Konkurs

Datum objave: 01.11.2021.  Datum isteka roka za prijavljivanje: 30.11.2021.

Javni poziv za dostavljanje obrazloženog predloga za dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina

                                    

Na osnovu člana 14. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 13/16, 30/16 - ispravka, 6/20, 47/21  i  78/21) i člana 5. Uredbe o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS“, broj: 11/20)

 

Republika Srbija

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

raspisuje

JAVNI POZIV

Za dostavljanje obrazloženog predloga za dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina

 

 I OSNOVNE INFORMACIJE

U skladu sa odredbama Uredbe o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina (u daljem tekstu: Uredba), Ministarstvo kulture i informisanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) upućuje javni poziv za dodelu priznanja, umetniku, odnosno stručnjaku u kulturi, za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi odnosno kulturi nacionalnih manjina (u daljem tekstu: Priznanje).

U toku javnog poziva, Reprezentativna udruženja u kulturi, u svojstvu ovlašćenih predlagača iz člana 6. Uredbe, dostavljaju Ministarstvu obrazložene Predloge umetnika odnosno stručnjaka u kulturi, koji ispunjavaju uslove za dodelu Priznanja, za svako područje kulture za koje se Priznanje može steći.

U toku javnog poziva Nacionalni savet nacionalne manjine, može da predloži Ministarstvu jednog umetnika odnosno stručnjaka u kulturi, koji je pripadnik nacionalne manjine.

Javni poziv za dostavljanje obrazloženog predloga za dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina otvoren je od 1. novembra 2021. godine i traje do 30. novembra 2021. godine.

 

II PREDMET JAVNOG POZIVA

Javni poziv se raspisuje u cilju prikupljanja obrazloženih Predloga ovlašćenih predlagača, a radi dodele Priznanja u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja umetniku, odnosno stručnjaku u kulturi, za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi odnosno kulturi nacionalnih manjina (u daljem tekstu: Priznanje), iz sredstava opredeljenih u budžetu Republike Srbije.

Pravo na Priznanje može steći umetnik, odnosno stručnjak u kulturi za sledeća područja kulture:

1) književno stvaralaštvo;

2) književno prevodilaštvo;

3) muzičko stvaralaštvo;

4) muzička interpretacija;

5) likovna umetnost;

6) primenjena i vizuelna umetnost, dizajn i umetnička fotografija;

7) filmska umetnost i audio vizuelno stvaralaštvo;

8) pozorišna umetnost - scensko stvaralaštvo i interpretacija;

9) opera, muzičko scensko stvaralaštvo i interpretacija;

10) umetnička igra (klasičan balet, narodna igra i savremena igra);

11) digitalno stvaralaštvo i multimedija;

12) arhitektura;

13) prevođenje stručnih i naučnih tekstova;

14) izvođenje muzičkih, govornih, artističkih i scenskih kulturnih programa;

15) istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje

nepokretnog kulturnog nasleđa;

16) istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje pokretnog

kulturnog nasleđa;

17) istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje

nematerijalnog kulturnog nasleđa;

18) filmske i televizijske delatnosti;

19) naučnoistraživačka i edukativna delatnost u kulturi;

20) bibliotečko-informaciona delatnost;

21) izdavaštvo;

22) produkcija kulturnih programa i dela.

 

III USLOVI

Pravo na Priznanje može ostvariti umetnik, odnosno stručnjak u kulturi, državljanin Republike Srbije, koji je dao vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina, pod uslovom:

 

1) da je doprineo razvoju kulturnih vrednosti u Republici Srbiji odnosno njenoj međunarodnoj afirmaciji;

 

2) da je dobitnik najznačajnijih nagrada i priznanja, shodno listi koju utvrđuju reprezentativna udruženja, svako za svoje područje kulture, i to:

(1) republička nagrada za poseban doprinos razvoju kulture,

(2) nagrada za životno delo,

(3) stručne nagrade sa međunarodnih festivala,

(4) nagrade sa festivala i manifestacija od republičkog značaja,

(5) stručne nagrade udruženja,

(6) lokalne nagrade i društvena priznanja,

(7) druge stručne međunarodne i domaće nagrade i priznanja iz područja kulture;

 

3) da ima obrazloženu ocenu vrednosti doprinosa u oblasti kulture u područjima kulture za koja se dodeljuje Priznanje, koju daju umetnička i strukovna udruženja, ustanove kulture, te obrazovne i naučne ustanove.

 

4) da je ostvario pravo na penziju.

 

IV POSTUPAK ZA DODELU PRIZNANjA

Javni poziv za dostavljanje obrazloženog predloga za dodelu Priznanja oglašava se na zvaničnoj internet strani Ministarstva i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije i traje 30 dana.

 

Faza 1. Podnošenje prijave za dodelu Priznanja (odvija se u reprezentativnim udruženjima u kulturi).

Od trenutka raspisivanje ovog javnog poziva, umetnik odnosno stručnjak u kulturi podnosi prijavu za dodelu Priznanja reprezentativnim udruženjima u kulturi, koji reprezentuju područje kulture za koje se umetnik, odnosno stručnjak u kulturi prijavljuje.

 

Faza 2. Podnošenje obrazloženog predloga za dodelu Priznanja

Reprezentativna udruženja u kulturi, u toku trajanja javnog poziva, podnose Ministarstvu obrazloženi predlog za dodelu Priznanja. Ako jedno područje u kulturi, reprezentuju dva reprezentativna udruženja u kulturi, obrazloženi predlog se usvaja nakon održane zajedničke sednice tih udruženja i nakon toga dostavlja Ministarstvu.

Za svako područje kulture u toku godine reprezentativna udruženja u kulturi mogu da predlože najviše tri umetnika, odnosno stručnjaka u kulturi.

Nacionalni savet nacionalne manjine u toku trajanja javnog poziva u toku jedne godine može da predloži jednog umetnika odnosno stručnjaka u kulturi, koji je pripadnik nacionalne manjine.

 

Uz obrazloženi predlog na javni poziv, pored dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 3. ove uredbe, dostavlja se i:

  • kratka biografiju predloženog kandidata;
  • obrazložena ocena vrednosti doprinosa u oblasti kulture;
  • lista nagrada i priznanja. (Akt koji donose reprezentativna udruženja u kulturi)

Dokaze o ispunjenosti uslova kandidata za Priznanje prava koji se tiču državljanstva i svojstva osiguranika u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti, uz saglasnost lica na koje se ti podaci odnose.

 

Faza 3. Predlaganje liste kandidate za dodelu Priznanja od strane Komisije

           Ispunjenost uslova za dodelu Priznanja utvrđuje Komisija.

Članove Komisije imenuje ministar nadležan za poslove kulture na period od tri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Komisija ima sedam članova koji se imenuju iz reda uglednih i afirmisanih umetnika i stručnjaka u kulturi, od kojih je jedan predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Administrativno-tehničku potporu Komisiji pruža ministarstvo nadležno za poslove kulture.

Komisija razmatra dostavljene obrazložene predloge, vrši uži izbor i, u roku do 60 dana od  dana isteka javnog poziva, predlaže listu kandidata za dodelu Priznanja.

 

Faza 4. Donešenje Predloga o dodeli Priznanja od strane Ministarstva

Ministarstvo, polazeći od predloga Komisije i finansijskih sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije, predlaže Vladi akt o dodeli Priznanja, za najviše do 20 umetnika, odnosno stručnjaka u kulturi.

 

Faza 5. donošenje rešenja o dodeli priznanja od strane Vlade

Vlada donosi rešenje o dodeli priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina.

Priznanje se dodeljuje i isplaćuje umetniku, odnosno stručnjaku u kulturi u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja, u visini jedne prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji za mesec jul prethodne godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Priznanje se isplaćuje počev od prvog narednog meseca od meseca u kojem je doneto rešenje. Priznanje se isplaćuje iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije sa razdela Ministarstva kulture i informisanja.

 

V VAŽNE NAPOMENE:

Javni poziv za dodelu Priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina otvoren je od 1. novembra 2021. godine i traje do 30. novembra 2021. godine.

Obrazloženi predlozi dostavljaju se u dva (2) primerka, poštom na adresu Ministarstva kulture i informisanja, Sektoru za savremeno stvaralaštvo, na adresu: Beograd, Vlajkovićeva 3, u zatvorenoj koverti. Na koverti obavezno treba naznačiti pun naziv pošiljaoca i naziv javnog poziva sa naznakomJavni poziv za dostavljanje obrazloženog predloga za dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina.

 

Rok za podnošenje programa

Blagovremenim će se smatrati isključivo obrazloženi predlozi koji su podneti u navedenom roku.

 

  1. Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.

 

  1. U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.