Konkurs

Datum objave: 06.02.2023.  Datum isteka roka za prijavljivanje: 20.03.2023.

Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2023. godinu

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr. 6/20, 48/21 i 78/21) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 105/16 i 112/17), Rešenja o raspisivanju konkursa za finansiranje umetničkih dela u oblasti vizuelnih umetnosti u Republici Srbiji u 2023. godini, broj: 451-04-24/2023-03 od 1. februara 2023. godinea u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu („Službeni glasnik RS“, broj:138/2022)

 

MINISTARSTVO KULTURE

raspisuje

K O N K U R S

za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2023. godinu

 

Predmet konkursa

Predmet konkursa je finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti nastalih u proteklih pet godina, kao i finansiranje nastajanja novih umetničkih dela savremenih umetnika.

Izuzetak od gornjeg stava su muzeji u Republici Srbiji koji imaju pravo da konkurišu za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti bez ograničenja koje se tiče vremena nastanka dela.

Cilj konkursa

Cilj konkursa je podsticanje razvoja vizuelnih umetnosti putem osavremenjivanja umetničkih zbirki (kolekcija) i jačanja kapaciteta ustanova kulture, podrška savremenim vizuelnim umetnicima i osnaživanja sistemskog razvoja umetničkog tržišta, razvijanja vizuelne kulture, kao i kroz razvijanje intersektorske (javni, civilni i privatni sektor) i interresorne saradnje (kultura-prosveta, kultura- zdravstvo itd.).

Kategorije konkursa

Konkurs je osmišljen u pet sledećih kategorija:

Kategorija 1 - Finansiranje umetničkih dela nastalih u proteklih pet godina za umetničke zbirke ustanova kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (spomen-zbirke, galerije, kulturni centri, arhivi, biblioteke, zavodi itd.), kao i za umetničke zbirke organizacija civilnog društva od posebnog značaja: Srpska akademija nauka i umetnosti, i Matica srpska.

Izuzetak od gornjeg stava su muzeji u Republici Srbiji koji imaju pravo da konkurišu za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti bez ograničenja koje se tiče vremena nastanka dela.

Za ovu kategoriju konkursa mogu konkurisati ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, (muzeji, spomen-zbirke, galerije, kulturni centri, arhivi, biblioteke, zavodi itd.), kao i Srpska akademija nauka i umetnosti, i Matica srpska.

Pravo učešća nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, a koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Kategorija 2 – Finansiranje projekata koji imaju za cilj nastajanje novih umetničkih dela (murali, mozaici, grafiti, ambijentalne postavke i druga umetnička dela) za potrebe likovnog definisanja enterijera ustanova kulture čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (spomen-zbirke, galerije, kulturni centri, arhivi, biblioteke, zavodi itd.).

Za ovu kategoriju konkursa mogu konkurisati ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, (muzeji, spomen-zbirke, galerije, kulturni centri, arhivi, biblioteke, zavodi itd.), udruženja u kulturi i drugi subjekti u kulturi.

Pravo učešća nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, a koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Kategorija 3 – Finansiranje projekata koji imaju za cilj nastajanje novih umetničkih dela (murali, mozaici, grafiti, ambijentalne postavke i druga umetnička dela) za potrebe ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (ustanove prosvete, zdravstva, kao što su osnovne i srednje škole, fakulteti, bolnice i druge ustanove), osim ustanova kulture.

Za ovu kategoriju konkursa mogu konkurisati ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, udruženja u kulturi i drugi subjekti u kulturi.

Pravo učešća nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, a koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Kategorija 4 - Finansiranje projekata koji imaju za cilj nastajanje novih umetničkih dela u javnom prostoru (murali, mozaici, grafiti i druga umetnička dela).

Za ovu kategoriju konkursa mogu konkurisati ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (muzeji, spomen-zbirke, galerije, kulturni centri, arhivi, biblioteke, zavodi itd.), udruženja u kulturi i drugi subjekti u kulturi.

Pravo učešća nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Kategorija 5 – Finansiranje umetničkih dela nastalih u proteklih pet godina za opremanje prostorija ustanova (ustanove kulture, prosvete, zdravstva itd.), osim za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, a koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Izuzetak od gornjeg stava su muzeji u Republici Srbiji koji imaju pravo da konkurišu za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti bez ograničenja koje se tiče vremena nastanka dela.

Za ovu kategoriju konkursa mogu konkurisati umetnici (fizička lica), kao podnosioci prijave zajedno sa ustanovom čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (ustanove kulture, prosvete, zdravstva, itd.) kao korisnikom sredstva.

Pravo učešća nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Kriterijumi konkursa

Komisija će se rukovoditi kriterijumima shodno Uredbi o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

   (1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

   (2) neophodni resursi;                                     

4) finansijski plan - razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Komisija će se rukovoditi i sledećim smernicama:

1) osavremenjivanje umetničkih zbirki (kolekcija) delima umetnika koji nisu zastupljeni ili su nedovoljno zastupljeni u umetničkoj zbirci ustanove kulture, što se dokazuje overenom izjavom (za kategoriju 1);

2) osavremenjivanje umetničkih zbirki (kolekcija) muzeja, galerija i spomen-zbirki delima afirmisanih umetnika (za kategoriju 1);

3) finansiranje umetničkih dela koja prevazilaze lokalni značaj;

4) promocija umetničkih dela mladih umetnika u cilju razvoja njihovih karijera i njihovog aktivnog učešća u društvu;

5) usklađenost umetničkog dela sa ambijentalnom celinom (za kategorije 2, 3, 4 i 5);

6) adekvatno čuvanje i prezentacija umetničkih dela i zbirki nastalih tokom realizacije projekata;

7) promocija savremenih umetničkih formi i izraza i unapređenje razumevanja ideja i jezika savremene umetnosti, kao i podrška inovativnim i eksperimentalnim projektima;

8) visoki profesionalni standardi u radu ustanove kulture;

9) savremeno koncipirana prezentacija dela iz umetničke zbirke ustanove kulture (kolekcija) u dosadašnjoj praksi ustanova.

10) podsticanje raznolikosti kulturnih izraza, društvene kohezije, opšteg blagostanja i interkulturnog dijaloga;

11) omogućavanje uslova za ravnomeran kulturni razvoj u Republici Srbiji i decentralizaciju kulture;

12) novi pristupi i koncepti kako u savremenoj kulturi tako i u oblasti kulturnog nasleđa, te interdisciplinarnost u umetnosti i kulturi;

13) profesionalna saradnja i povezivanje aktera u polju kulture – posebno saradnja javnog, civilnog i privatnog sektora, i povezivanje oblasti kulture sa obrazovanjem, naukom, turizmom, urbanističkim i prostornim planiranjem i drugim oblastima;

14) interpretacija i kritičko razmatranje i kritička recepcija kulture u savremenim društvenim, političkim i medijskim okolnostima, kako na lokalnom, tako i na regionalnom, evropskom i međunarodnom planu;

Prijava za konkurs i način dostavljanja  

Prijava za konkurs mora da sadrži sledeću dokumentaciju:

Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet prezentacije Ministarstva kulture: www.kultura.gov.rs)

Profesionalna biografija umetnika o čijem je delu reč

Vizuelna dokumentacija: fotografije umetničkih dela koji se predlažu za finansiranje/ skice umetničkih dela za čije se nastajanje konkuriše; opcionalno - katalozi, portfolio i drugi štampani materijali umetnika, ustanove kulture, i/ ili vizuelni materijali na CD-u/ USB-u.

Podaci o ustanovi („lična karta“ ustanove – istorijat, vizija, misija, ciljevi, aktivnosti u proteklom periodu)

Detaljan opis projekta

Detaljno razrađen budžet (specifikacija troškova iskazana isključivo u dinarima)

Istorijat i opis stanja umetničke zbirke (za ustanove kulture kojima je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave)

Ugovor ili potvrda o saradnji (za kategorije 2, 3, 4 i 5)

Potvrdu (odobrenje) od nadležne ustanove za realizaciju umetničkog dela u javnom prostoru (za kategoriju 4)

Overena izjava o nezastupljenosti ili o nedovoljnoj zastupljenosti umetničkog dela u umetničkoj zbirci ustanove kulture, a koje se predlaže za finansiranje (za kategoriju 1)

Prijava za konkurs se dostavlja u 4 (četiri) primerka sa potrebnom dokumentacijom, uredno složenom po navedenom redosledu.

Prijave za konkurs dostavljaju se isključivo poštom, na adresu: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd, sa naznakom „Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2023. godinu“.

Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene. Prijave napisane rukom i pisaćom mašinom nisu prihvatljive.

Konkursni materijal se ne vraća.

Trajanje konkursa:

Konkurs je otvoren od 6. februara do 20. marta 2023. godine.

U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o planu podračuna konsolidovanog računa trezora („Sl. Glasnik RS“, broj 143/22), podnosilac zahteva je dužan da u nadležnoj filijali Uprave za trezor otvori poseban namenski podračun za javna sredstva koja dobije iz budžeta. Za sve bliže informacije podnosilac zahteva treba da se obrati nadležnoj filijali Uprave za trezor.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture. Na taj način će Ministarstvo kulture obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

Važne napomene

Konkursna komisija Ministarstva kulture razmatra prijavljene projekte i donosi odluku o finansiranju ili sufinansiranju prijavljenog projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te nije moguće vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta (umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava).

Formiranje cena umetničkih radova, kao i visinu honorara za umetnike čiji će umetničko delo biti producirano u okviru projekta, vrše ustanove koje konkurišu, ali komisija može izvršiti korekciju predviđenog iznosa.

Što se tiče namenskog korišćenja dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta moraju biti:

- Neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);

-  Stvarni troškovi podnosioca prijave tokom perioda realizacije projekta;

- Evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture Republike Srbije.

Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na konkurs zainteresovani se Ministarstvu kulture mogu obratiti telefonom, kao i na navedenu elektronsku adresu:

Telefon: 011 2928 963

Elektronska adresa: dimitrije.tadic@kultura.gov.rs