Srpski deo mešovite srpsko-hrvatske komisije za povraćaj kulturnih dobara

Na osnovu člana 16. stav 2. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti kulture i prosvete („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori ”, broj 12/02) člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),                     

Vlada donosi

R E Š E Nj E O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SRPSKOG DELA MEŠOVITE SRPSKO-HRVATSKE KOMISIJE ZA POVRAĆAJ KULTURNIH DOBARA

Predsednik:

Asja Drača Muntean, pomoćnik ministra u Sektoru za međunarodnu saradnju, evropske integracije i  projekte u Ministatsvu kulture i informisanja;

      Članovi:                                                                            

1. Igor Jovičić, sekretar Ministarstva kulture i informisanja;

2. Episkop slavonski Gospodin Jovan (Ćulibrk);

3. Bojana Ristić, ministar savetnik u Odeljenju za međunarodnu kulturnu, prosvetnu, naučnu, tehnološku i sportsku saradnju Ministarstva spoljnih poslova;

4. Zoran Vapa, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture -  Petrovaradin;

5. Vladimir Radovanović, upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu;

6. Dejan Radovanović, viši stručni saradnik u  Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture – Petrovaradin.

Sekretar Komisije je Gabrijela Masleša, savetnik u Sektoru za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte Ministarstva kulture i informisanja.

Zadatak Komisije, na osnovu člana 16. stav 2. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti kulture i prosvete („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 12/02), je da predlaže aktivnosti, programe i poslove koji se odnose na povraćaj kulturnih dobara.