Конкурс

Датум објаве: 22.01.2021.  Датум истека рока за пријављивање: 22.02.2021.

Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката у области културних делатности деце и за децу и младе

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр. и 6/20), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) и Решења о расписивању конкурса у 2021. години за суфинансирање пројеката у области културних делатности деце и за децу и младе, број: 451-04-015/2021-03 од 15. јануара 2021. године, а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број 149/20)            

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

расписуjе 


К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 202
1. години

У ОБЛАСТИ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ ДЕЦЕ И ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ

 

Конкурс се расписује ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури (у даљем тексту: пројекти) у области савременог стваралаштва, односно у области културних делатности деце и за децу и младе, а  који доприносе остваривању општег  интереса у области културе, дефинисаног чланом 6. Закона о култури.

Циљ конкурса jе: унапређена партиципација деце и младих у културном животу Србије јачањем културних потреба и повећањем доступности културних садржаја.

Приоритети конкурса су:

 1. Партиципативни пројекти - пројекти у којима деца и млади имају активну улогу, учествују у њиховом настанку и реализацији;
 1. Пројекти који доприносе развоју културних потреба деце и младих (развој дечјег стваралаштва и образовања у свим областима уметности и културе, подстицање младих талената, истраживачког рада и критичког мишљења, пројекти којима се мотивишу уметници на рад са младима, културни садржаји у оквиру провођења слободног времена, неговање културе разноликости, дијалога, толеранције и интеркултуралности);
 2. Пројекти којима се јачају капацитети омладинских организација (подстицање примене нових технологија у култури, сарадња и умрежавање, мобилност);
 3. Пројекти који се баве децом и младима у ризику (превенција насиља, деца улице, деца без родитељског старања, жртве трговине људима, азиланти).

Доњи лимит износа средстава који се додељују по једном пројекту:

Најмањи износ који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту износи 250.000,00 динара.

Право учешћа на овом конкурсу имаjу:

Установе, удружења, појединци, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Право учешћа на конкурсу немају:

Лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су ненаменски трошила средства.

Учесник Конкурса може конкурисати са више проjеката, али један исти пројекат не може бити пријављен на више конкурса овог министарства.

Критеријуми за избор пројеката:

О избору пројеката по расписаном Конкурсу одлучује стручна комисија.

Критеријуми и мерила за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета Републике Србије су одређени у члану 3. и 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (https://www.kultura.gov.rs/tekst/43/zakoni-i-uredbe.php).

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(а) стручни, односно уметнички капацитети,

(б) неопходни ресурси;

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

 

Приликом разматрања пројеката у обзир ће се узимати и усклађеност са циљевима и приоритетима стратешких докумената Републике Србије.

 

Конкурсни рок:

 

Конкурс за културне делатности деце и за децу и младе отворен je од 22. јануара до 22. фебруара 2021. године.

 

Начин пријављивања:

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију, сложену наведеним редоследом:

 1. Уредно попуњен конкурсни Формулар у четири примерка (могу се преузети на званичној интернет страни Министарства: www.kultura.gov.rs) и пратеће изјаве.
 2. Копију решења о регистрацији код надлежног органа, у једном примерку.

По потреби, доставити и:

 1. Доказ о партнерству и сарадњи (уговор, споразум, и сл.);
 2. Позивно писмо за пројекте у области међународне сарадње;
 3. Доказ о регулисању ауторских права.
 4. Додатну визуелну и аудио документацију о претходним пројектима (ако постоји), као и за пројекат са којим се конкурише

Важне напомене:

 1. Конкурсне комисије које образује Министарство културе и информисања разматрају пријављене пројекте и одлучују о избору пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те није могуће вршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта/уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава.
 2. Везано за наменско коришћење додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:
 • неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);
 • стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије.

  У обзир ће се узимати само приjаве које су:

- уредно сложене у складу са горе наведеним редоследом, по појединачном примерку, формулари (преузети  са званичне интернет презентације Министарства културе и информисања) попуњени прецизно и у складу са захтевима у формулару, са финансијским средствима исказаним искључиво у динарима. Пријаве написане руком и писаћом машином нису допуштене;

- достављене искључиво поштом, (адреса: Министарство културе и информисања,  Влаjковићева 3, Београд; на коверти јасно означене са назнаком „КОНКУРС за финансирање или суфинансирање  пројеката из области културних делатности деце и за децу и младе за 2021. годину“)

- Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.

У случају непотпуне пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

Неблаговремене и недопуштене пријаве  биће одбачене.

Конкурсни материjал се не враћа.

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичној интернет страници  Министарства културе и информисања, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава. На тај начин ће Министарство културе и информисања обавестити све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.

Додатне информациjе се могу добити у Министарству културе и информисања сваког радног дана на телефон:  011/3398-880, или путем електронске поште: aleksandra.djordjevic@kultura.gov.rs.