Radna grupa za izradu Nacrta zakona o registrima arhivske građe

Radna grupa za izradu Nacrta zakona o registrima arhivske građe, obrazovana Rešenjem ministra kulture i informisanja broj 119-01-161/2020-02 od 09.07.2020.godine.

Zadatak Radne grupe je da izradi tekst Nacrta zakona o registrima arhivske građe (u daljem tekstu: Nacrt zakona) sa obrazloženjem, analizom efekata zakona i drugim propisanim propratnim materijalom, učestvuje u sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona i razmatranju primedbi, predloga i sugestija učesnika javne rasprave, učestvuje u usaglašavanju teksta Nacrta zakona sa pribavljenim mišljenjima od organa državne uprave, posebnih organizacija i tela koji su u skladu sa posebnim propisima ovlašćeni za davanje mišljenja u postupku pripreme materijala za sednicu Vlade, kao i u pripremi predloga mišljenja o amandmanima narodnih poslanika podnetih na Predlog zakona, kao i u izradi podzakonskih akata ukoliko budu predviđeni Nacrtom zakona.

Predsednik:

  • Milan Jakšić, viši arhivist u penziji;

Članovi: 

  • dr Tatjana Kikić, arhivski savetnik u Arhivu Srbije;
  • Tatjana Dragićević, arhivski savetnik u Arhivu Srbije;
  • Tatjana Bojić Jurić, samostalni savetnik u Ministartvu kulture i informisanja;
  • Nevenka Mihajlović, savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja;