Конкурс

Датум објаве: 25.12.2021.  Датум истека рока за пријављивање: 25.01.2022.

Конклурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2022. години

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА У 2022. ГОДИНИ

 

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09,13/16, 30/16-испр., 6/2020, 47/21 и 78/21) и Уредбe о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, aутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17), Одлуке о расписивању конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката из  области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у 2022. години, број 451-04-6559/2021-02 од 23.12.2021. године, а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022.годину („Службени гласник РС“, број 110/21) 

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор за заштиту културног наслеђа и дигитализацију

К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2022. години

 

Предмет конкурса jе финансирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва и обухвата следеће области:

 

I   Област -  Едукација и подизање капацитета запослених и промоције дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва (максимални износ по пројекту је  750.000 динара)

 

1) Организовање обука, семинара и радионица за учеснике у процесу дигитализације. Области едукација су следеће:

 • унапређење процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва,
 • технике обраде дигитализованог материјала, управљања дигитализованом грађом
 • начини унапређења видљивости рада установа културе на интернету
 • ауторска права

 

2) Дигитализација културног наслеђа и постављање дигитализованог материјала на Национални претраживач културног наслеђа (без куповине опреме).

 

3) Организовање јавних догађаја у циљу представљања и  промоције дигитализоване грађе као и популаризација процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва.

 

II Област - Развој апликација и подизање информационо-комуникационих капацитета установа културе за потребе обављања процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва (максимални износ по пројекту је 1.500.000 динара)

 

1) Развој апликација, платформи и других мултимедијалних решења у области културног наслеђа и савременог стваралаштва, које за циљ имају едукацију, представљање, управљање и развој културе, уметности, очувања наслеђа и развој културних индустрија;

 

2) Набавка опреме за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва (неопходна опрема за реализацију пројеката који су предмет Конкурса, а обезбеђују дугорочно коришћење у свим сегментима процеса дигитализације -праћење коришћења опреме и постигнутих резултата), програма и софтверских решења, као и јединствених софтверских решења који су у широј употреби у установама културе   за потребе спровођења процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва а у циљу обраде, обезбеђивања доступности дигитализоване грађе и управљања дигиталном грађом и развој инфраструктуре који ће омогућити континуиран и интероперабилан процес  дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва (израда мреже), у складу са Правилником о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа (Службени гласник РС – број 76/2018 од 12.10.2018.).

 

Сви јавни догађаји морају бити организовани у складу са мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и уз поштовање основних људских права са посебним освртом на поштовање права рањивих група и примењивања принципа родне равноправности.

 

III Област - Одржавање и унапређење постојећих и израда нових дигиталних културних водича у области заштите културног наслеђа са циљем подршке развоју културног туризма (максимални износ по пројекту је 2.000.000,00 динара)

 

Дигитални мултимедијални водичи су апликације намењене представљању непокретних културних добара у склопу знаменитих места, просторно културно-историјских целина, археолошких налазишта и презентацији споменика културе као и покретних културних добара у  музејима, музејским збиркама и галеријама.

Овом темом су обухваћени пројекти одржавања постојећих културних водича, унапређење већ израђених водича додавањем нових функција у складу са техничким захтевима за израду дигиталних водича и израда нових апликација.

У пројекат је потребно укључити презентацију и популаризацију апликације.

 

Технички захтеви за израду дигиталних мултимедијалних водича:

 

 • дигитални мултимедијални водичи морају бити вишејезични односно да садрже обавезно српски језик (ћирилицу и латиницу) и енглески језик. Поред ових предност ће имати предлози пројеката који у понуди имају неки од светских језика:  руски језик, кинески језик, турски језик, немачки језик, француски језик;
 • дигитални мултимедијални водич мора имати навигацију кроз мапу Србије уз пружање културних и административних информација. За развој апликације пожељно је користити Google Maps Api;
 • потребно је да апликација има више филтера за претрагу у циљу једноставног, бржег и оптимизованог коришћења;
 • дигитални мултимедијални водич мора бити развијен тако да буде оперативан са другим апликацијама;
 • неопходна је употреба GPS-а, Bluetooth-а, учитавање кода или других технологија ради омогућавања најекономичнијег коришћења виртуалне изложбе;
 • путем дизајна мапе потребно је посебно назначити информације о смештају, јавном превозу и традиционалним производима;
 • апликација треба да нуди додатне информације о ценама карата, радном времену културне установе, паркингу и приласку за инвалидна лица;
 • дигитални мултимедијални водич је потребно да омогући кориснику да креира сопствену културно-туристичку руту;
 • корисник ће имати могућност пријављивања (check in) на мапи  (месту културног локалитета), уз остављање коментара у виду текста и/или постављања фотографије. Коментар посетилаца је потребно да има могућност аутоматског превода;
 • водичи/апликације у себи морају да имају елементе проширене стварности (augmented reality - АR), виртуелну реалност (virtual reality - VR), текстуалне, аудио и видео материјале као и 3Д објекте;
 • алати за директно повезивање са друштвеним мрежама;
 • дигитални мултимедијални водич мора бити компатибилан за коришћење на платформама: Android, IOS и Windows CE;
 • обука запослених у установи где се имплементира апликација у циљу одрживости пројекта као и законом предвиђени период гаранције и одржавања апликације.

 

 

Заједничке напомене за све области:

 • Приказани лимити у оквиру области односе се само на средства која се потражују од Министарства културе и информисања за реализацију пројекта. Укупна вредност пројекта може бити виша од наведене у лимиту (средства од Министарства + сопствена/партнерска);
 • Уколико имате партнера на пројекту који пружа финансијску подршку реализацији пројекта, потребно је да имате доказ о намери финансирања са јасно наведеним називом пројекта и износом. Доказ о намери финансирања ће бити један од обавезних прилога који достављате уз конкурсни материјал;
 • Уколико немате финансијских партнера на реализацији пројекта и/или немате могућности да сопственим финансијским средствима допринесете реализацији пројекта, у табели буџета конкурса у тој рубрици уписујете 0 (нула);
 • Сав дигитализовани материјал мора бити јавно доступан и потребно га је поставити на Претраживач културног наслеђа kultura.rs 
 • Сви промо материјали морају имати јасно наведен податак да је Министарство културе и информисања подржало реализацију пројекта. Векторска решења за промовисање пројекта су постављена на званичном сајту Министарства културе и информисања gov.rs.

 

Циљеви конкурса:

 • допринос заштити објеката дигитализованог културног наслеђа и савременог стваралаштва, дуготрајно чување дигитализованог културног наслеђа, стварање нове и допуна постојеће грађе;
 • допринос развоју и презентацији савременог стваралаштва применом нових технологија у циљу популаризације процеса дигитализације у овој области;
 • подизање свести о значају процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у улози дигитализације у информатичком друштву;
 • јачање капацитета институција и појединаца за обављање процеса дигитализације;
 • пуна примена Смерница за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији https://www.kultura.gov.rs/tekst/62/sektor-za-zastitu-kulturnog-nasledja-i-digitalizaciju-.php
 • усклађивање са Правилником о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа и Правилником   за дигитализацију библиотечке грађе и извора;
 • примена међународних стандарда у процесу одабира, дигитализације, складиштења и претраживања дигитализоване грађе, повећање доступности дигитализоване грађе широј јавности (не само каталошког записа већ и дигитални облик културног наслеђа) и унос података у специјализован модул Претраживача културног наслеђа;
 • унапређење дигиталних метода и техника за пописивање, чување, представљање и анализу дигитализованог културног наслеђа и савременог стваралаштва за правилницима дефинисана јединствена софтверска решења;
 • обезбеђивање системског, квалитетног и уједначеног приступа дигитализованој грађи;
 • допринос националном и интернационалном умрежавању дигитализованог културног наслеђа и савременог стваралаштва;
 • заштита и продукција дигиталног стваралаштва и дигиталне грађе (сходно Унесковој Повељи о заштити дигиталног наслеђа);
 • дигитализација и умрежавање културног наслеђа и савременог стваралаштва српске националне мањине-дијаспоре са установама и другим учесницима у процесу дигитализације у Републици Србији:
 • ширење и стварање нове публике путем дигиталних комуникационих канала
 • развој напредних дигиталних платформи, апликација, алата и дигиталних услуга за дугорочне пројекте дигитализације културног наслеђа и употребу нових технологија у установама у свим фазама процеса дигитализације у култури које ће допринети континуираном раду на развоју културних навика и потреба друштва;
 • унапређење приступачности у дигиталном пољу и стварање предуслова за  презентацију дигитализованог културног наслеђа особама са инвалидитетом.

 

Право учешћа на конкурсу имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, правна лица која послују у области информационо комуникационих технологија, физичка лица (у овом случају мора се доставити уговор о заступању са правним лицем које би примило средства и вршило исплате. Уплате се не могу вршити на рачун физичког лица.) као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 

Поред критеријума који су предвиђени Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе и то:  

 1. усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;
 2. квалитет и садржајна иновативност пројекта;
 3. капацитети потребни за реализацију пројекта и то

           (1) стручни, односно уметнички капацитети,

           (2) неопходни ресурси;

 1. финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;
 2. степен утицаја на квалитет културног живота заједнице;

 

Посебно ће се водити рачуна и о:

 1. степену видљивости пројекта на интернету;
 2. поштовању препорука у Смерницама за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији https://www.kultura.gov.rs/tekst/62/sektor-za-zastitu-kulturnog-nasledja-i-digitalizaciju-.php ;
 3. усклађености са правилницима из области дигитализације;
 4. пројектима који представљају женско културно стваралаштво и наслеђе.

 

Неће се разматрати:

 1. једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима Министарства културе и информисања -Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србиjи
 2. пројекти са изразито комерцијалним ефектима;
 3. добитници средстава на Конкурсу за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србиjи који нису испоштовали уговорне обавезе.
 4. пројекти који су слични или идентични са постојећим решењима или са пројектима који су у процесу реализације у које је укључено Министарство културе и информисања.

 

Пријаве се подносе на конкурсном формулару и достављају у штампаној и електронској форми Министарству културе и информисања од 25. децембра 2021. године закључно са  25. јануаром 2022. године.

Штампану форму формулара потребно је доставити у 4 примерка, а прилоге у једном примерку. Конкурсни материјал мора бити послат у једној коверти (формулари и прилози) по пројекту поштом на адресу: Министарство културе и информисањаВлајковићева број 3, 11000 Београд са назнаком - КОНКУРС за финансирање или  суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2022. години и обавезно САМО ПОПУЊЕН ФОРМУЛАР електронским путем, на адресу: digitalizacija@kultura.gov.rs.

Формулар за пријаву на конкурс можете преузети на званичној интернет презентацији Министарства културе и информисања kultura.gov.rs

Информације о прилозима налазе се у конкурсном формулару.

Достављени материјали се не враћају.

 

Решење о избору пројеката и висини додељених средстава биће донето у року од 60 дана од дана окончања пријема конкурсне документације.

Резултати конкурса биће објављени и на званичној интернет страници Министарства културе и информисања kultura.gov.rs.

 

НАПОМЕНА:

Неблаговремене и недопуштене пријаве, биће одбачене.

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди поднесак и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

 

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај конкурс Министарства, заинтересовани се могу обратити сваког радног дана од 10.00 до 12.00  часова на телефон: 011 3398-027.