Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja Ministarstva kulture i informisanja podnosi se, u skladu sa članom 15. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, pismeno.

Zahtev mora da sadrži: naziv i adresu Ministarstva, podatke o tražiocu informacije (ime, prezime, adresa, telefon ili drugi podaci za kontakt), što precizniji opis informacije koja se traži (jasno navedena informacija koja se traži, odnosno na šta se konkretno ona odnosi) i način dostavljanja informacije. Zahtev može, ali ne mora, da sadrži razloge kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.


Adresa na koju se podnosi je Vlajkovićeva 3, 11 000 Beograd

Preuzmite Zahtev


Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaj ispred Ministarstva je Marina Šinko – savetnik u Sekretarijatu ministarstva marina.sinko@kultura.gov.rs

Ako zahtev ne sadrži gore navedene podatke, odnosno ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice Ministarstva dužno je da, bez nadoknade, pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni.

Ako tražilac ne otkloni nedostatke u određenom roku, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupiti, Ministarstvo će doneti zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.

Ministarstvo je dužno da omogući pristup informacijama i na osnovu usmenog zahteva tražioca koji se saopštava u zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zhtev podnet pismeno.

Zahtev se podnosi na obrazcu za podnošenje zahteva, ali će Ministarstvo razmotriti i zahtev koji nije sačinjen na tom obrascu.

U skladu sa članom 16. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Ministarstvo je dužno da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Kopija dokumenta je upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice Ministarstva.

Ako Ministarstvo nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga, da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva postupi po istom, dužno je da o tome odmah obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izda mu, odnosno uputi kopiju tog dokumenta.

Ako Ministarstvo na zahtev ne odgovori u roku, tražilac može uložiti žalbu Povereniku u skladu sa članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Ministarstvo će zajedno sa obaveštenjem o tome da će tražiocu staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumeta, saopštiti tražiocu vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a u slučaju da ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da upotrebom svoje opreme izradi kopiju.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se u službenim prostorijama Ministarstva.

Tražilac može iz opravdanih razloga tražiti da uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju izvrši u drugo vreme od vremena koje mu je odredilo Ministarstvo.

Lice koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca.

Ako udovolji zahtevu, Ministarstvo neće izdati posebno rešenje, nego će o tome sačiniti službenu belešku.

Ako Ministarstvo odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužno je da donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja.

U skladu sa članom 17. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan.

Kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškove upućivanja.

Kada Ministarstvo kulture i informisanja ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju, proslediće zahtev Povereniku i obavestiće Poverenika i tražioca o tome u čijem se posedu, po njegovom znanju, dokument nalazi.

Tražilac može izjaviti žalbu Povereniku u roku od 15 dana od dostavljanja rešenja Ministarstva kulture i informisanja, u skladu sa članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Na sajtu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (www.poverenik.rs) možete preuzeti i Obrazac žalbe protiv odluke organa vlasti, Obrazac žalbe kada se nije odlučivalo po zahtevu (ćutanje uprave) i primere tužbi.