jedinice obrazuju:

  • Sekretarijat Ministarstva

U Ministarstvu se kao uže unutrašnja jedinica izvan sastava sektora i Sekretarijata Ministarstva obrazuju:

  • Grupa za inspekcijske poslove
  • Grupa interne revizije.