Osnivanje i rad ustanova zaštite umetničko-istorijskih dela (muzeja)

OSNIVANjE I RAD USTANOVA ZAŠTITE UMETNIČKO-ISTORIJSKIH DELA (MUZEJA)

Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo kulture i informisanja

Opis

Na osnovu  čl. 71. i 96. Zakona o kulturnim dobrima („Sl. glasnik RS”, br. 71/94 i 52/11-dr.zakoni i 99/11-dr.zakon) i Pravilnika o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova zaštite kulturnih dobara („Sl. glasnik RS”, broj 21/95), Ministarstvo kulture i informisanja  Republike Srbije donosi rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje dalatnosti zaštite umetničko-istorijskih dela.

 

Ovim  Pravilnikom propisuju se bliži uslovi  u pogledu  prostorija, tehničke opreme i stručnog kadra za početak rada i obavljanje delatnosti, muzeja. 

 

Muzej može početi s radom i obavljati delatnost ako ima: 

 

 1. prostorije za

 

 • Čuvanje i izlaganje umetničko-istorijskih dela, obezbeđene od krađe, požara i vlage i koje ispunjavaju uslove vezane za mikroklimatski režim čuvanja i izlaganja umetničko-istorijskih dela, zavisno od vrste tih dela; 
 • Smeštaj dokumentacije i biblioteke
 • Obavljanje konzervatorsko-restauratorskih radova, odnosno za preventivnu zaštitu, u kojima je obezbeđena zaštita radnika od štetnih isparenja i zagađenja (sistem za ventilaciju i provetravanje); 

 

 1. tehničku opremu, i to: 

 

Opremu za čuvanje i izlaganje umetničko-istorijskih dela (regale, police, ormane, vitrine i sl.) u zavisnosti od vrste tih dela; 

Opremu za smeštaj i čuvanje dokumentacije i bibliotečkog materijala (metalne ormane, police i sl.) i fotolaboratorijsku opremu (fotoaparate, stative, reflektore i opremu za izradu crno-belih negativa i pozitiva); 

Aparate i opremu za zaštitu od krađe, požara i vlage

Konzervatorski pribor, laboratorijsku opremu i odgovarajući potrošni materijal prema vrsti umetničko-istorijskih dela; 

Telefon i telefaks

Računarsku opremu (kompjuter sa štampačem i modemom) kompatibilnu s opremom centralne ustanove; 

Aparat za fotokopiranje.

 

 1. Stručni kadar, i to:

Četiri zaposlena radnika s visokom školskom spremom za muzeje s raznorodnim umetničko-istorijskim delima (dva kustosa, jednog kustosa dokumentalistu i kustosa pedagoga), odnosno tri zaposlena radnika s višom školskom spremom za muzeje s istorodnim umetničko-istorijskim delima (dva kustosa i jednog kustosa dokumentalistu), a izuzetno jednog zaposlenog radnika s visokom školskom spremom za muzeje s manjim fondom umetničko-istorijskih dela. 

 

 

Procedura za osnivanje muzeja

 

Vlasnik predmeta/umetničko-istorijskih dela dužan je da Ministarstvu kulture i informisanja RS dostavi sledeću dokumentaciju za početak rada i obavljanje dalatnosti zaštite umetničko-istorijskih  dela:

 

Zahtev za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje dalatnosti zaštite umetničko-istorijskih  dela. Sopstvenik umetničko-istorijskih dela u  zahtevu dužan je da navede koncepciju budućeg muzeja, nazive i broj zbirki, da li su istorodna ili raznorodna umetničko-istorijska dela, pravni osnov po kome je vlasnik predmetnih dela, ispunjenost uslova u pogledu prostorija, tehničke opreme i stručnog kadra, odnosno adresu i površinu prostora namenjenog za obavljanje muzejske delatnosti izraženu u m², broj prostorija i čemu su namenjene, šta poseduje od propisane tehničke opreme, kao i broj planiranih stručnjaka odgovarajućeg profila u radnom odnosu. Zahtev mora biti zveden, potpisan i overen od strane podnosioca zahteva.

 

Spisak predmeta, umetničko-istorijskih  dela koja sačinjavaju zbirku poređanih numerički, sa nazivom i ostalim podacima ( datovanje, tehnika, materijal, dimenzije i autor). 

 

Za pravna lica izvod o registraciji privrednog subjekta koji hoće da osnuje muzej, kao i dokaz o pravu vlasništva korišćenja prostora ili ugovor o zakupu poslovnog prostora u svrhu obavljanja delatnosti muzeja, osnivački akt (odluku o osnivanju muzeja), projektna dokumentacija (tlocrt objekta).

 

Ministarstvo nadležno za poslove kulture formira Radnu grupu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti. 

 

Zadatak Radne grupe da uvidom u osnivačka akta i druga akta, kao i  neposrednim uvidom u prostorije i u tehničku opremljenost pomenutog muzeja, utvrdi da li muzej u pogledu prostorija, tehničke opreme i stručnog kadra ispunjava sve uslove propisane u članu 3. Pravilnika o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova zaštite kulturnih dobara.

 

Ministarstvo nadležno za poslove kulture na osnovu izveštaja Radne grupe donosi Rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje dalatnosti zaštite umetničko-istorijskih  dela.

 

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd

Grupa za zaštitu pokretnih  kulturnih dobara i nematerijalnog kulturnog nasleđa

 

Kontakt osoba: mr Sanja Grujičić-Cupać, savetnik za muzejsko nasleđe

Telefon: 011/3398-025

Elektronska adresa:  sanja.grujicic@kultura.gov.rs

Pravni osnov

 • Zakon o kulturnim dobrima („Sl. glasnik RS”, br. 71/94 i 52/11-dr.zakoni i 99/11-dr.zakon) član 71. i 96 ;
 • Zakon o kulturi („Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr. i 6/2020)
 • Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS” br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) čl.  čl. 16, 136. stav 1. i člana 141; 
 • Zakon o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-dr.zakon i 47/18) član 23; 
 • Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova zaštite kulturnih dobara („Sl. glasnik RS”, broj 21/95) član 3;
 • Zakona o ministarstvima („Sl. glasnik RS”, br. 44/14, 14/15, 54/15 i 96/2015 - dr. zakon i 62/17) čl.18.