Konkurs

Datum objave: 05.05.2021.  Datum isteka roka za prijavljivanje: 02.09.2021.

Konkurs za Prestonicu kulture Srbije 2023

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 13/16, 30/16 ˗ ispravka i 6/20), člana 34. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik  RS”, br. 62/0647/1193/1299/13 - dr. propis, 125/14 - dr. propis, 95/15 - dr. propis, 83/1691/16 - dr. propis, 104/16 - dr. zakon, 96/17 - dr. propis, 89/18 - dr. propis, 95/18 - dr. zakon, 86/19 - dr. propis, 126/20 - dr. propis) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, Autonomne Pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 105/16 i 112/17),

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Raspisuje

K O N K U R S za
PRESTONICU KULTURE SRBIJE 2023

 

U okviru Programa Prestonica kulture Srbije, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije (u daljem tekstu: Ministarstvo), raspisuje konkurs pod nazivom Prestonica kulture Srbije 2023, koji pruža podršku jedinicama lokalnih samouprava (u daljem tekstu: JLS) da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje delatnosti kulture, pojedincima (umetnicima, saradnicima, odnosno stručnjacima u kulturi) kao i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete u kulturi, kulturnu produkciju i kulturnu ponudu. Izabrana JLS poneće titulu – Prestonica kulture Srbije 2023, koja će joj omogućiti da bude prepoznata kao relevantni nacionalni centar razvoja kulture i na taj način postane vidljivija na kulturnoj mapi Republike Srbije i Evrope.

Predmet Konkursa je podsticanje lokalnog razvoja kroz podršku godišnjem programu kulturnih aktivnosti koje se realizuju na teritoriji odabrane Prestonice kulture Srbije s ciljem kreiranja jedinstvenog kulturnog identiteta.

Prijava na Konkurs se vrši dostavljanjem popunjenog upitnika u štampanoj i elektronskoj verziji.

Osnovni cilj Programa:

 1. Koncentrovana podrška jednoj lokalnoj samoupravi radi rešavanja dugogodišnjih problema u cilju unapređenja ključnih faktora kulturnog razvoja;
 2. Podizanje kvaliteta kulturnog života jedne JLS;
 3. Pokretanje kulturnog, umetničkog i turističkog razvoja JLS kroz aktiviranje postojećih i osmišljavanje novih umetničkih programa tradicionalnih i savremenih formi, oživljavanje postojećih institucija kulture ali i pokretanje novih i savremenih institucija. Zaštita, promocija i upotreba materijalnog i nematerijalnog nasleđa i izgradnja i obnova objekata kulture i drugih projekata kulturne infrastrukture;
 4. Podsticanje donošenja strategija kulturnog razvoja na lokalnom nivou sa akcentom na uključivanje građana i profesionalaca u procese kreiranja i sprovođenja kulturnih politika na nivou JLS.

Opšti ciljevi Konkursa:

 1. Pozicioniranje gradova/opština kao kulturno-turističkih centara zasnovanih na autentičnosti i jedinstvenosti kulturnog identiteta;
 2. Obogaćenje kulturnog života kroz osmišljavanje, razvoj i sprovođenje kapitalnih investicija u kulturu i razvoj kreativnih i inovativnih programa;
 3. Zaštita, obnova i revitalizacija kulturnog nasleđa kroz savremene modele prezentacije i održivog korišćenja;
 4. Izgradnja novih i inovativna upotreba postojećih javnih objekata i otvorenih javnih i zelenih prostora za programe kulture.

Program Prestonica kulture Srbije doprineće ostvarenju ciljeva Ministarstva koji se odnose na uspostavljanje predvidive i konzistentne kulturne politike koja obuhvata savremeno stvaralaštvo, kreativne i kulturne industrije, zaštitu i unapređenje kulturnog nasleđa, inovativno korišćenje javnih prostora, kao i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje.

Specifični ciljevi Konkursa

 1. Podstaknut doprinos kulture dugoročnom i održivom razvoju JLS u skladu sa njihovim strateškim prioritetima;
 2. Ojačani kapaciteti kulture na lokalnom nivou, kao i unapređena međuresorna (obrazovanje, istraživanje, životna sredina, urbani razvoj, socijalna politika, ekonomski razvoj i kulturni turizam) i međusektorska (javni, privatni i civilni sektor) saradnja;
 3. Obogaćena kulturna ponuda i podignut kvalitet i raznovrsnost sadržaja;
 4. Očuvana i unapređena kulturna i verska raznolikost i interkulturni dijalog;
 5. Unapređena i osavremenjena kulturna infrastruktura;
 6. Zaštićeni i revitalizovani spomenici kulture;
 7. Unapređena regionalna i međunarodna kulturna razmena i saradnja;
 8. Povećana dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima i podstaknuta kulturna participacija sa posebnim osvrtom na osetljive društvene grupe;
 9. Stvoreno podsticajno okruženje za kreativne izraze samostalnih umetnika i pojedinaca u kulturi.

 

Uslovi/pravo učešća na Konkursu

Konkurs je otvoren za JLS u Republici Srbiji, osim za gradove Beograd i Novi Sad.

 

Podnosilac prijave je isključivo JLS (grad ili opština).

Podnosilac prijave može biti Jedinica lokalne samouprave odnosno grad/opština ili grupa podnosilaca koji će odrediti među sobom jednog nosioca projekta tj. jedan grad/opštinu koji će biti potencijalna prestonica.

Prilikom izbora Prestonice kulture Srbije vodiće se računa o inventivnosti i dugoročnoj održivosti programa.

Podnosioci projekata na Konkurs za Prestonicu kulture Srbije 2023 imaju pravo učešća i na drugim konkursima Ministarstva kulture i informisanja.

 

Pored kriterijuma koji su predviđeni Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, Autonomne Pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16 i 112/17), posebno će se voditi računa i o:

 • Kvalitetu i konceptu sadržaja i formatu predstavljanja (broju i raznolikosti planiranih kulturnih događaja i manifestacija na godišnjem nivou lokalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera);
 • relevantnosti sadržaja;
 • modelima evaluacije i indikatorima;
 • uključenosti organizacija civilnog društva i privrednih subjekata;
 • participaciji stanovništva a posebno osetljivih društvenih grupa u realizaciji programa;
 • afirmisanju specifičnosti lokalnih kulturnih identiteta;
 • budžetu (izbalansiranosti i sveobuhvatnosti strukture budžeta prema: oblasti, programima i investicionim i infrastrukturnim ulaganjima);
 • stepenu posedovanja potrebne dokumentacije za realizaciju projekata kulturne infrastrukture;
 • vidljivosti projekta (marketinški plan aktivnosti).

Opšti plan finansiranja:

Pored toga što Konkurs za Prestonicu kulture Srbije 2023 finansiraju Ministarstvo i JLS, posebno će se, prilikom selekcije, voditi računa i o postojanju drugih izvora (su)finansiranja, koje će JLS obezbediti u svojim budžetima.

Prilikom planiranja budžeta, obavezno je uvrstiti i troškove stručnog nadzora za projekte kulturne infrastrukture kao i troškove eksterne revizije projekta.

Prijave se podnose na konkursnom upitniku i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu kulture i informisanja sa naznakom ˗ Za Konkurs Prestonica kulture Srbije 2023, od 2. avgusta 2021. godine do 2. septembra 2021. godine.

Štampane prijave je potrebno poslati na adresu Ministarstva kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd u četiri (4) primerka. Elektronsku verziju dokumenta potrebno je poslati na prestonicakulturesrbije@kultura.gov.rs

Rešenje o izboru projekata biće doneto u roku od 60 dana od dana okončanja prijema konkursne dokumentacije, a visina dodeljenih sredstava biće opredeljena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva: www.kultura.gov.rs.

Dostavljeni materijali se ne vraćaju. Upitnik se može preuzeti na dnu teksta Konkursa.

NAPOMENA:  Neblagovremene i nedopuštene prijave, biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs možete poslati upit na mejl:

prestonicakulturesrbije@kultura.gov.rs.