Odluka o obrazovanju radne grupe za izradu nacrta zakona o memorijalnom centru „Staro sajmište“

Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 –  ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi:

 

ODLUKU
OBRAZOVANjU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O MEMORIJALNOM CENTRU „STARO SAJMIŠTE“

 

1. Obrazuje se Radna grupa za izradu Nacrta zakona o Memorijalnom centru „Staro sajmište“ (u daljem tekstu: Radna grupa).

2. Zadatak Radne grupe je da pripremi i izradi Nacrt zakona o Memorijalnom centru „Staro sajmište“ sa obrazloženjem.

3. U Radnu grupu imenuju se:

1) za predsednika:

Asja Drača Muntean, v.d. pomoćnika ministra kulture i informisanja;

2) za zamenika predsednika:

-  Igor Jovičić, v.d. sekretara Ministarstva kulture i informisanja;

3) za članove:

(1) Njegovo Preosveštenstvo Episkop pakračko – slavonski gospodin Jovan;

(2) Saša Dujović, samostalni savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

(3) Milica Đurić, Šef Odseka u Sektoru za penzijsko invalidsko osiguranje i boračko invalidsku zaštitu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

(4)  Ana Obradović, samostalni savetnik u Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije;

(5) Tatjana Parpura, v.d. zamenik načelnika Gradske uprave Grada Beograda i Sekretar Sekretarijata za imovinsko pravne poslove Grada Beograda;

(6) Tatjana Bojić Jurić, samostalni savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja;

 (7) Biljana Stojanović, viši savetnik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

4. Za sekretara Radne grupe imenuje se Miloš Gajić, savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja.