Konkurs

Datum objave: 02.02.2023.  Datum isteka roka za prijavljivanje: 06.03.2023.

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2023. godini u oblasti kulturnih delatnosti osoba sa invaliditetom

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 13/16, 30/16-ispr. 6/20 , 47/21 i 78/21), Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, br. 105/16 i 112/17) i Rešenja o raspisivanju konkursa u 2023. godini za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti dece i za decu i mlade, broj: 451-04-008/2023-03 od 26. januara 2023. godine, a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu  („Službeni glasnik RS“ broj: 138/2022)            

          

Republika Srbija

MINISTARSTVO KULTURE

raspisuje 


K O N K U R S
za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 202
3. godini

U OBLASTI KULTURNIH DELATNOSTI OSOBA SA INVALIDITETOM

 

Konkurs se raspisuje radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi (u daljem tekstu: projekti) u oblasti savremenog stvaralaštva, odnosno u oblasti kulturnih delatnosti osoba sa invaliditetom, a  koji doprinose ostvarivanju opšteg  interesa u oblasti kulture, definisanog članom 6. Zakona o kulturi.

Cilj konkursa je: unapređena inkluzija osoba sa invaliditetom u kulturni život Srbije povećanjem dostupnosti kulturnih sadržaja i učešća u kulturnom životu.

Prioriteti konkursa su:

 1. Projekti koji unapređuju kvalitet kulturnog života osoba sa invaliditetom (participativni projekti - projekti u kojima osobe sa invaliditetom imaju aktivnu ulogu, učestvuju u njihovom nastanku i realizaciji, senzibilizacija javnosti u kulturi)
 2. Projekti koji doprinose jačanju kapaciteta subjekata u kulturi (profesionalizacija/edukacija kadrova organizacija osoba sa invaliditetom ili za potrebe osoba sa invaliditetom, saradnja i umrežavanje - sa stručnim ustanovama, organizacijama i pojedincima, edukacije zaposlenih u ustanovama kulture);
 3. Projekti koji doprinose dostupnosti kulturnih sadržaja (mobilnost, pristupačnost programa ustanova kulture i dostupnost umetničkih dela  - prevođenje, titlovanje, sinhronizacija, info table na Brajevom pismu i sl.);

 

Donji limit iznosa sredstava koji se dodeljuju po jednom projektu: 

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu iznosi 100.000,00 dinara.

 

Pravo učešća na ovom konkursu imaju:

Ustanove, udruženja, pojedinci, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju:

Lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su nenamenski trošila sredstva.

Učesnik Konkursa može konkurisati sa više projekata, ali jedan isti projekat ne može biti prijavljen na više konkursa ovog ministarstva.

 

Kriterijumi za izbor projekata:

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisija.

Kriterijumi i merila za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije su određeni u članu 3. i 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (https://www.kultura.gov.rs/tekst/43/zakoni-i-uredbe.php).

Prilikom razmatranja projekata u obzir će se uzimati i usklađenost sa ciljevima i prioritetima strateških dokumenata Republike Srbije.

 

Konkursni rok:

Konkurs za kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom otvoren je od 2. februara do 6. marta 2023. godine.

 

Način prijavljivanja:

Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju, složenu navedenim redosledom:

 1. Uredno popunjen konkursni Formular u 4 primerka (mogu se preuzeti na zvaničnoj internet strani Ministarstva: www.kultura.gov.rs) i prateće izjave.
 2. Kopiju rešenja o registraciji kod nadležnog organa, u jednom primerku, sem ako je reč o udruženju građana koje se izjavom br. 2 opredelilo da Ministarstvo izvod iz APR-a pribavi po službenoj dužnosti.

Po potrebi, a zavisno od sadržine projekta, dostaviti i:

 1. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum, i sl.);
 2. Pozivno pismo za projekte u oblasti međunarodne saradnje;
 3. Dokaz o regulisanju autorskih prava.
 1. Dodatnu vizuelnu i audio dokumentaciju o prethodnim projektima (ako postoji), kao i za projekat sa kojim se konkuriše

Važne napomene:

 1. Konkursne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture razmatraju prijavljene projekte i odlučuju o izboru projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te nije moguće vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta/umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava.
 2. U vezi sa namenskim korišćenjem dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta moraju biti:
 • neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
 • stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
 • evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture Republike Srbije.

U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o planu podračuna konsolidovanog računa trezora („Sl. Glasnik RS“, broj 143/22), podnosilac zahteva je dužan da u nadležnoj filijali Uprave za trezor otvori poseban namenski podračun za javna sredstva koja dobije iz budžeta. Za sve bliže informacije podnosilac zahteva treba da se obrati nadležnoj filijali Uprave za trezor.

  U obzir će se uzimati samo  prijave koje su:

- uredno složene u skladu sa gore navedenim redosledom, po pojedinačnom primerku, formulari (preuzeti  sa zvanične internet prezentacije Ministarstva kulture) popunjeni precizno i u skladu sa zahtevima u formularu, sa finansijskim sredstvima iskazanim isključivo u dinarima. Prijave napisane rukom i pisaćom mašinom nisu dopuštene;

- dostavljene isključivo poštom, (adresa: Ministarstvo kulture Republike Srbije,  Vlajkovićeva 3, Beograd; na koverti jasno označene sa naznakom „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti osoba sa invaliditetom u 2023. godini“)

- Jedan projekat, u svim potrebnim primercima, mora biti poslat kao jedna pošiljka. Ukoliko isti podnosilac prijavljuje više projekata, svaki od projekata se dostavlja na isti način, u posebnoj pošiljci.

U slučaju nepotpune prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi prijavu i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

Neblagovremene i nedopuštene prijave  biće odbačene.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici  Ministarstva kulture, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava. Na taj način će Ministarstvo kulture obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture svakog radnog dana putem elektronske pošte: aleksandra.djordjevic@kultura.gov.rs.