Radna grupa za praćenje izrade nominacionog dosijea za kulturni predeo Bač sa okruženjem

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS” br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14, 47/2018 i 30/2018- dr. zakon), člana 28. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 81/07-prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13 i 2/2019), ministar kulture i informisanja donosi:

 

REŠENjE

O OBRAZOVANjU RADNE GRUPE ZA PRAĆENjE IZRADE NOMINACIONOG DOSIJEA ZA

KULTURNI PREDEO  BAČ SA OKRUŽENjEM

 

 1. Obrazuje se Radna grupa za praćenje izrade nominacionog dosijea za Kulturni predeo Bač sa okruženjem (u daljem tekstu: Radna grupa).

 

 1. Poslove izrade nominacionog dosijea za Kulturni predeo Bač sa okruženjem obavljaju Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture – Petrovaradin, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode.

 

 1. Zadaci Radne grupe su:

 

 • da obezbedi uslove za završetak procesa izrade nominacionog dosijea za Kulturni predeo Bač sa okruženjem, kao i da vrši koordinaciju svih učesnika;
 • da razmatra, analizira i verifikuje izrađenu dokumentaciju u skladu sa postavljenim ciljevima i zadatim rokovima;
 • da pruža stručnu pomoć svim učesnicima u procesu izrade dosijea;

-  da obezbedi uslove za neometani rad eksperata na terenu i da obezbedi neophodnu podršku radu eksperata od strane nadležnih republičkih, pokrajinskih i organa lokalne samouprave, ustanova i institucija;

          -  da, po potrebi, omogući formiranje tematskih stručnih timova, čiji bi zadatak bio obrada materijala za koji ne postoje odgovarajuće ekspertize;

         - da promoviše prirodne i kulturne vrednosti Bača i okoline kao kulturnog predela, odnosno lokaliteta koji će biti upisan  na Listu Svetske prirodne i kulturne  baštine UNESKO - a.

 

 

 

URadnu grupu imenuju se:

 

 • Asja Drača Muntean, v.d pomoćnika ministra u Ministarstvu kulture i informisanja, Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture;
 • Miroslava Turković, savetnik, Sektor za međunarodne odnose i  evropske  integracije u oblasti kulture, Ministarstvo kulture i informisanja, koordinator Radne grupe;
 • Miloš Gajić, savetnik, Sektor za kulturno nasleđe, Ministarstvo kulture i informisanja; koordinator Radne grupe;
 • Aleksandra Došlić, načelnik Odeljenja za zaštićena područja, geodiverzitet i ekološku mrežu, Sektor za zaštitu prirode i klimatske promene, Ministarstvo zaštite životne sredine;
 • Vladimir Džamić, konzervator-istraživač, istoričar umetnosti, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture;
 • Marina Bunardžić, konzervator – istraživač, arheolog, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture;
 • dr Nevena Debljović Ristić, arhitekta – savetnik, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture;
 • dr Ratko Bajčetić, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine;
 • Dušica Juribašić, načelnik Sektora za kulturno nasleđe, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje;
 • dr Slavica Vujović, arhitekta konzervator, šef Arhitektonskog sektora i rukovodilac Razvojnog projekta integrativne zaštite nasleđa Vekovi Bača, Pokrajinski  zavod za zaštitu spomenika kulture - Petrovaradin;
 • Marina Tomić, v.d. direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode;
 • dr  Jadranka Delić, rukovodilac zaštite zaštićenog područja na teritoriji Opštine Bač, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode;
 • Nenad Mihajlović, prostorni planer, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode;
 • Marina Cvetković, muzejski savetnik, etnolog, Etnografski muzej u Beogradu;
 • Sanja Kesić Ristić, istoričar umetnosti, Nacionalni komitet ICOMOS Srbija;
 • Miroslava Paravina, direktor Narodne biblioteke Vuk Karadžić, Bač;
 • Darko Božović, direktor SRC Tikvara,Bačka Palanka;
 •  Biljana Zlatković, direktor Narodne biblioteke Branko Radičević, Odžaci;
 • Nenad Jončić, kustos – arheolog, Narodna biblioteka Branko Radičević, Odžaci.

 

 1. Način i dinamika rada Radne grupe, kao i zaduženja svakog od članova utvrdiće se na prvom sastanku Radne grupe.

 

 

 1. Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

Obrazloženje

 

                  Ministar kulture i informisanja ovim rešenjem obrazuje Radnu grupu za praćenje izrade nominacionog dosijea Kulturni predeo Bač sa okruženjem u cilju njegovog proglašenja i upisa na Listu Svetske prirodne i kulturne baštine UNESKO-a. Zadatak Radne grupe je da obezbedi uslove za završetak procesa izrade nominacionog dosijea, kao i da vrši koordinaciju svih učesnika i aktivnosti do upisa kulturnog predela Bač sa okruženjem.                

                  Članom 28. Uredbe o načelima za unutrušnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade propisano je da rukovodilac, direktor organa u sastavu ili direktor službe Vlade koji je odgovoran Generalnom sekretaru Vlade može da osnuje posebnu radnu grupu i u nju imenuje stručnjake u odgovarajućim oblastima da bi pružili stručnu pomoć u najsloženijim projektnim zadacima.

                  Članom 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi, propisano je da ministar predstavlja ministarstvo, donosi propise i rešenja u upravnim i drugim pojedinačnim stvarima i odlučuje o drugim pitanjima iz delokruga ministarstva.