Radna grupa za pružanje stručne pomoći u okviru izrade procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama za manastir Studenicu, kompleks muzeja na otvorenom – Kuća Savića u Neštinu i Galeriju Matice Srpske

 1. Obrazuje se Radna grupa za pružanje stručne pomoći u okviru izrade Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama za manastir Studenicu, Kompleks muzeja na otvorenom u nastajanju - Kuća Savića u Neštinu i Galeriju Matice srpske (u daljem tekstu: Radna grupa).

 

 1. Poslove izrade Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama za manastir Studenicu, Kompleks muzeja na otvorenom u nastajanju - Kuća Savića u Neštinu i Galeriju Matice srpske (u daljem tekstu: Procena i Plan) obavlja Razvojno Inovacioni Sistem doo (Beograd, ul. Karađorđeva 5).

 

 1. Zadaci Radne grupe su:
 • da omogući proces izrade Procene i Plana pružanjem stručne pomoći i dostavljanjem potrebnih podataka;
 • da razmatra, analizira i verifikuje izrađenu dokumentaciju u skladu sa postavljenim ciljevima i zadatim rokovima;
 • da omogući i učešće stručnjaka za potrebe dodatnih konsultacija i dostavljanja podataka;
 • da sačini zaključke sa preporukama za oblast upravljanja rizicima od katastrofa za pokretna i nepokretna kulturna dobra u skladu sa  nacionalnim zakonodavstvom, standardima i metodologijom Uneska, a na osnovu realizovanih radionica i primenjene prakse u okviru projekta Upravljanje rizicima od katastrofa u oblasti kulturnog nasleđa – druga faza.

 

U Radnu grupu imenuju se:

 

 • Asja Drača Muntean, v.d pomoćnika ministra u Ministarstvu kulture i informisanja, Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture;
 • Igor Jovičić, v.d. sekretara Ministarstva kulture i informisanja;
 • Miroslava Turković, savetnik, Sektor za međunarodne odnose i evropske  integracije u oblasti kulture, Ministarstvo kulture i informisanja, koordinator Radne grupe;
 • dr Nevena Debljović Ristić, arhitekta -savetnik, vođa stručnog tima za manastir Studenicu, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture;
 • mr Maja Đorđević, arheolog, konzervator-istraživač, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture;
 • Jelena Filipović, arhitekta- konzervator, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture – Petrovaradin;
 • Dejan Radovanović, istoričar umetnosti-konzervator, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture – Petrovaradin;
 • Nenad Vojnović, sekretar Galerije Matice srpske.

 

 1. Način i dinamika rada Radne grupe, kao i zaduženja svakog od članova utvrdiće se na prvom sastanku Radne grupe.

 

 1. Članovima Radne grupe koji nemaju radno-pravni status državnog službenika pripada pravo na naknadu za učešće u radu Radne grupe.

 

 1. Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

            Ministar kulture i informisanja ovim rešenjem obrazuje Radnu grupu za  pružanje stručne pomoći u procesu izrade Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama za manastir Studenicu, Kompleks muzeja na otvorenom u nastajanju - Kuća Savića u Neštinu i Galeriju Matice srpske (u nastavku: Procena i Plan). Zadatak Radne grupe je da omogući realizatoru izrade Procene i Plana - Razvojno Inovacioni  Sistem doo (Beograd, Karađorđeva 5) stručnu pomoć i potrebne konsultacije, a u cilju završetka istih. Takođe, zadatak Radne grupe je da razmatra, analizira i verifikuje izrađenu dokumentaciju, da omogući i učešće stručnjaka za potrebe dodatnih konsultacija i dostavljanja podataka i da sačini zaključke sa preporukama za oblast upravljanja rizicima od katastrofa za pokretna i nepokretna kulturna dobra u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, standardima i metodologijom Uneska, a na osnovu realizovanih radionica i primenjene prakse u okviru projekta Upravljanje rizicima od katastrofa u oblasti kulturnog nasleđa – druga faza.

 

                  Članom 28. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade propisano je da rukovodilac, direktor organa u sastavu ili direktor službe Vlade koji je odgovoran Generalnom sekretaru Vlade može da osnuje posebnu radnu grupu i u nju imenuje stručnjake u odgovarajućim oblastima da bi pružili stručnu pomoć u najsloženijim projektnim zadacima.

 

                  Članom 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi, propisano je da ministar predstavlja ministarstvo, donosi propise i rešenja u upravnim i drugim pojedinačnim stvarima i odlučuje o drugim pitanjima iz delokruga ministarstva.